Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 14 stycznia 2008 r.
Izba Skarbowa w Bydgoszczy
ITPB1/415-430/07/MM

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 25 października 2007 r. (data wpływu 29 października 2007) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych przychodów uzyskanych z tytułu produkcji, zakupu i sprzedaży części zamiennych do wózków widłowych - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 października 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych przychodów uzyskanych z tytułu produkcji, zakupu i sprzedaży części zamiennych do wózków widłowych.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Prowadzi Pani działalność gospodarczą polegającą na produkcji oraz zakupie i sprzedaży części zamiennych do wózków widłowych; w zaświadczeniu o wykonywaniu działalności gospodarczej określono przedmiot działalności w następujący sposób:

* 2922 - produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków

* 5190 - pozostała sprzedaż hurtowa.

Rozlicza się Pani z Urzędem Skarbowym w formie podatku zryczałtowanego od przychodów ewidencjonowanych, wspomniana działalność jest prowadzona od 20 listopada 1995 r.. Od dnia 1 stycznia 2007 r. w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne wprowadzone zostały zmiany, polegające na wyłączeniu możliwości opodatkowania tym podatkiem przychodów uzyskiwanych z tytułu handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych i powstały wątpliwości dotyczące interpretacji nowych przepisów.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy podatnik może rozliczać się dalej tj. od 1 stycznia 2007 r. w formie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych, czy musi rozliczać się na zasadach ogólnych.

Zdaniem Wnioskodawcy przepis art. 8 ust. 1 pkt 2f powyżej cytowanej ustawy nie dotyczy zakresu prowadzonej przez Panią działalności gospodarczej i może Pani rozliczać się dalej tj. od 1 stycznia 2007 r. w formie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych. Uważa Pani że wózków widłowych nie można zaliczyć do pojazdów mechanicznych, wprawdzie posiadają one silnik ale nie są przystosowane do poruszania się po drogach publicznych - ich przeznaczeniem jest załadunek i rozładunek towarów na terenie zakładów produkcyjnych i handlowych, a dopuszczeniem pojazdu do ruchu na drogach wewnętrznych zajmuje się dozór techniczny.

W świetle opisanego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. f) ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 z późn. zm.) opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1b nie stosuje się do podatników osiągających w całości lub w części przychody z tytułu działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych. Wspomniany zapis obowiązuje od dnia 1 stycznia 2007 r..

Należy zauważyć, że w cytowanej ustawie brak definicji "pojazdu mechanicznego", powołany przepis nie odsyła też do innych przepisów prawa. Jednakże brak podatkowej definicji tego pojęcia nie oznacza dowolności co do jego zakresu znaczeniowego.

W takiej sytuacji pojęcie "pojazdu mechanicznego" należy interpretować zgodnie z wykładnią językową, która jest podstawową metodą wykładni. Takie stanowisko zajął również Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 7 kwietnia 2004 r., SN V KK 337/03, stwierdzając, że w procesie wykładni pierwszeństwo mają dyrektywy językowe.

Na podstawie znaczeń przypisywanych w Słowniku Języka Polskiego PWN pod redakcją prof. Mieczysława Szymczaka wydanie I Warszawa 1996 r. poniżej podane słowa oznaczają:

* "pojazd"- urządzenie do transportu lądowego przystosowane do poruszania się na kołach, gąsienicach, płozach po szynach, po drodze, bezpośrednio po gruncie

* "mechaniczny" - będący mechanizmem, związany z mechanizmem, powstały na zasadzie prawa mechaniki

* "mechanizm" - zespół współpracujących ze sobą części składowych maszyny lub przyrządu spełniających określone zadania np. przenoszenie ruchu.

Należy zatem przyjąć, że ogólny zakres przepisu odnosi się do wszelkiego rodzaju urządzeń zdolnych technicznie do poruszania się na lądzie w sposób wynikający z zastosowania typu mechanizmu, nie jest przy tym konieczne aby pojazdy te poruszały się po drogach publicznych.

Przepis art. 8 ust. 1 pkt 3f ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oznacza, że jakakolwiek sprzedaż (nawet jednorazowa) części zamiennych do pojazdów mechanicznych (w Pani przypadku części do wózków widłowych) skutkuje utratą prawa do opodatkowania przychodów osiąganych z działalności gospodarczej podatkiem zryczałtowanym. W konsekwencji - w myśl art. 22 ustawy - podatnik jest obowiązany, począwszy od dnia, w którym nastąpiła utrata warunków do podatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, zaprowadzić właściwe księgi - chyba, że jest zwolniony z tego obowiązku - i opłacać podatek dochodowy na zasadach ogólnych.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Złożenie przez Wnioskodawcę fałszywego oświadczenia, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej powoduje, że niniejsza interpretacja nie wywołuje skutków prawnych (art. 14b § 4 Ordynacji podatkowej).

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl