ITPB1/415-479/07/AD

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 18 grudnia 2007 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPB1/415-479/07/AD

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 5 listopada 2007 r. (data wpływu 6 listopada 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 listopada 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych dochodu z tytułu renty wdowiej przyznanej w ramach wojennego zaopatrzenia pozostałej rodziny.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

W czasie II wojny światowej mąż Pani został przymusowo wcielony do armii niemieckiej. W 1944 r. poległ na terenie Rosji (Ukraina). W 1948 r. ponownie wstąpiła Pani w związek małżeński. Drugi mąż Pani zmarł w 1993 r. Po jego śmierci nabyła Pani prawo do ubiegania się o przyznanie renty wdowiej po pierwszym mężu. Decyzją z dnia 29 lipca 1994 r. wydaną przez Urząd Zaopatrzenia w Niemczech na podstawie § 64 poz. 1 wraz z § 64e poz. 1 dział I ustawy federalnej o zaopatrzeniu - BVG, zostało Pani przyznane wojenne zaopatrzenie pozostałej rodziny (renta wdowia) po zmarłym pierwszym mężu. W celu legitymowania się powyższym uprawnieniem dysponuje Pani zaświadczeniem z dnia 18 października 1994 r. wydanym przez Urząd Zaopatrzenia w Niemczech.

Renta wypłacana jest za pośrednictwem Banku. Bank jako płatnik nie pobierał i nie pobiera zaliczek na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych. Poza ww. rentą wdowią, uzyskuje Pani również rentę po zmarłym drugim mężu, wypłacaną i rozliczaną za pośrednictwem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w B. wezwał Panią do złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym 2006 (PIT-37). W poprzednich latach nie składała Pani zeznań rocznych, rozliczenia Pani dochodu z tytułu renty po zmarłym drugim mężu dokonywał Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W dniu 4 października 2007 r. złożyła Pani zeznanie roczne jak również dokonała wpłaty wynikającego z rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 2.040,00 zł.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy słusznie dokonała Pani wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu uwzględnionej w zeznaniu rocznym renty wdowiej, przyznanej w ramach wojennego zaopatrzenia pozostałej rodziny przez władze Niemiec, tj. Urząd Zaopatrzenia na podstawie § 64 poz. 1 wraz z § 64e poz. 1 dział I ustawy federalnej o zaopatrzeniu - BVG, która jest zwolniona z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Zdaniem Wnioskodawcy, nie powinna zapłacić podatku ponieważ na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 74 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, renta wdowia jest zwolniona z opodatkowania tym podatkiem.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zasadą polskiego prawa podatkowego wyrażoną w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) jest nieograniczony obowiązek podatkowy. Zasada powyższa oznacza, iż osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów. Zgodnie jednak z treścią art. 4a ww. ustawy przepis ten stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania. Umowy mają na celu regulację sytuacji, w których może mieć miejsce podwójne opodatkowanie, przede wszystkim z tego powodu, że źródło przychodów położone jest w innym państwie, niż państwo rezydencji podatnika osiągającego przychody.

W myśl art. 18 ust. 1 umowy między Rzeczypospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku (Dz. U. z 2005 r. Nr 12, poz. 90), emerytury i podobne świadczenia lub renty, otrzymywane przez osobę mającą miejsce zamieszkania w umawiającym się państwie z drugiego umawiającego się państwa, podlegają opodatkowaniu tylko w tym pierwszym państwie. Oznacza to, że renta otrzymywana z Niemiec przez osobę zamieszkałą w Polsce, podlega opodatkowaniu tylko w Polsce. Prawo to jest prawem wyłącznym, co oznacza, że świadczenia te nie podlegają opodatkowaniu w państwie źródła przychodów (tj. w Niemczech).

Zgodnie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52 a i 52 c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Na podstawie przepisów art. 21 ust. 1 pkt 74 cytowanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są:

a.

renty inwalidzkie z tytułu inwalidztwa wojennego,

b.

kwoty zaopatrzenia przyznane ofiarom wojny oraz członkom ich rodzin,

c.

renty wypadkowe osób, których inwalidztwo powstało w związku z przymusowym pobytem na robotach w III Rzeszy w latach 1939-1945,

pod warunkiem przedstawienia płatnikowi dokumentu instytucji zagranicznej stwierdzającego charakter przyznanego świadczenia.

Z przedstawionego przez Panią stanu faktycznego oraz zaświadczenia z dnia 18 października 1994 r. wydanego przez Urząd Zaopatrzenia w Niemczech, wynika, iż otrzymana przez Panią renta wdowia w ramach wojennego zaopatrzenia pozostałej rodziny, mieści się w katalogu świadczeń wymienionych w art. 21 ust. 1 pkt 74 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem - o ile przedłożyła Pani ww. zaświadczenie płatnikowi (bankowi) - stanowi ona świadczenie zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Złożenie przez Wnioskodawcę fałszywego oświadczenia, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej powoduje, że niniejsza interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych (art. 14b § 4 Ordynacji podatkowej).

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.).

Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl