Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 20 sierpnia 2010 r.
Izba Skarbowa w Bydgoszczy
ITPB1/415-483/10/MR

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 20 marca 2010 r. (data wpływu 20 maja 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie opodatkowania przychodów uzyskanych ze sprzedaży udziału we współwłasności sieci telewizyjnej - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 maja 2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie opodatkowania przychodów uzyskanych ze sprzedaży udziału we współwłasności sieci telewizyjnej.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest wspólnikiem spółki jawnej. Spółka jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Wspólnicy Spółki zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, złożyli oświadczenie o wyborze opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Spółkę w sposób zryczałtowany zgodnie z przepisami przywołanej ustawy o ryczałcie. Spółka jako właściciel sieci telewizji kablowej w dniu 10 stycznia 2001 r. zawarła umowę dzierżawy tej sieci. W chwili zawarcia umowy dzierżawy sieć stanowiła składnik majątku Spółki ujęty w ewidencji środków trwałych. W § 10 umowy dzierżawy Strony przewidziały możliwość modernizacji sieci oraz jej rozbudowy w następujący sposób:

" § 10 1. Rozbudowa Sieci będzie dokonywana na wyłączny koszt Dzierżawcy i po wykonaniu stanowi jego wyłączną własność, zaś nakłady na modernizację Sieci ponoszone przez Dzierżawcę powodować będą automatyczne powstanie współwłasności Sieci odpowiadającej (ułamkowi) wartości nakładów do jej wartości bilansowej na dzień zawarcia umowy po uwzględnieniu aktualnej amortyzacji".

Z przytoczonego powyżej § 10 umowy dzierżawy wynika, że wszelkie nakłady modernizacyjne dokonane przez Dzierżawcę automatycznie spowodowały powstanie współwłasności dzierżawionej sieci telewizji kablowej. Przepisy art. 195 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) stanowią, że "własność tej samej rzeczy może przysługiwać niepodzielnie kilku osobom (współwłasność)". W przypadku dzierżawionej sieci telewizji kablowej powstała współwłasność w częściach ułamkowych.

W chwili obecnej wspólnicy spółki jawnej zamierzają dokonać sprzedaży udziału we współwłasności sieci telewizji kablowej.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Jaką stawką zryczałtowanego podatku dochodowego należy opodatkować przychody ze sprzedaży środka trwałego, którego spółka jawna jest współwłaścicielem, tj. przychody ze sprzedaży udziału we współwłasności sieci telewizji kablowej.

Zdaniem Wnioskodawcy, jak wynika z zapisów § 10 Umowy dzierżawy z 10 stycznia 2001 r. spółka jawna, skutkiem nakładów poczynionych przez Dzierżawcę, jest współwłaścicielem w części ułamkowej sieci telewizji kablowej. Do tego rodzaju współwłasności stosuje się przepisy Działu IV Współwłasność ustawy - Kodeks cywilny. Zgodnie z przepisem art. 198 tej ustawy "Każdy ze współwłaścicieli może rozporządzać swoim udziałem bez zgody pozostałych współwłaścicieli". Rozporządzanie udziałem polega na tym, że współwłaściciel może zbyć swój udział. Wspólnicy spółki jawnej złożyli zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 i ust. 2 właściwemu dla każdego wspólnika naczelnikowi urzędu skarbowego pisemne oświadczenie o dokonaniu wyboru opodatkowania przychodów osiąganych w ramach działalności prowadzonej przez spółkę w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. W związku z tym dla celów podatkowych spółka prowadzi ewidencję przychodów, a środki trwałe spółki zostały ujęte w wykazie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

Na podstawie art. 16 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym Minister Finansów w dniu 17 grudnia 2002 r. wydał rozporządzenie w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 219, poz. 1836 z późn. zm.). Przepis § 14 ust. 2 tego Rozporządzenia stanowi, że "Za środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne uważa się składniki majątkowe, o których mowa w art. 22a-22o ustawy o podatku dochodowym". W art. 22a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) ustawodawca określił, że środkami trwałymi są stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania" między innymi maszyny, urządzenia i inne przedmioty o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy.

Z powyższego bezsprzecznie wynika, że stanowiąca współwłasność Spółki, oddana do używania na podstawie umowy dzierżawy sieć telewizji kablowej jest środkiem trwałym wykorzystywanym w działalności gospodarczej prowadzonej przez Spółkę.

Przedmiotem planowanej transakcji sprzedaży będą więc środki trwałe spółki-współwłasność spółki oddana do używania na podstawie umowy dzierżawy. Jak wynika z przepisu art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. f ustawy o ryczałcie w przypadku odpłatnego zbycia składników majątku będących środkami trwałymi ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 3,0%.

W związku z powyższym Wnioskodawca uważa, że przychód ze sprzedaży udziału w sieci telewizji kablowej stanowiącej współwłasność spółki jawnej, której jest wspólnikiem będzie opodatkowany w sposób zryczałtowany według stawki 3,0% u każdego wspólnika proporcjonalnie do jego udziałów w Spółce.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Stosownie do art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 144, poz. 930 z późn. zm.), opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym, w tym również, gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej "spółką".

Przychody z udziału w spółce w odniesieniu do każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku. W razie braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku są równe (art. 12 ust. 5 ww. ustawy).

Przepis wymienionego powyżej art. 14 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.), w ust. 1 stanowi, że za przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

Natomiast zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 1 tej ustawy, przychodem z działalności gospodarczej są również przychody z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą oraz przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej składników majątku będących:

a.

środkami trwałymi,

b.

składnikami majątku, o których mowa w art. 22d ust. 1, z wyłączeniem składników, których wartość początkowa ustalona zgodnie z art. 22g nie przekracza 1.500 zł,

c.

wartościami niematerialnymi i prawnymi

ujętych w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym także przychody z odpłatnego zbycia składników majątku wymienionych w lit. b, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego lub udziału w takim prawie nieujętych w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z zastrzeżeniem ust. 2c. Zgodnie z art. 14 ust. 2c ustawy do przychodów, o których mowa w ust. 2 pkt 1, nie zalicza się przychodów z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą oraz przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej: budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie.

Zgodnie zaś z brzmieniem przepisu art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. f ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 3% przychodów z odpłatnego zbycia ruchomych składników majątku będących środkami trwałymi, ujętych w wykazie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz składników majątku, o których mowa w art. 22d ust. 1 ustawy o podatku dochodowym, z wyłączeniem składników, których wartość początkowa, ustalona zgodnie z art. 22g ustawy o podatku dochodowym, jest niższa niż 1.500 zł, nieujętych w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, wykorzystywanych w pozarolniczej działalności gospodarczej, nawet jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z tej działalności gospodarczej, a pomiędzy pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składnik majątku został wycofany z działalności, i dniem jego zbycia nie upłynęło sześć lat.

Przepis art. 12 ust. 10 statuuje, że w przypadku odpłatnego zbycia praw majątkowych lub nieruchomości będących:

1.

środkami trwałymi,

2.

składnikami majątku, które nie zostały zaliczone do środków trwałych z uwagi na przewidywany okres używania krótszy niż 1 rok, z wyłączeniem składników, których wartość początkowa ustalona zgodnie z art. 22g ustawy o podatku dochodowym, jest niższa niż 1.500,00 zł,

3.

wartościami niematerialnymi i prawnymi

ujętych w wykazie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym także w przypadku odpłatnego zbycia składników majątku wymienionych w pkt 2 oraz spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego lub udziału w takim prawie, nieujętych w wykazie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, wykorzystywanych w pozarolniczej działalności gospodarczej - bez względu na okres ich nabycia - ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 10% uzyskanego przychodu, nawet jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z pozarolniczej działalności gospodarczej, a pomiędzy pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składnik majątku został wycofany z działalności, i dniem jego zbycia nie upłynęło sześć lat.

Z kolei, zgodnie z przepisem art. 12 ust. 10b ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, ryczałt od przychodu, o którym mowa jest płatny bez wezwania w terminie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 lub 1a, na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika. Płatny jest więc w ogólnym terminie - do 20 dnia następnego miesiąca (albo 20 dnia następnego miesiąca po upływie kwartału - w przypadku podatników rozliczających się za okresy kwartalne).

Ustawodawca zobowiązuje podatników opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych do prowadzenia wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Jak wynika z art. 15 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym podatnicy oraz spółki, których wspólnicy są opodatkowani w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, są obowiązani posiadać i przechowywać dowody zakupu towarów, prowadzić wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, ewidencję wyposażenia oraz, odrębnie za każdy rok podatkowy, ewidencję przychodów, zwaną dalej "ewidencją", z zastrzeżeniem ust. 3 i 3a. Zasady prowadzenia wykazu, o którym mowa zostały określone w § 14 i § 15 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (Dz. U. Nr 219, poz. 1836 z późn. zm.), które zostało wydane na podstawie delegacji zawartej w art. 16 pkt 2 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym. Podatnicy opodatkowani ryczałtem mają obowiązek ewidencjowania wykorzystywanych dla celów działalności gospodarczej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Przez środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne należy rozumieć składniki majątkowe, o których mowa w art. 22a-22o ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Będą to zarówno składniki majątkowe podlegające amortyzacji, jak i te które amortyzacji nie podlegają. Natomiast przepis § 14 ust. 5 ww. rozporządzenia zawiera enumeratywnie wymienione składniki majątku podatnika, które nie są przedmiotowym wykazem objęte. W myśl tego przepisu, nie podlegają objęciu wykazem budynki mieszkalne, lokale mieszkalne i własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, których wartość początkową ustala się zgodnie z art. 22g ust. 10 ustawy o podatku dochodowym.

Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, że spółka jawna, której wspólnikiem jest Wnioskodawca zamierza dokonać sprzedaży udziału w sieci telewizyjnej. Sieć telewizyjna stanowi współwłasność spółki jawnej oraz został ujęty w wykazie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Przenosząc powyższe na grunt zaprezentowanego zdarzenia należy stwierdzić, iż przychód uzyskany przez spółkę z odpłatnego zbycia udziału w sieci telewizyjnej, w przypadku składników majątkowych, które stanowią ruchomości należy zakwalifikować jako przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej podlegający opodatkowaniu - proporcjonalnie u wspólników - na zasadach określonych w 12 ust. 1 pkt 5 lit. f ustawy o zryczałtowanym podatku, tj. w wysokości 3,0% przychodów.

Jednakże w odniesieniu do zbycia nieruchomości i praw majątkowych przyjąć należy reżim określony w art. 12 ust. 10 ustawy ww. i zastosować stawkę 10% uzyskanego przychodu.

Mając na uwadze powyższe, zajęte przez Wnioskodawcę stanowisko w zaprezentowanym zdarzeniu przyszłym jest nieprawidłowe, z uwagi na to, iż nie uwzględniono w nim faktu, że jeżeli w skład sieci telewizyjnej wchodzą nieruchomości lub prawa, o których mowa w art. 12 ust. 10 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, to stawka ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wyniesie 10%.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA została wydana wyłącznie w oparciu o zdarzenie przyszłe zaprezentowane we wniosku, a dokonana ocena obejmuje, zgodnie z wolą Wnioskodawcy, wyłącznie kwestię zastosowania właściwej stawki podatku odnośnie odpłatnego zbycia udziału w telewizyjnej sieci kablowej.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu datowania interpretacji.

Jednocześnie informuje się, że stosownie do art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej Minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Oznacza to, że niniejsza interpretacja została wydana wyłącznie w indywidualnej sprawie Wnioskodawcy i nie wywołuje skutków prawnych dla pozostałych wspólników spółki jawnej.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska 10, 70-561 Szczecin po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Św. Jakuba 20.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl