Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 21 lipca 2009 r.
Izba Skarbowa w Bydgoszczy
ITPB1/415-351a/09/HD

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 15 kwietnia 2009 r. (data wpływu 27 kwietnia 2009 r.), uzupełnionym w dniu 9 lipca 2009 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie stawki podatku w związku z czynnościami wykonywanymi na terenie kraju - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 kwietnia 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie stawki podatku w związku z czynnościami wykonywanymi na terenie kraju.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Prowadzi Pan działalność gospodarczą w zakresie obróbki mechanicznej elementów metalowych (PKD z 2004 r. - 28.52.Z), opodatkowaną zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych aktualnie w wysokości 5,5%.

Do chwili złożenia wniosku przyjmowane zlecenia realizowane były w Niemczech. Obecnie prace wykonuje Pan w Danii, na terenie stoczni remontowej. Oba miejsca realizacji zleceń posiadają, Pana zdaniem, cechy zakładu stałego (stałej placówki).

Odpowiedzialność za rezultat wykonywanych czynności wobec osób trzecich, w zależności od umowy, ponosi Pan lub zleceniodawca (w zależności do czego służyć będą wykonywane przez Pana wyroby, tzn. jeśli stanowią półprodukty - wtedy odpowiedzialność ponosi zleceniodawca, natomiast jeżeli są gotowymi wyrobami - odpowiedzialność ponosi Pan). Przy wykonywaniu zadań miejsce i czas określone są przez zleceniodawcę. Pan jest odpowiedzialny za sposób wykonania wyrobów, co uzależnione jest od Pana wiedzy i umiejętności. Jeżeli źle wykona Pan zadanie, wykonane przez Pana wyroby nie są przyjmowane do czasu ich naprawy, bądź wytworzenia ich na nowo.

Z zakupionych przez siebie za granicą materiałów wytwarza Pan wyroby z drutu, śruby, wkręty, elementy złączne i inne wyroby metalowe, które przeznaczane są do dalszej produkcji w firmie, która zleca ich wykonanie. Zajmuje się Pan wierceniem, cięciem, spawaniem i nitowaniem elementów metalowych, wykorzystując też ww. półprodukty. Wykonuje Pan spawanie fasad i konstrukcji budynków oraz konstrukcje stalowe.

Wytwarza Pan przedmioty z własnego materiału (np. śruby, panewki), przyjmuje Pan także do realizacji zadania z zakresu robót budowlanych (wytwarzanie konstrukcji stalowych lub ich części, które używane są przy pracach budowlanych lub do prac budowlanych).

Powyższe dokumentuje Pan wystawiając rachunki. Na polecenie zleceniodawcy całkowity koszt wytworzenia, tj. realizacji zlecenia jest podzielony po części na koszty wyrobów w czasie ich wytworzenia z ujęciem materiałów i koszty pobytu ponoszone w związku z realizacją zlecenia.

Zamierza Pan zrezygnować z wyjazdów i pracować w kraju, w dalszym ciągu zajmując się obróbką mechaniczną elementów metalowych. Miałby Pan w Polsce zamówienia na wykonanie (korzystając z własnych materiałów) części wykorzystywanych do różnego rodzaju maszyn (głównie byłyby to panewki). Obróbka własnych materiałów do realizacji zamówienia polegałaby m.in. na toczeniu części metalowych, formowaniu metali, nanoszeniu powłok na metale.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Jaką stawką zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych winny być opodatkowane w latach 2007-2009 przychody uzyskane z działalności w zakresie obróbki mechanicznej elementów metalowych w przypadku realizacji zleceń za granicą i po powrocie do kraju.

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź w zakresie realizacji zleceń w kraju. W zakresie realizacji zleceń za granicą - wniosek zostanie rozpatrzony odrębnym pismem.

Zdaniem Wnioskodawcy, prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obróbki mechanicznej elementów metalowych dla podatnika zryczałtowanego podatku dochodowego, mając na uwadze przepisy ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 z późn. zm.), powinno być opodatkowane stawką 5,5%.

Artykuł 4 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy wskazuje, iż użyte określenia oznaczają: działalność usługowa - pozarolniczą działalność gospodarczą, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3. Natomiast działalnością wytwórczą zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 4 tej ustawy jest działalność, w wyniku której powstają nowe wyroby, w tym również sprzedaż wyrobów własnej produkcji. Przepis art. 12 ust. 4 lit. a) ustawy, określa, iż ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 5,5% m.in. w stosunku do przychodów z działalności wytwórczej i robót budowlanych. Sklasyfikowanie wykonywanych przez Pana czynności w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług ma powiązanie z symbolem Polskiej Klasyfikacji Działalności i daje podstawę sądzić, że prowadzona przez Pana działalność gospodarcza powinna być w zryczałtowanym podatku dochodowym opodatkowana stawką 5,5%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z brzmieniem art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 z późn. zm.), opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym, w tym również, gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej "spółką".

W myśl art. 12 ust. 1 ww. ustawy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi:

* 8,5% - między innymi od przychodów z działalności usługowej (pkt 3 lit. b)),

* 5,5% - między innymi od przychodów z działalności wytwórczej i robót budowlanych (pkt 4 lit. a)).

W art. 4 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy pojęcie "działalności usługowej" zdefiniowane zostało jako pozarolnicza działalność gospodarcza, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 42, poz. 264, z 1999 r. Nr 92, poz. 1045 i z 2001 r. Nr 12, poz. 94) wydanym na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 769, z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106, poz. 668 oraz z 2001 r. Nr 100, poz. 1080), z zastrzeżeniem pkt 2 (definiującym działalność gastronomiczną) i pkt 3 (definiującym działalność usługową w zakresie handlu). Natomiast "działalność wytwórcza", zgodnie z pkt 4 tego przepisu, oznacza działalność, w wyniku której powstają nowe wyroby, w tym również sprzedaż wyrobów własnej produkcji, prowadzoną przez podatnika.

Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług pod pojęciem usług rozumie:

* wszelkie czynności świadczone na rzecz jednostek gospodarczych prowadzących działalność o charakterze produkcyjnym nie tworzące bezpośrednio nowych dóbr materialnych - usługi na rzecz produkcji;

* wszelkie czynności świadczone na rzecz jednostek gospodarki narodowej oraz na rzecz ludności, przeznaczone dla celów konsumpcji indywidualnej, zbiorowej i ogólnospołecznej.

Natomiast roboty budowlane, zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług, ujęte zostały w sekcji F dziale 45 tej Klasyfikacji, obejmującym:

* prace polegające na wznoszeniu nowych budynków mieszkalnych i niemieszkalnych oraz budowli, począwszy od przygotowania terenu, przez zróżnicowany zakres robót ziemnych i fundamentowych (stan zerowy), wykonywanie elementów nośnych, przegród budowlanych, układanie i pokrywanie dachów (stan surowy), do robót montażowych, instalacyjnych i wykończeniowych,

* prace związane z przebudową, rozbudową, nadbudową, modernizacją, odbudową i remontem już istniejących budynków mieszkalnych i niemieszkalnych oraz budowli, prace związane z inżynierią lądową i wodną,

* instalowanie budynków i budowli z prefabrykatów, instalowanie konstrukcji stalowych.

Przy czym, powołane powyżej przepisy, na mocy § 2 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 89, poz. 844 z późn. zm.), stosowało się do dnia 31 grudnia 2008 r. do celów opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz karty podatkowej. Na podstawie § 3 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293), przedłużono stosowanie tej klasyfikacji do dnia 31 grudnia 2009 r.

Wskazać przy tym należy, iż kwalifikacji poszczególnych przychodów, jako pochodzących ze świadczonych usług lub sprzedaży wyrobów własnej produkcji, do określonego symbolu PKWiU dokonuje sam podatnik. Kwestii tej nie regulują przepisy prawa podatkowego, a tylko te przepisy zgodnie z art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej mogą być przedmiotem interpretacji indywidualnej.

W przypadku trudności bądź wątpliwości przy ustaleniu symbolu PKWiU zainteresowany podmiot może zwrócić się o jego wskazanie i o wydanie opinii do Ośrodka Interpretacji Standardów Klasyfikacji Urzędu Statystycznego w Łodzi. Powyższe wynika z komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1, poz. 11), zgodnie z którym zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane, według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że prowadzi Pan działalność gospodarczą w zakresie obróbki mechanicznej elementów metalowych m.in. w kraju.

Mając powyższe na względzie stwierdzić należy, iż dla zastosowania właściwej stawki ryczałtu do przychodów uzyskanych z prowadzonej przez Pana działalności gospodarczej konieczne jest każdorazowe przypisanie rodzaju wykonywanych czynności do określonego grupowania PKWiU. W opisie stanu faktycznego podał Pan, że głównie wytwarza przedmioty z własnego materiału (np. śruby, panewki) oraz przyjmuje do realizacji zadania z zakresu robót budowlanych (wytwarzanie konstrukcji stalowych lub ich części, które używane są przy pracach budowlanych lub do prac budowlanych). Zgodnie z powołanymi wyżej regulacjami prawnymi czynności te opodatkowane są 5,5% stawką ryczałtu.

Z opisu stanu faktycznego wynika również, że zajmuje się Pan wierceniem, cięciem, spawaniem i nitowaniem elementów metalowych. Zatem, jeśli czynności te nie będą zawierały się w działalności wytwórczej i budowlanej, wówczas, jako przychód z działalności usługowej, opodatkowane będą 8,5% stawką ryczałtu.

Końcowo należy wspomnieć, że zgodnie dodanym przez art. 4 pkt 3 lit. c) ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 209, poz. 1316) art. 12 ust. 12 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - z dniem 1 stycznia 2009 r. przepisy art. 27 ust. 8-9a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) stosuje się odpowiednio.

Złożenie przez Wnioskodawcę fałszywego oświadczenia, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej - powoduje, iż niniejsza interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych (art. 14b § 4 Ordynacji podatkowej).

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl