ITPB1/415-40/14/MW

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 28 marca 2014 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPB1/415-40/14/MW

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 15 styczni 2014 r. (data wpływu: 16 stycznia 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu ustalenia zaliczki za miesiąc grudzień w przypadku sporządzenia spisu z natury w trakcie roku podatkowego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 grudnia 2013 r. został złożony ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu ustalenia zaliczki za miesiąc grudzień w przypadku sporządzenia spisu z natury w trakcie roku podatkowego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest wspólnikiem spółki jawnej prowadzącej działalność gospodarczą, która to Spółka rozpoczęła prowadzenie działalności od roku 2012 r. Wspólnikami Spółki są dwie osoby fizyczne. Wnioskodawca ma od dnia 1 stycznia 2014 r. 40% udziału w przychodach, kosztach i dochodzie. Przedmiotem działalności Spółki jest między innymi wykonywanie na zamówienie konstrukcji metalowych. W roku podatkowym 2014 r. Spółka jest zobowiązana do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. W przyszłości w następnych latach podatkowych Spółka zamierza prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów. Od udziału w dochodach Spółki Wnioskodawca jest zobowiązany w roku podatkowym 2014 r. do opłacania podatku dochodowego od osób fizycznych wg stawki podatkowej w wysokości 19%. Zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych podatnik opłaca miesięcznie. W dniu 13 stycznia 2014 r. podatnik na podstawie § 28 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 152, poz. 1475 z późn. zm.) zawiadomił Naczelnika Urzędu Skarbowego, iż w okresie od dnia 31 stycznia 2014 r. do dnia 30 listopada 2014 r. na koniec każdego miesiąca kalendarzowego Spółka będzie sporządzała spis z natury posiadanych materiałów, towarów oraz robót w toku, które to spisy są uwzględniane przy wyliczaniu dochodu za każdy miesiąc roku podatkowego 2014 r. podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Wycena sporządzanych spisów z natury jest oraz będzie dokonywana przez podatnika do 14 dnia po dokonaniu spisu z natury.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca w przyszłości, w tym także za miesiąc grudzień 2014 r., przy wyliczaniu dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych za miesiąc grudzień danego roku podatkowego stanowiącego podstawę obliczenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc grudzień będzie miał prawo uwzględnić spisy materiałów, towarów i robót w toku sporządzone na dzień 1 stycznia danego roku podatkowego oraz na dzień 31 grudnia danego roku podatkowego.

Zdaniem Wnioskodawcy, stosownie do art. 44 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochodem z działalności gospodarczej stanowiącym podstawę obliczenia zaliczki u podatników prowadzących podatkowe księgi przychodów i rozchodów jest różnica pomiędzy wynikającym z tych ksiąg przychodem i kosztami jego uzyskania. Ponieważ na dzień obliczania zaliczki tj. na dzień 20 stycznia danego roku podatkowego znana będzie dla strony wartość posiadanych zapasów materiałów, towarów oraz robót w toku na dzień 31 grudnia danego roku podatkowego, strona w przyszłości, w tym także za miesiąc grudzień 2014 r., przy wyliczaniu dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych za miesiąc grudzień danego roku podatkowego stanowiącego podstawę obliczenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc grudzień, będzie miała prawo uwzględnić spis materiałów, towarów i robót w toku sporządzony na dzień 1 stycznia danego roku podatkowego oraz na dzień 31 grudnia danego roku podatkowego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

W myśl art. 24 ust. 2 zd. pierwsze ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.), u podatników osiągających dochody z działalności gospodarczej i prowadzących księgi przychodów i rozchodów dochodem z działalności jest różnica pomiędzy przychodem w rozumieniu art. 14a kosztami uzyskania powiększona o różnicę pomiędzy wartością remanentu końcowego i początkowego towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków i odpadków, jeżeli wartość remanentu końcowego jest wyższa niż wartość remanentu początkowego, lub pomniejszona o różnicę pomiędzy wartością remanentu początkowego i końcowego, jeżeli wartość remanentu początkowego jest wyższa.

Stosownie do art. 24a ust. 1 ww. ustawy, osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, wykonujące działalność gospodarczą, są obowiązane prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów, zwaną dalej "księgą", z zastrzeżeniem ust. 3 i 5, albo księgi rachunkowe, zgodnie z odrębnymi przepisami, w sposób zapewniający ustalenie dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy, w tym za okres sprawozdawczy, a także uwzględniać w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacje niezbędne do obliczenia wysokości odpisów amortyzacyjnych zgodnie z przepisami art. 22a-22o.

Szczegółowe zasady prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 152, poz. 1475 z późn. zm.).

Zgodnie z § 27 ust. 1 ww. rozporządzenia, podatnicy są obowiązani do sporządzenia i wpisania do księgi spisu z natury towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków i odpadów, zwanego dalej "spisem z natury", na dzień 1 stycznia, na koniec każdego roku podatkowego, na dzień rozpoczęcia działalności w ciągu roku podatkowego, a także w razie zmiany wspólnika, zmiany proporcji udziałów wspólników lub likwidacji działalności.

Spis z natury podlega wpisaniu do księgi także wówczas, gdy osoby prowadzące działalność gospodarczą sporządzają go za okresy miesięczne oraz gdy na podstawie odrębnych przepisów jego sporządzenie zarządził naczelnik urzędu skarbowego (§ 27 ust. 2 ww. rozporządzenia).

O zamiarze sporządzenia spisu z natury w innym terminie niż na dzień 1 stycznia, 31 grudnia oraz na dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej podatnicy są obowiązani zawiadomić w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie co najmniej siedmiu dni przed datą sporządzenia tego spisu (§ 28 ust. 4 ww. rozporządzenia).

W myśl przepisu art. 44 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnicy osiągający dochody z działalności gospodarczej, o której mowa w art. 14 - są obowiązani bez wezwania wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy według zasad określonych w ust. 3, z zastrzeżeniem ust. 3f-3h.

Na podstawie art. 44 ust. 2 dochodem z działalności gospodarczej stanowiącym podstawę obliczenia zaliczki u podatników prowadzących podatkowe księgi przychodów i rozchodów jest różnica pomiędzy wynikającym z tych ksiąg przychodem i kosztami jego uzyskania. Jeżeli jednak podatnik na koniec miesiąca sporządza remanent towarów, surowców i materiałów pomocniczych lub naczelnik urzędu skarbowego zarządzi sporządzenie takiego remanentu, dochód ustala się według zasad określonych w art. 24 ust. 2.

Powyższe oznacza, że obliczając dochód za poszczególne miesiące danego roku podatkowego, w sytuacji gdy remanent sporządzany jest na koniec każdego miesiąca, chcąc ustalić różnice remanentowe, należy każdorazowo porównywać wartość remanentu na początek roku podatkowego (remanent początkowy) i wartość remanentu na koniec danego miesiąca.

Podatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani wpłacać zaliczki miesięczne. Wysokość zaliczek z zastrzeżeniem ust. 3f, ustala się w następujący sposób:

1.

obowiązek wpłacania zaliczki powstaje, poczynając od miesiąca, w którym dochody te przekroczyły kwotę powodującą obowiązek zapłacenia podatku,

2.

zaliczkę za ten miesiąc stanowi podatek obliczony od tego dochodu według zasad określonych w art. 26, 27 i 27b,

3.

zaliczkę za dalsze miesiące ustala się w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku a sumą zaliczek za miesiące poprzedzające (art. 44 ust. 3 ww. ustawy).

Zgodnie z art. 44 ust. 3f ustawy, podatnicy, o których mowa w ust. 1 pkt 1, opodatkowani na zasadach określonych w art. 30c, są obowiązani wpłacać na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje właściwy naczelnik urzędu skarbowego, zaliczki miesięczne w wysokości różnicy między podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku, obliczonym zgodnie z art. 30c, a sumą należnych zaliczek za poprzednie miesiące, z uwzględnieniem art. 27b.

Stosownie zaś do art. 44 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zaliczki miesięczne od dochodów wymienionych w ust. 1, wpłaca się w terminie do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Zaliczki kwartalne podatnicy wpłacają w terminie do 20 dnia każdego miesiąca następującego po kwartale, za który wpłacana jest zaliczka. Zaliczkę za ostatni miesiąc lub ostatni kwartał roku podatkowego podatnik wpłaca w terminie do 20 stycznia następnego roku podatkowego. Podatnik nie wpłaca zaliczki za ostatni miesiąc lub odpowiednio kwartał, jeżeli przed upływem terminu do jej wpłaty złoży zeznanie i dokona zapłaty podatku na zasadach określonych w art. 45.

Z treści złożonego wniosku wynika m.in., że w 2014 r. Wnioskodawca opłaca miesięczne zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Do opodatkowania dochodu stosuje zasady określone w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W dniu 13 stycznia 2014 r. złożył zawiadomienie do Naczelnika Urzędu Skarbowego, że w okresie od dnia 31 stycznia 2014 r. do dnia 30 listopada 2014 r. na koniec każdego miesiąca kalendarzowego będzie sporządzał spis z natury posiadanych materiałów, towarów oraz robót w toku, które to spisy są uwzględniane przy wyliczaniu dochodu za każdy miesiąc roku podatkowego 2014 r. Również na dzień obliczania zaliczki za miesiąc grudzień 2014 r. znana będzie Wnioskodawcy wartość posiadanych przez Niego zapasów materiałów, towarów oraz robót w toku na dzień 31 grudnia 2014 r.

W odniesieniu zatem do przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego na tle powołanych powyżej przepisów prawa podatkowego stwierdzić należy, że sporządzenie przez Wnioskodawcę remanentów za poszczególne miesiące w 2014 r. spowoduje, że przy obliczeniu dochodu stanowiącego podstawę obliczenia zaliczki za miesiąc grudzień 2014 r., obowiązany będzie uwzględnić różnice remanentowe pomiędzy wartością remanentu sporządzonego na 1 stycznia 2014 r., a wartością remanentu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2014 r.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu datowania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, ul. H. Sienkiewicza 84, 15-950 Białystok, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl