ITPB1/415-360/08/HD

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 26 sierpnia 2008 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPB1/415-360/08/HD

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działając w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 26 czerwca 2008 r. (data wpływu 30 czerwca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej podatkiem liniowym - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 czerwca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej podatkiem liniowym.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Obecnie jest Pani zatrudniona na podstawie umowy o pracę na stanowisku starszego specjalisty ds. podatków. Do Pani obowiązków należy:

* Analiza i ocena stanów faktycznych, przekazywanych i prawidłowo opisanych przez komórki organizacyjne pracodawcy, pod kątem powstania obowiązku podatkowego i zobowiązania podatkowego.

* Udzielanie wstępnych rekomendacji dotyczących wyboru optymalnych rozwiązań podatkowych, odnoszących się do planowanych do przeprowadzenia przez pracodawcę transakcji gospodarczych na zlecenie przełożonego.

* Opiniowanie projektów umów i przedsięwzięć pod względem podatkowym i przedkładanie ich do akceptacji przełożonemu.

* Opiniowanie projektów aktów prawnych.

* Ustalanie podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych.

* Sporządzanie i terminowe przekazywanie do właściwych organów podatkowych deklaracji dla podatku dochodowego od osób prawnych.

* Sporządzanie i terminowe przekazywanie do właściwych organów podatkowych deklaracji dla podatku dochodowego od osób prawnych - podatek u źródła.

* Sporządzanie i terminowe przesyłanie informacji o osobach fizycznych będących nierezydentami, zatrudnionych w podmiotach nieryzydentach, które świadczą usługi na rzecz pracodawcy do właściwych organów podatkowych.

* Sporządzanie na podstawie informacji przekazanych przez komórki organizacyjne pracodawcy i terminowe przekazywanie do właściwych organów podatkowych deklaracji p.c.c.

* Sporządzanie i terminowe przesyłanie innych, wymaganych przepisami prawa, zeznań lub informacji do właściwych organów podatkowych.

* Przygotowywanie wniosków o dokonywanie płatności zobowiązań podatkowych.

* Kontrola prawidłowości i terminowości wpłat należności budżetowych.

* Przedkładanie przełożonemu do akceptacji deklaracji podatkowych oraz innych informacji przekazywanych do właściwych organów podatkowych.

* Weryfikacja poprawności prowadzenia ewidencji systemu SAP oraz dokumentacji dla potrzeb podatku dochodowego od osób prawnych.

* Kontrola formalna dokumentów na podstawie próby statystycznej.

* Sporządzanie wewnętrznej sprawozdawczości podatkowej.

* Gromadzenie, przetwarzanie i archiwizacja dokumentacji związanej ze sprawozdawczością podatkową.

* Przygotowywanie dokumentów będących podstawą do księgowań i uzgadnianie zapisów na kontach księgowych, dotyczących zobowiązań podatkowych.

* Przygotowywanie uzgodnień zapisów na kontach księgowych, dotyczący zobowiązań podatkowych.

* Tworzenie i aktualizacja projektów procedur regulujących rozliczanie podatków u pracodawcy.

* Tworzenie i aktualizacja projektów procedur postępowania biura podatków w zakresie sporządzania deklaracji podatkowych.

* Współpraca z audytorami, przedstawicielami agencji celnych oraz przedstawicielami instytucji doradztwa podatkowego.

* Bieżące monitorowanie zmian w prawie podatkowym i przygotowywanie projektów działań przystosowujących pracodawcę do ww. zmian.

* Przygotowywanie wystąpień o interpretację przepisów podatkowych.

* Aktywne uczestnictwo w postępowaniach sprawdzających i kontrolnych prowadzonych przez właściwe organy podatkowe.

* Udział we wdrożeniu i aktualizacji systemu wysap.com oraz zgłaszanie zmian do systemu.

* Podnoszenie kompetencji poprzez udział w szkoleniach z zakresu prawa podatkowego, bilansowego i handlowego.

* Informowanie komórek organizacyjnych o zmianach z zakresu prawa podatkowego w zakresie cen transferowych.

* Okresowa weryfikacja dokumentacji cen transferowych.

* Aktywny udział podczas kontroli skarbowej (podatkowej) w zakresie cen transferowych.

* Prowadzenie szkoleń wewnętrznych.

* Wykonywanie zadań zleconych przez przełożonego.

W 2007 r. zdała Pani państwowy egzamin na doradcę podatkowego. Obecnie odbywa Pani praktykę przygotowującą do zawodu u doradcy podatkowego. W październiku kończy Pani praktykę i wystąpi z wnioskiem o wpisanie na listę doradców podatkowych. Po otrzymaniu wpisu planuje Pani rozwiązać stosunek pracy z obecnym pracodawcą i świadczyć usługi doradcy podatkowego, prowadząc indywidualną działalność gospodarczą. Planuje Pani podpisać umowę o świadczenie usług doradztwa prawnego m.in. z obecnym pracodawcą i wybrać formę opodatkowania na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w przypadku rozwiązania umowy o pracę i zawarcia w 2008 r. umowy o świadczenie usług doradztwa podatkowego z byłym pracodawcą będzie istniała możliwość opodatkowania w 2008 r. dochodów z działalności gospodarczej podatkiem liniowym.

Zdaniem Wnioskodawcy, w opisanym wyżej stanie faktycznym istnieje możliwość w 2008 r. opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej podatkiem liniowym.

Podatnicy osiągający dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej mają możliwość opodatkowywania osiąganych dochodów na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli podatkiem w wysokości 19% - tzw. podatkiem liniowym. Wybór tej formy również wymaga złożenia oświadczenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w wyznaczonym terminie.

Zgodnie z art. 9a ust. 3 ww. ustawy, jeżeli podatnik, który wybrał sposób opodatkowania w formie liniowej, uzyska z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub z tytułu prawa do udziału w zysku spółki niemającej osobowości prawnej przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników wykonywał:

* w roku poprzedzającym rok podatkowy, lub

* wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym,

w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w tej formie i jest obowiązany do wpłacenia zaliczek od dochodu osiągniętego od początku roku, obliczonych z zastosowaniem skali podatkowej, oraz odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu tych zaliczek.

Z powyższego jednoznacznie wynika, że aby podatnik utracił prawo do opodatkowania w formie podatku liniowego, musi świadczyć na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy czynności, które odpowiadają czynnościom, które wykonywał lub wykonuje w ramach stosunku pracy.

W związku z tym, jeżeli podatnik wykonuje w ramach prowadzonej działalności inne czynności niż te, które wykonywał lub wykonuje w ramach stosunku pracy, to nie traci prawa do opodatkowania w formie podatku liniowego.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 86 z późn. zm.) czynności doradztwa podatkowego obejmują:

1.

udzielanie podatnikom, płatnikom i inkasentom, na ich zlecenie lub na ich rzecz, porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych,

2.

a.

prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg podatkowych i innych ewidencji, do celów podatkowych oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie,

3.

sporządzanie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie im pomocy w tym zakresie.

Dodatkowo podkreśla Pani, że art. 2 ust. 2 ww. ustawy zastrzega iż "zawodowe wykonywanie czynności, o których mowa w ust. 1, zastrzeżone jest wyłącznie dla podmiotów uprawnionych w rozumieniu ustawy". Ustawa o doradztwie podatkowych wyraźnie wskazuje, co należy rozumieć przez czynności doradztwa podatkowego. Ww. ustawa zastrzega również, iż te czynności mogą być tylko i wyłącznie świadczone przez podmioty uprawnione w rozumieniu ustawy. Dlatego też w sytuacji, gdy nie jest Pani podmiotem uprawnionym w rozumieniu ww. ustawy, nie może stwierdzić, iż czynności z zakresu obowiązków na podstawie stosunku pracy jakie obecnie świadczy, są tymi samymi, jakie planuje świadczyć na rzecz obecnego pracodawcy, po uzyskaniu wpisu na listę doradców podatkowych.

Pani zdaniem nie można również powiedzieć, iż czynności doradcy podatkowego i czynności wykonywane obecnie przez Panią na podstawie umowy o pracę mają charakter zbieżny. Jako pracownik jest Pani pod nadzorem przełożonego i wykonuje czynności na rzecz swojego pracodawcy. Za skutki Pani działań wobec osób trzecich odpowiada pracodawca. W przypadku czynności doradztwa wykonywanych przez doradcę podatkowego - sam doradca ponosi odpowiedzialność za szkodę na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

Porównując zakres praw, jednoznacznie można stwierdzić, iż doradca podatkowy, w ramach świadczonych usług, ma szerszy zakres praw. Uprawniony jest on do występowania w charakterze pełnomocnika w postępowaniu w zakresie sądowej kontroli decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących obowiązków podatkowych. Ponadto może sam uwierzytelnić odpis udzielonego mu pełnomocnictwa. Czynności tych nie może Pani wykonywać w ramach stosunku pracy co jest, Pani zdaniem, kolejnym argumentem różnicującym czynności jakie obecnie wykonuje i czynności jakie planuje wykonywać w przyszłości na rzecz obecnego pracodawcy.

Ponadto uważa Pani, że nie można powiedzieć, iż czynności doradztwa podatkowego wykonywane przez uprawnionego doradcę są tymi samymi czynnościami, jakie wykonuje Pani obecnie na podstawie umowy o pracę, gdyż w tym przypadku zdawanie państwowego egzaminu i odbywanie praktyki w celu uzyskania uprawnień nie miałoby sensu, byłoby całkowicie bezzasadne i niepotrzebne, jeżeli te same czynności można by było wykonywać bez stosownych uprawnień.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 9a ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 3, mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c ustawy. W tym przypadku są obowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania, a jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego - do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia tej działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

Na podstawie art. 30c ust. 1 ww. ustawy podatek dochodowy od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej uzyskanych przez podatników, o których mowa w art. 9a ust. 2 lub ust. 7, z zastrzeżeniem art. 29, 30, 30d i art. 44 ust. 4, wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

Deklarując wybór 19% podatku liniowego podatnik musi uwzględnić przesłanki określone w art. 9a ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W myśl art. 9a ust. 3 ww. ustawy jeżeli podatnik, który wybrał sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 2, uzyska z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub z tytułu prawa do udziału w zysku spółki niemającej osobowości prawnej przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników:

1.

wykonywał w roku poprzedzającym rok podatkowy, lub

2.

wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym

* w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w sposób określony w art. 30c i jest obowiązany do wpłacania zaliczek od dochodu osiągniętego od początku roku, obliczonych przy zastosowaniu skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, oraz odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu tych zaliczek.

Zgodnie z powyższym, możliwość opodatkowania dochodu z działalności gospodarczej w sposób określony w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest wyłączona w stosunku do podatników, którzy uzyskują przychód z działalności gospodarczej z tytułu świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy jeśli usługi te są tożsame z czynnościami, które podatnik, lub przynajmniej jeden z jego wspólników, wykonywał na rzecz tegoż pracodawcy w roku podatkowym lub w roku poprzedzającym ten rok w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że obecnie zatrudniona jest Pani na podstawie umowy o pracę, na stanowisku starszego specjalisty ds. podatków. Jednakże po otrzymaniu wpisu na listę doradców podatkowych planuje Pani świadczyć usługi doradcy podatkowego, prowadząc indywidualną działalność gospodarczą, m.in. na rzecz obecnego pracodawcy.

W ramach stosunku pracy do Pani obowiązków należy m.in.: analiza i ocena stanów faktycznych pod kątem powstania obowiązku podatkowego i zobowiązania podatkowego, ustalanie podstaw opodatkowania, sporządzanie deklaracji i zeznań podatkowych oraz przygotowywanie dokumentów będących podstawą do księgowań i uzgodnień zapisów na kontach księgowych, dotyczących zobowiązań podatkowych.

Natomiast w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie doradztwa podatkowego (w oparciu o art. 2 ust. 1 ustawy o doradztwie podatkowym) będzie Pani wykonywała czynności polegające m.in. na: udzielaniu porad, opinii i wyjaśnień z zakresu obowiązków podatkowych, prowadzeniu ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych, a także sporządzaniu zeznań i deklaracji podatkowych oraz udzielaniu pomocy w tych zakresach.

Po dokonaniu porównania zakresu Pani obowiązków w takcie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę oraz czynności, jakie będzie Pani wykonywała prowadząc działalność gospodarczą jako doradca podatkowy należy stwierdzić, że niektóre czynności mają identyczny charakter. Zmieni się jedynie Pani status zawodowy. Z artykułu 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wprost wynika, że możliwość opodatkowania dochodu z działalności gospodarczej w sposób liniowy jest wyłączona w stosunku do podatników, którzy uzyskują przychód z działalności gospodarczej z tytułu świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, jeśli usługi te są tożsame z czynnościami, które podatnik, lub przynajmniej jeden z jego wspólników, wykonywał na rzecz tegoż pracodawcy w roku podatkowym lub w roku poprzedzającym ten rok w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy. Zatem, uzyskanie przez Panią wpisu na listę doradców podatkowych oraz fakt, iż zakres Pani praw jako doradcy podatkowego będzie szerszy, niż w okresie, kiedy jest Pani zatrudniona na podstawie umowy o pracę nie mają znaczenia przy ocenie warunków umożliwiających opodatkowanie przychodów z działalności gospodarczej podatkiem liniowym. W tej kwestii istotny jest bowiem charakter wykonywanej pracy, który po rozpoczęciu przez Panią działalności gospodarczej w zakresie doradztwa podatkowego będzie tożsamy, z czynnościami jakie wykonuje Pani obecnie, będąc zatrudnioną na stanowisku starszego specjalisty ds. podatków.

Wobec powyższego, w świetle art. 9a ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, uzyskanie przychodu z tytułu świadczenia usług doradztwa podatkowego na rzecz byłego pracodawcy w 2008 r. pozbawi Panią prawa do opodatkowania dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a to oznacza konieczność opodatkowania przedmiotowych dochodów na zasadach określonych w art. 27 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl