ITPB1/415-393/09/DP

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 21 lipca 2009 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPB1/415-393/09/DP

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 30 kwietnia 2009 r. (data wpływu 8 maja 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zaliczenia odstępnego jednorazowo do kosztów uzyskania przychodów - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 maja 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zaliczenia odstępnego jednorazowo do kosztów uzyskania przychodów.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Jest Pani wspólnikiem spółki cywilnej, która prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży: artykułów spożywczych w jednym lokalu, a sprzedaży zabawek w drugim lokalu. Z uwagi na fakt, iż w sklepie, w którym spółka prowadzi sprzedaż zabawek dochód był znikomy, postanowiono znaleźć lepszą lokalizację dla tej działalności. Urząd Gminy ogłosił przetarg na odstępne za lokal usytuowany w atrakcyjnym miejscu, który spółka wygrała oferując kwotę 41.000 zł. Spółka, której jest Pani wspólnikiem w dniu 26 września 2008 r. otrzymała od Gminy fakturę (fakturę wystawiono w dniu 16 września 2008 r.). Kwotę netto zaksięgowano w koszty, ponieważ ma ona związek z uzyskiwanym przychodem. Do księgowania kosztów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów spółka stosuje metodę opisaną w art. 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Spółka oprócz odstępnego będzie ponosiła miesięczną opłatę z tytułu czynszu. Wydatek na opłatę tytułem odstępnego związany jest z dokonaniem przez spółkę sprzedaży opodatkowanej.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy jednorazowe odstępne za najem lokalu użytkowego stanowi w całości koszty uzyskania przychodu w dacie jego poniesienia.

Pani zdaniem, wydatek został poniesiony w związku z prowadzoną przez firmę działalnością gospodarczą i jako warunek niezbędny do uzyskania uprawnień do tytułu najmu lokalu użytkowego w miejscu atrakcyjnym pod względem handlowym. Zatem wydatek poniesiony przez spółkę powinien być uwzględniony, jako koszt uzyskania przychodu, jednorazowo w momencie jego poniesienia.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z dyspozycją art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 (...).

Z powyższego przepisu wynika, iż kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalnie i gospodarczo uzasadnione nakłady oraz wydatki związane bezpośrednio lub pośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą, których celem jest poprawienie wyniku finansowego oraz osiągnięcie przychodu, a także zachowanie lub zabezpieczenie źródła przychodów - z wyjątkiem wydatków wymienionych w art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Należy podkreślić, że o tym, co jest celowe i potrzebne, czyli racjonalnie uzasadnione w prowadzonej działalności decyduje podmiot prowadzący działalność gospodarczą, a nie organ podatkowy. Ciężar udowodnienia poniesionego wydatku spoczywa zatem na podatniku, który ma obowiązek wykazania związku poniesionych kosztów z działalnością gospodarczą oraz okoliczności, iż ich poniesienie ma wpływ na wysokość osiągniętych przychodów, zwłaszcza w sytuacji wystąpienia sporu w tej kwestii.

We wniosku wskazano, iż uiszczenie odstępnego na rzecz gminy miało na celu uzyskanie prawa do najmu lokalu użytkowego w atrakcyjnej lokalizacji, co może mieć wpływ na wysokość przychodów.

Zatem - skoro koszty zostały poniesione w sposób racjonalny i uzasadniony w celu uzyskania przychodu (przy czym istotny jest cel poniesienia wydatku, a nie samo uzyskanie przychodu) - to mogą być kosztem uzyskania przychodu.

Z analizy stanu faktycznego opisanego przez Panią w złożonym wniosku wynika, iż prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów, a wydatki zalicza do kosztów uzyskania przychodów według zasad obowiązujących w art. 22 ust. 4 i ust. 6b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podstawą wpisu do podatkowej księgi przychodów i rozchodów jest faktura wystawiona przez Urząd Gminy.

Stosownie do art. 22 ust. 4 ww. ustawy koszty uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 5 i 6, są potrącane tylko w tym roku podatkowym, w którym zostały poniesione. Oznacza to, że wydatki stanowią koszt w dacie ich poniesienia bez względu na to jakiego okresu dotyczą. W Spółce nie stosuje się zatem zasad określonych w art. 22 ust. 5-5c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przewidzianych dla podatników prowadzących księgi rachunkowe - przy tej metodzie ewidencjonowania kosztów Spółka nie ma obowiązku stosowania się do dyspozycji przepisu art. 22 ust. 5c ww. ustawy, z którego wynika, że koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są potrącalne w dacie ich poniesienia. Jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą.

Zgodnie z art. 22 ust. 6b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2008 r. za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów, w przypadku podatników, o których mowa w ust. 6, tj. podatników prowadzących podatkowe księgi przychodów i rozchodów, uważa się dzień wystawienia faktury (rachunku) lub innego dowodu stanowiącego podstawę do zaksięgowania (ujęcia) kosztu. W związku z powyższym, wydatek związany z uiszczeniem odstępnego, o którym mowa we wniosku winna Pani zaewidencjonować w kosztach uzyskania przychodów jednorazowo w dacie poniesienia (wystawienia faktury).

Złożenie przez Wnioskodawcę fałszywego oświadczenia, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz, że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej powoduje, iż niniejsza interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych (art. 14b § 4 Ordynacji podatkowej).

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska 10, 70-561 Szczecin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl