ITPB1/415-363/08/DP

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 12 września 2008 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPB1/415-363/08/DP

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 26 czerwca 2008 r. (data wpływu 30 czerwca 2008 r.) uzupełnionym pismem z dnia 3 września 2008 r. (data wpływu 5 września 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie powstania przychodu w związku z dokonaniem darowizny akcji lub udziałów na rzecz funduszu inwestycyjnego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 czerwca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie powstania przychodu w związku z dokonaniem darowizny akcji lub udziałów na rzecz funduszu inwestycyjnego.

Wniosek uzupełniono pismem z dnia 3 września 2008 r. (data wpływu 5 września 2008 r.)

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca (osoba fizyczna) zamierza dokonać darowizny akcji lub udziałów, które posiada w spółkach kapitałowych, na rzecz funduszu inwestycyjnego zamkniętego, działającego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546). Wnioskodawca jest i w dacie dokonywania darowizny będzie posiadaczem 35% certyfikatów inwestycyjnych wyemitowanych do tej pory przez Fundusz. W efekcie darowizny nie dojdzie do wydania Wnioskodawcy nowych certyfikatów inwestycyjnych. Ostatecznym beneficjentem (nabywcą) otrzymanych w formie darowizny od Wnioskodawcy akcji lub udziałów będzie Fundusz. Akcje (udziały), które Fundusz otrzyma w wyniku darowizny nie zostaną przekazane innym osobom fizycznym lub prawnym w drodze innej niż sprzedaż lub inne odpłatne rozporządzenie. Dzięki otrzymaniu akcji lub udziałów wzrośnie wartość aktywów netto Funduszu, w tym także wzrośnie wartość aktywów netto Funduszu przypadająca na każdy z certyfikatów inwestycyjnych, zarówno Wnioskodawcy, jak i innych uczestników Funduszu.

Z takim samym zamiarem (dokonania darowizny akcji lub udziałów w tych samych spółkach kapitałowych) noszą się dwie inne osoby fizyczne, które jednocześnie posiadają jedna 35%, zaś druga 30% certyfikatów inwestycyjnych wyemitowanych przez Fundusz. Efekty tych darowizn będą takie same, tj. w ich rezultacie wzrośnie wartość aktywów netto Funduszu przypadająca na każdy z certyfikatów inwestycyjnych zarówno Wnioskodawcy, jak i tych innych uczestników Funduszu.

W uzupełnieniu do złożonego wniosku Wnioskodawca wskazuje, że opisana we wniosku darowizna akcji lub udziałów, które Wnioskodawca posiada w spółkach kapitałowych, na rzecz funduszu inwestycyjnego zamkniętego, w wyniku której wzrośnie wartość aktywów netto tego funduszu, w którym Wnioskodawca posiada 35% certyfikatów inwestycyjnych - jest darowizną w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.). Ponadto Wnioskodawca wyjaśnia, że darowizna udziałów lub akcji przez innych uczestników tego funduszu na rzecz funduszu (dot. pytania 2) także jest darowizną w rozumieniu ustawy - Kodeks cywilny.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

1.

Czy w związku z dokonaniem przez Wnioskodawcę darowizny akcji lub udziałów na rzecz Funduszu, w którym Wnioskodawca posiada certyfikaty inwestycyjne, u Wnioskodawcy powstanie przychód... W szczególności czy źródłem przychodu będzie samo dokonanie darowizny (nieodpłatnego zbycia udziałów lub akcji) albo czy źródłem przychodu będzie zaistniały w rezultacie darowizny wzrost wartości aktywów netto Funduszu przypadającej na każdy certyfikat inwestycyjny posiadany przez Wnioskodawcę.

2.

Czy w związku z dokonaniem przez inne osoby darowizny akcji lub udziałów na rzecz Funduszu, w którym Wnioskodawca posiada certyfikaty inwestycyjne, u Wnioskodawcy powstanie przychód.

Przedmiot niniejszej interpretacji stanowi odpowiedź na pytanie pierwsze. W zakresie pytania drugiego wniosek zostanie rozpatrzony odrębną interpretacją indywidualną.

Wnioskodawca uważa, iż dokonywanie darowizn przez osoby fizyczne na rzecz osób prawnych jest dopuszczalne z prawnego punku widzenia. Dokonanie przez Wnioskodawcę darowizny akcji lub udziałów na rzecz Funduszu nie mieści się w katalogu przychodów wymienionych w art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Na skutek dokonania takiej darowizny po stronie darczyńcy nie powstaje również żaden przychód w rozumieniu definicji z art. 11 ww. ustawy. W szczególności, w wyniku dokonania przez Wnioskodawcę darowizny akcji lub udziałów na rzecz Funduszu, nie powstanie przychód z kapitałów pieniężnych. Zgodnie bowiem z art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz papierów wartościowych. W związku z tym, że darowizna nie stanowi odpłatnego zbycia, u Wnioskodawcy nie powstaje przychód w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ww. ustawy, ani żaden innych przychód z jakiegokolwiek innego źródła. W efekcie darowizny udziałów lub akcji na rzecz Funduszu ulegnie natomiast zmianie wartość netto aktywów Funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny, a tym samym wzrośnie wartość certyfikatów posiadanych przez Wnioskodawcę. Jednak sam wzrost wartości certyfikatów inwestycyjnych w rezultacie wzrostu wartości aktywów Funduszu nie stanowi przychodu dla posiadacza tych certyfikatów. Przychodem z papierów wartościowych nie jest bowiem sam wzrost ich wartości w efekcie różnych zdarzeń gospodarczych w trakcie posiadania ich przez jednego podatnika - nie mieści się to w ogólnej definicji przychodu, zawartej w art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (wzrost wartości pewnego dobra nie jest bowiem "pieniądzem lub wartością pieniężną otrzymaną lub postawioną do dyspozycji podatnika" ani też "wartością otrzymanych świadczeń w naturze lub innych nieodpłatnych świadczeń"). Przychód po stronie Wnioskodawcy pojawia się wówczas, gdy np. odpłatnie zbywa te papiery wartościowe - art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych lub jeżeli w inny sposób osiąga przychody z udziału w funduszach kapitałowych (art. 17 ust. 1 pkt 5 ww. ustawy, np. jeżeli Fundusz umarza certyfikaty inwestycyjne i wypłaca Wnioskodawcy przypadającą na te certyfikaty wartość aktywów netto lub jeżeli Fundusz wypłaca dochody przypadające na certyfikaty inwestycyjne). Przyjęcie przeciwnej interpretacji prowadziłoby do rozumowania "ad absurdum", zgodnie z którym koniecznym byłoby opodatkowanie chwilowego wzrostu rynkowej wartości posiadanych przez Wnioskodawcę.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy, jednym ze źródeł przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a)-c).

Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się:

1.

odsetki od pożyczek,

2.

odsetki od wkładów oszczędnościowych i środków na rachunkach bankowych lub w innych formach oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, z wyjątkiem środków pieniężnych związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą,

3.

odsetki (dyskonto) od papierów wartościowych,

4.

dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, których podstawą uzyskania są udziały (akcje) w spółce mającej osobowość prawną lub spółdzielni, w tym również:

a.

dywidendy z akcji złożonych przez członków pracowniczych funduszy emerytalnych na rachunkach ilościowych,

b.

oprocentowanie udziałów członkowskich z nadwyżki bilansowej (dochodu ogólnego) w spółdzielniach,

c.

podział majątku likwidowanej spółki (spółdzielni),

d.

wartość dokonanych na rzecz udziałowców i akcjonariuszy nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń, określoną według zasad wynikających z art. 11 ust. 2-2b,

5.

przychody z tytułu udziału w funduszach kapitałowych, z zastrzeżeniem ust. 1c,

6.

należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z:

a.

odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz papierów wartościowych,

b.

realizacji praw wynikających z papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,

7.

przychody z odpłatnego zbycia prawa poboru, w tym również ze zbycia prawa poboru akcji nowej emisji przez pracowniczy fundusz emerytalny w imieniu członka funduszu,

8.

przychody członków pracowniczych funduszy emerytalnych z tytułu przeniesienia akcji złożonych na rachunkach ilościowych do aktywów tych funduszy,

9.

nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce mającej osobowość prawną albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny,

10.

przychody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających.

Artykuł 30b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, iż od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, i z realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu.

Zgodnie z art. 30b ust. 2 pkt 1 ww. ustawy, dochodem, o którym mowa w ust. 1, jest różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f lub ust. 1g, lub art. 23 ust. 1 pkt 38, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 13 i 14.

Przez pojęcie "darowizny" należy rozumieć typ umowy nazwanej, określonej w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), na mocy której (stosownie do art. 888 ustawy - Kodeks cywilny) darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Istotą darowizny, jako czynności nieodpłatnej jest brak po stronie darczyńcy ekwiwalentu w postaci świadczenia wzajemnego. Celem, jaki leży u podstaw darowizny jest dokonanie nieodpłatnego przysporzenia na rzecz obdarowanego kosztem majątku darczyńcy. Darowizna może polegać zarówno na przesunięciach do majątku obdarowanego określonych przedmiotów majątkowych, jak i na innych postaciach dyspozycji majątkowych darczyńcy prowadzących do zmniejszenia jego majątku, a po stronie obdarowanego - do zwiększenia jego majątku (zwiększenia aktywów lub zmniejszenia pasywów). Dla oceny charakteru prawnego umowy darowizny nie ma znaczenia motyw dokonanego nieodpłatnie świadczenia, w tym także określone racje gospodarcze.

Z przedstawionego w złożonym wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca zamierza dokonać darowizny akcji lub udziałów, które posiada w spółkach kapitałowych, na rzecz funduszu inwestycyjnego zamkniętego. W chwili darowizny Wnioskodawca będzie już właścicielem części certyfikatów w tym funduszu. W związku z darowizną Wnioskodawca nie otrzyma żadnego świadczenia, ani ekwiwalentu takiego świadczenia - fundusz inwestycyjny zamknięty nie wyemituje żadnych nowych certyfikatów inwestycyjnych.

Z treści wskazanych wyżej przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, iż ustawodawca enumeratywnie określił przypadki i zdarzenia, w wyniku których powstaje przychód z kapitałów pieniężnych. W tych przypadkach jest mowa o odpłatnym zbyciu, realizacji praw, objęciu w zamian. Wśród sytuacji skutkujących powstaniem przychodu z kapitałów pieniężnych nie wymieniono przypadków, w których podatnik daruje akcje lub udziały. Tak, więc wśród zdarzeń, które skutkują powstaniem dochodu z kapitałów pieniężnych nie ma przypadków zbycia papierów wartościowych w formie darowizny.

Mając na uwadze powyższe uregulowania zawarte w cytowanej ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych stwierdzić należy, że wskutek przekazania w formie darowizny na rzecz funduszu inwestycyjnego akcji lub udziałów po stronie Wnioskodawcy nie powstanie przychód do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jeżeli Wnioskodawca nie obejmie w zamian certyfikatów inwestycyjnych.

W konsekwencji powyższych uregulowań stwierdzić należy, iż w opisanym we wniosku zdarzeniu przyszłym, przekazanie przez Wnioskodawcę darowizny w postaci akcji i udziałów spółek kapitałowych na rzecz funduszu inwestycyjnego, fakt dokonania darowizny, czyli nieodpłatne zbycie udziałów i akcji, ani zaistniały w rezultacie darowizny wzrost wartości aktywów netto Funduszu przypadającej na każdy certyfikat inwestycyjny posiadany przez Wnioskodawcę nie skutkuje po stronie Wnioskodawcy powstaniem przychodu w rozumieniu ustawy i w związku z tym obowiązkiem podatkowym w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Należy przy tym zastrzec, iż rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych nie jest ustalanie, czy opisywana "darowizna" ma charakter bezzwrotnego świadczenia, bowiem stanowi to domenę ewentualnego postępowania podatkowego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl