Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 6 lipca 2011 r.
Izba Skarbowa w Bydgoszczy
ITPB1/415-420b/11/WM

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 4 kwietnia 2011 r. (data wpływu 6 kwietnia 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika dotyczących poboru i zapłaty podatku od kwoty podwyższenia kapitału zakładowego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 kwietnia 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika dotyczących poboru i zapłaty podatku od kwoty podwyższenia kapitału zakładowego.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

W 2010 r. wspólnicy Spółki z o.o. posiadali 80 udziałów o wartości nominalnej 625 zł za 1 udział, co dawało kapitał zakładowy w kwocie 50.000 zł W maju 2010 r. aktem notarialnym Spółka nabyła od jednego ze wspólników 24 udziały o wartości nominalnej 15.000 zł za wynagrodzeniem w celu umorzenia. Umorzenie nastąpiło z kapitału zapasowego, kapitał zakładowy w kwocie 50.000 zł nie uległ zmniejszeniu. Wynagrodzenie za umorzone udziały płacone jest w ratach do końca 2012 r. W 2010 r. Spółka wypłaciła 6 rat wynagrodzenia za umorzone udziały oraz pobrała i odprowadziła zryczałtowany podatek w wysokości 19%. W 2011 spółka nadal pobiera zryczałtowany podatek, pozostałe wynagrodzenie będzie wypłacane do 2012 r., aż do całkowitej spłaty.

W wyniku umorzenia kapitał zakładowy nie uległ zmniejszeniu i wynosi dalej 50.000 zł. Pozostałe 56 udziałów o wartości nominalnej 625 zł dawały wartość 35.000 zł W celu dostosowania wartości pozostałych po umorzeniu udziałów do wartości kapitału zakładowego Spółki, podwyższono wartość nominalną udziału z 625 zł do wartości 900 zł, co dało kwotę 50.400 zł W związku z tym podjęto uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego o 400 zł, czyli do kwoty 50.400 zł. Na podwyższenie kapitału zakładowego o 400 zł, postanowiono przeznaczyć odpowiednią kwotę z kapitału zapasowego. Po podwyższeniu kapitału zakładowego i wartości nominalnej udziału, kapitał zakładowy Spółki wynosi 50.400 zł i dzieli się na 56 równych i niepodzielnych udziałów po 900 zł każdy udział.

Spółka pobrała i odprowadziła zryczałtowany podatek od kwoty podwyższenia kapitału zakładowego, tj. od kwoty 400 zł.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie, oznaczone we wniosku numerem drugim.

Czy Spółka była obowiązana pobrać i zapłacić podatek od kwoty podwyższenia kapitału zakładowego, tj. od kwoty 400 zł, czy też od kwoty 15.400 zł.

Zdaniem Wnioskodawcy, podwyższenie wartości nominalnej udziału w części dotyczącej wartości umorzonych udziałów pozostaje neutralne podatkowo. Pozostali w spółce wspólnicy, nie nabyli udziałów, a jedynie dostosowano wartość pozostałych udziałów (56 udziałów) do wartości kapitału zakładowego. U wspólników pozostających w Spółce, ewentualny dochód wystąpi dopiero w przypadku umorzenia posiadanych udziałów, zbycia tych udziałów lub likwidacji Spółki, po pomniejszeniu przychodów o koszt ich objęcia. Samo dostosowanie nie jest kosztem objęcia, więc nie powinno też być przychodem w świetle art. 17 ustawy.

W związku z powyższym, Spółka powinna była pobrać podatek jedynie od kwoty faktycznego podwyższenia kapitału zakładowego, tj. od kwoty 400 zł - podwyższenie nastąpiło z kapitału zapasowego, a więc nastąpiła wypłata udziału w zyskach osób prawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 257 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) jeżeli podwyższenie kapitału zakładowego następuje nie na mocy dotychczasowych postanowień umowy spółki przewidujących maksymalną wysokość podwyższenia kapitału zakładowego i termin podwyższenia, może ono nastąpić jedynie przez zmianę umowy spółki.

Podwyższenie kapitału zakładowego następuje przez podwyższenie wartości nominalnej udziałów istniejących lub ustanowienie nowych (§ 2).

W myśl art. 255 § 1 ww. ustawy, zmiana umowy spółki wymaga uchwały wspólników i wpisu do rejestru.

Zgodnie z art. 260 § 1w. ustawy, uchwałą wspólników o zmianie umowy spółki można podwyższyć kapitał zakładowy, przeznaczając na ten cel środki z kapitału zapasowego lub kapitałów (funduszy) rezerwowych utworzonych z zysku spółki (podwyższenie kapitału zakładowego ze środków spółki).

Nowe udziały przysługują wspólnikom w stosunku do ich dotychczasowych udziałów i nie wymagają objęcia (§ 2).

Stosownie do treści art. 260 § 3 ustawy, w przypadku podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych udziałów stosuje się odpowiednio przepis § 2.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl ust. 1a ww. artykułu jeżeli podatnik uzyskuje dochody z więcej niż jednego źródła, przedmiotem opodatkowania w danym roku podatkowym jest, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 3, art. 29-30c, art. 30e oraz art. 44 ust. 7e i 7f, suma dochodów ze wszystkich źródeł przychodów.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych źródłem przychodów są m.in. kapitały pieniężne i prawa majątkowe.

Stosownie do treści art. 17 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, których podstawą uzyskania są udziały (akcje) w spółce mającej osobowość prawną lub spółdzielni, w tym również:

a.

dywidendy z akcji złożonych przez członków pracowniczych funduszy emerytalnych na rachunkach ilościowych,

b.

oprocentowanie udziałów członkowskich z nadwyżki bilansowej (dochodu ogólnego) w spółdzielniach,

c.

podział majątku likwidowanej spółki (spółdzielni),

d.

wartość dokonanych na rzecz udziałowców i akcjonariuszy nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń, określoną według zasad wynikających z art. 11 ust. 2-2b.

Zgodnie z art. 24 ust. 5 ww. ustawy, dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także dochód przeznaczony na podwyższenie kapitału zakładowego, a w spółdzielniach - dochód przeznaczony na podwyższenie funduszu udziałowego oraz dochód stanowiący równowartość kwot przekazanych na ten kapitał (fundusz) z innych kapitałów (funduszy) osoby prawnej.

Zgodnie z treścią art. 30a ust. 1 pkt 4 ww. ustawy, od uzyskanych dochodów (przychodów) z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy, z zastrzeżeniem art. 52a.

W myśl zaś art. 30a ust. 6 ww. ustawy zryczałtowany podatek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1-4 oraz pkt 6, 8 i 9, pobiera się bez pomniejszenia przychodu o koszty uzyskania, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 5 pkt 1 i 4, ust. 5a i 5d.

Natomiast stosownie do treści ust. 7 ww. artykułu dochodów (przychodów), o których mowa w ust. 1, nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27.

Obowiązki płatnika w przypadku dochodów z udziału w zyskach osób prawnych reguluje art. 41 ust. 4 ww. ustawy, zgodnie z którym płatnicy, o których mowa w art. 41 ust. 1 (m.in. osoby prawne), są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a i 13 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 5.

Natomiast w myśl art. 41 ust. 5 ww. ustawy w razie przeznaczenia dochodu na powiększenie kapitału zakładowego lub akcyjnego, a w spółdzielniach funduszu udziałowego płatnicy, o których mowa w ust. 4, pobierają zryczałtowany podatek dochodowy w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu rejestrowego o dokonaniu wpisu o podwyższeniu kapitału zakładowego lub akcyjnego, a w spółdzielniach od dnia podjęcia przez walne zgromadzenie uchwały dotyczącej podwyższenia funduszu udziałowego.

W opisie stanu faktycznego wskazano, że w przedmiotowej sprawie nastąpiło umorzenie udziałów o wartości nominalnej 15.000 zł z kapitału zapasowego, bez obniżenia kapitału zakładowego którego wartość wynosiła 50.000 zł W celu dostosowania wartości pozostałych po umorzeniu udziałów do wartości kapitału zakładowego, podwyższono wartość nominalną udziałów, w wyniku czego kapitał zakładowy osiągnął wartość 50.400 zł. Na podwyższenie kapitału zakładowego o 400 zł, postanowiono przeznaczyć odpowiednią kwotę z kapitału zapasowego spółki.

Jak już wskazano, zgodnie z cyt. art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy, przychodem z kapitałów pieniężnych jest dywidenda i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

Ponieważ pojęcie "przychodu" nie zostało odrębnie zdefiniowane w ustawie, to powołać się należy na ogólnie przyjęty w orzecznictwie i judykaturze pogląd, że przychodem jest trwałe, nieodwołalne przysporzenie majątkowe.

W powyższym przepisie, mówi się o dywidendach i innych przychodach z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, ale odkodowanie terminu przychód z tytułu "udziału w zyskach osób prawnych" możliwe i konieczne jest tylko poprzez odwołanie się do definicji zawartej w art. 24 ust. 5 ustawy, w którym akcentuje się faktyczne otrzymanie dochodu.

Z wniosku wynika natomiast, że o takiej faktyczności mowy być nie może w sytuacji gdy tylko "technicznie", księgowo i nieobowiązkowo podwyższono wartość pozostałych po umorzeniu udziałów.

Mając powyższe na uwadze, samo podwyższenie wartości nominalnej udziałów, tak by ich wartość odpowiadała wysokości kapitału zakładowego przed umorzeniem, nie powoduje powstania przychodu (dochodu) o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 i art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Skoro jednak w wyniku podwyższenia wartości nominalnej udziałów pozostałych po umorzeniu, kwota kapitału zakładowego podwyższona została z 50.000 zł do 50.400 zł, to kwota podwyższenia kapitału zakładowego tj. 400 zł stanowi przychód o którym mowa powyżej.

W konsekwencji na Spółce z o.o. ciąży obowiązek pobrania 19% zryczałtowanego podatku dochodowego, od kwoty podwyższenia kapitału zakładowego, tj. od kwoty 400 zł.

Podkreślenia wymaga, że powyższa interpretacja indywidualna nie rozstrzyga kwestii zgodności opisanych czynności z odrębnymi przepisami, w tym z Kodeksem spółek handlowych.

Jednocześnie wskazać należy, że powyższa interpretacja indywidualna dotyczy obowiązków Spółki z o.o. jako płatnika wobec jej udziałowców będących osobami fizycznymi.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl