Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 4 stycznia 2008 r.
Izba Skarbowa w Bydgoszczy
ITPB1/415-415/07/MK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działając w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 9 października 2007 r. (data wpływu 24 października 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z podatku dochodowego przychodu z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 października 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z podatku dochodowego przychodu z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca wraz ze współmałżonką nabył w 2002 r. działkę budowlaną, do której w 2005 r. dokupił sąsiadującą z nią działkę budowlaną. Część działki zakupionej w 2005 r. została sprzedana w 2006 r. w celu poprawienia warunków zagospodarowania sąsiedniej działki. W związku z tym, że zbycie nastąpiło przed upływem pięciu lat podatnik nie uiścił z tego tytułu podatku w wysokości 10%, gdyż złożył oświadczenie o przeznaczeniu uzyskanej kwoty na cele mieszkaniowe. W 2007 r. Wnioskodawca rozpoczął budowę domu jednorodzinnego (dom ten jest posadowiony na obu działkach), jednakże w 2008 r. zamierza on, z uwagi na sytuację rodzinną, sprzedać działkę z rozpoczętą budową domu. W tym celu Podatnik będzie musiał wyodrębnić geodezyjnie działkę, na którą składać się będą części działek zakupione w 2002 r. i 2005 r. Na skutek planowanej transakcji Wnioskodawcy pozostanie jedynie część działki zakupionej w 2002 r. Nadto w przyszłości nie zamierza zajmować się sprzedażą nieruchomości. Budowa domu prowadzona jest przez Podatnika i jego współmałżonkę prywatnie ze środków własnych oraz nie odbywa się w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej w zakresie usług ogólnobudowlanych. Współmałżonka Wnioskodawcy nie prowadzi działalności gospodarczej.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy z tytułu sprzedaży działki w formie aktu notarialnego Wnioskodawca wraz ze współmałżonką będzie zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego.

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2006 r. Nr 217, poz. 1588 z późn. zm.) do przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) - c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nabytych lub wybudowanych (oddanych do użytkowania) do dnia 31 grudnia 2006 r., stosuje się zasady określone w tejże ustawie, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r. Skoro zatem zbycie działki budowlanej nastąpi w 2008 r., a więc po upływie okresu 5 lat od dnia jej nabycia, zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 cytowanej ustawy nie wystąpi przychód (dochód). W takim wypadku od sprzedanej wartości działki budowlanej podatnik i jego małżonek nie będą zobowiązani do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych. Natomiast od wartości części działki zakupionej w 2005 r. podatnik również nie będzie musiał dokonywać zapłaty 10% zryczałtowanego podatku dochodowego, pod warunkiem złożenia oświadczenia o przeznaczeniu otrzymanej kwoty na tzw. cele mieszkaniowe określone w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wartość działki, od której należałoby uiścić ewentualny podatek, powinna być ustalona proporcjonalnie do wielkości składających się na nią działek. I tak przyjmując działkę o wielkości np. 1.000 m 2, w skład której wchodzi działka kupiona w 2002 r. o wielkości np. 400 m 2 (co stanowi 4/10 wartości sprzedanej działki) oraz działka kupiona w 2005 r. o wielkości np. 600 m 2 (6/10 wartości). W takim wypadku ewentualny podatek powinien dotyczyć kwoty 6/10 całej wartości transakcji. W związku z tym, iż prawo podatkowe nie zawiera definicji nieruchomości należy posłużyć się przepisami prawa cywilnego. Zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności. Budynki natomiast, stosownie do postanowień art. 48 Kodeksu cywilnego, należą do części składowej gruntu. Z powyższego wynika, iż budynek jest trwale związany gruntem, jako jego część składowa i dzieli los prawny tej nieruchomości (gruntu). Tym samym nie może być przedmiotem odrębnej własności. Wartość budynku będzie więc zawarta w cenie nieruchomości, a skoro jest budowany na jednej i drugiej działce, to i stosownie do ww. zasady proporcjonalności zostanie ewentualnie naliczony podatek dochodowy, chyba, że zostanie złożone stosowne oświadczenie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) źródłem przychodów jest odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Zatem dla ustalenia początku biegu pięcioletniego terminu zasadnym jest ustalenie momentu nabycia. Z tej racji, iż ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie definiuje pojęcia "nabycie", a tym bardziej nie określa szczególnych sposobów nabycia należy - mając przy tym na uwadze jego znaczenie językowe - odwołać się do przepisów Kodeksu cywilnego, a w szczególności do art. 155 § 1, który stanowi, iż umowa sprzedaży, zamiany, darowizny lub inna umowa zobowiązująca do przeniesienia własności rzeczy przenosi własność na nabywcę, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej, albo że strony inaczej postanowiły.

Natomiast stosownie do treści art. 46 § 1 Kodeksu cywilnego, nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntami związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności. Co więcej, w myśl art. 48 cytowanej ustawy, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie, do części składowych gruntu należą w szczególności budynki i inne urządzenia trwale z gruntem związane. Część składowa rzeczy nie może zaś być odrębnym przedmiotem własności i innych praw rzeczowych (art. 47 § 4 k.c.).

Mając na uwadze powyższe przepisy Kodeksu cywilnego, należy stwierdzić, iż w przypadku wybudowania budynku na własnym gruncie, grunt ten wraz z budynkiem stanowi jedną rzecz (nieruchomość). Datą nabycia nieruchomości jest więc data nabycia gruntu, nie zaś data wybudowania budynku.

Z tej racji, iż budowa domu odbywa się na jednocześnie na dwóch odrębnych i zakupionych w różnym czasie działkach, pięcioletni termin, warunkujący uprawnienie do zwolnienia z omawianego podatku, liczony jest od dnia 31 grudnia 2002 r. dla działki zakupionej w 2002 r. Natomiast dla działki zakupionej w 2005 r. - od dnia 31 grudnia 2005 r.

Reasumując, z uwagi na to, że planowana na 2008 r. sprzedaż nieruchomości w części dotyczącej gruntu zakupionego w 2002 r. nastąpi po upływie pięciu lat, licząc od końca roku, w którym ta nieruchomość została nabyta (tj. 31 grudnia 2002 r.), sprzedaż ta nie będzie stanowić źródła przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i nie będzie podlegać opodatkowaniu. Natomiast w części dotyczącej działki zakupionej w 2005 r. powyższa transakcja będzie stanowić źródło przychodu podlegającego opodatkowaniu. Wartość przychodu podlegającego opodatkowaniu należy ustalić proporcjonalnie, tj. stosownie do wielkości udziału powierzchni tegoż gruntu (nabytego w 2005 r.) w stosunku do powierzchni całości sprzedawanej nieruchomości.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl