Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 21 stycznia 2008 r.
Izba Skarbowa w Bydgoszczy
ITPB1/415-459/07/ENB

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 29 października 2007 r. (data wpływu 2 listopada 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania 10 % zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości wydatkowanego na zakup lokalu mieszkalnego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 listopada 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania zwolnienia z opodatkowania 10 % zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości wydatkowanego na zakup lokalu mieszkalnego.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

W dniu 4 marca 2004 r. kupiła Pani działkę, która następnie została sprzedana przed upływem 5 lat od momentu zakupu, tj. 30 listopada 2005 r., za kwotę 50.000 zł Złożyła Pani do Urzędu Skarbowego w K. oświadczenie, że kwotę uzyskaną ze sprzedaży tej działki wydatkuje w ciągu 2 lat na zakup nowej nieruchomości. Dnia 10 października 2007 r. na podstawie aktu notarialnego umowy przedwstępnej nabyła Pani mieszkanie, i zapłaciła Pani zadatek równy wartości sprzedanej działki tj. 50.000 zł. Ostateczny termin zakupu tego mieszkania został wyznaczony zgodnie z aktem notarialnym umowy przedwstępnej na dzień 30 listopada 2008 r.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy akt notarialny umowy przedwstępnej jest wystarczającym dokumentem uprawniającym do zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych dochodu uzyskanego ze sprzedaży działki.

Zdaniem Wnioskodawcy akt notarialny umowy przedwstępnej jest wystarczającym dokumentem uprawniającym do zwolnienia z podatku dochodowego od sprzedanej działki, ponieważ jest dowodem potwierdzającym nabycie nieruchomości w ciągu dwóch lat od sprzedaży działki, ponadto kwotę otrzymaną ze sprzedaży, Wnioskodawca w całości wydatkował na zakup nowej nieruchomości.

Ponadto Wnioskodawca uważa, że gdyby nie wydatkowano całej kwoty otrzymanej ze sprzedaży działki, wówczas powinien zapłacić podatek dochodowy od niewydatkowanej sumy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) źródłem przychodu - z zastrzeżeniem ust. 2 - jest odpłatne zbycie:

a.

nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,

b.

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

c.

prawa wieczystego użytkowania gruntów,

d.

innych rzeczy,

jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a).)-c) - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1588) zmieniono zasady opodatkowania przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nowe zasady opodatkowania, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy zmieniającej, mają zastosowanie do dochodów uzyskanych ze zbycia nieruchomości i praw nabytych po 1 stycznia 2007 r. Z uregulowania wynikającego z art. 7 ww. ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw, wynika iż do przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) - c) nabytych lub wybudowanych (oddanych do użytkowania) do 31 grudnia 2006 r. stosuje się zasady określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2007 r.

Nieruchomość sprzedała Pani w 2005 r., w związku z tym, stosownie do postanowień art. 28 ust. 1 i 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - według stanu prawnego obowiązującego przed 1 stycznia 2007 r. - przychodu ze sprzedaży lub zamiany nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) nie łączy się z przychodami (dochodami) z innych źródeł, a podatek od tego przychodu, ustala się w formie ryczałtu w wysokości 10% uzyskanego przychodu. Podatek ten jest płatny bez wezwania w terminie 14 dni od dnia dokonania sprzedaży na rachunek urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania podatnika, chyba że Podatnik w tym samym terminie złoży oświadczenie, iż przychód uzyskany ze sprzedaży wyda na cele określone w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) lub e) ustawy.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ustawy w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2006 r., wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), z zastrzeżeniem ust. 2 i 2a:

* na nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem,

* na nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie,

* na nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie przeznaczonych pod budowę budynku mieszkalnego, w tym również gruntu lub udziału w gruncie albo prawa wieczystego użytkowania gruntu lub udziału w takim prawie z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego,

* na budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, remont lub modernizację własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego, położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

* na rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację - na cele mieszkalne - własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego, położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Podstawową okolicznością decydującą o zastosowaniu zwolnienia wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ustawy o podatku dochodowym - w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2007 r. - jest fakt wydatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości na nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lokalu mieszkalnego lub udziału w takim lokalu.

Skutek prawny w postaci zwolnienia określonego przychodu od podatku dochodowego od osób fizycznych jest związany z terminem wydatkowania tych środków na cel określony w ustawie, a nie ze skutkiem w postaci osiągnięcia tego celu tzn. finalnym nabyciem na własność lokalu mieszkalnego.

Należy jednakże wskazać, że okoliczność wydatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości udokumentowana umową przedwstępną, w przyszłości winna zostać potwierdzona definitywną umową sprzedaży zawartą w formie aktu notarialnego, dokumentującą nabycie nieruchomości.

Z analizy stanu faktycznego opisanego przez Panią wynika, że została zawarta umowa przedwstępna w formie aktu notarialnego dotycząca przeniesienia prawa własności lokalu mieszkalnego. Stosownie do art. 389 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) treścią umowy przedwstępnej jest zobowiązanie do zawarcia umowy przyrzeczonej w określonym terminie. Umowa przedwstępna może przewidywać wpłacenie zaliczki na poczet przyszłej ceny. Z chwilą zawarcia umowy przyrzeczonej, a więc wykonania umowy przedwstępnej, dokonana wpłata zaliczki zostanie zaliczona na poczet ustalonej ceny.

W przedstawionym stanie faktycznym znaczenie dla skorzystania z przedmiotowego zwolnienia ma faktyczne wydatkowanie przychodu w postaci zadatku na nabycie lokalu mieszkalnego, natomiast bez znaczenia pozostaje fakt, że zawarcie umowy przyrzeczonej nastąpi dopiero w listopadzie 2008 r. Należy uznać, że zapłacenie zadatku w wysokości odpowiadającej kwocie uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości, na podstawie umowy przedwstępnej zawartej w formie aktu notarialnego dotyczącej przeniesienia prawa własności lokalu mieszkalnego spełnia przesłanki określone w ustawie o ile umowa sprzedaży zostanie w przyszłości sfinalizowana.

W związku z powyższym, należy uznać, że Wnioskodawczyni wydatkowała w całości przychód ze sprzedaży nieruchomości na cel wskazany w ustawie, w określonym ustawowo terminie i tym samym o ile umowa sprzedaży zostanie w przyszłości sfinalizowana, zostaną spełnione wszystkie przesłanki dla zastosowania zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2007 r.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl