ITPB1/415-343b/11/WM

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 24 czerwca 2011 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPB1/415-343b/11/WM

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 22 marca 2011 r. (data wpływu 25 marca 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalania różnic kursowych w związku ze sprzedażą i nabyciem towarów (usług) - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 marca 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalania różnic kursowych w związku ze sprzedażą i nabyciem towarów (usług).

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca ewidencjonuje zdarzenia gospodarcze na podstawie ksiąg rachunkowych, natomiast podatkowe różnice kursowe rozlicza metodą podatkową. W 2009 r. zaciągnął kredyt inwestycyjny w walucie euro na rachunku bankowym prowadzonym w tej walucie. Kredyt ten wycenił wg kursu kupna euro dla kursu walut obcych banku kredytującego z dnia postawienia kredytu do jej dyspozycji. W 2010 r. otrzymał z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości dotację w walucie polskiej na rachunek prowadzony także w walucie polskiej. Wnioskodawca wskazał, że dotacja ta jest zwolniona z opodatkowania. Zgodnie z umową kredytową, kredyt w części ma zostać spłacony środkami uzyskanymi z dotacji. Spłata rat kredytu i odsetek nastąpi również w walucie euro, a cesja dotacji z PARP-u jest jednym z zabezpieczeń kredytu.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie, oznaczone we wniosku numerem drugim.

Czy według kursu sprzedaży euro banku Wnioskodawcy należy rozliczać zapłaty faktur wystawionych w euro z rachunku bankowego Wnioskodawcy w euro z tytułu WNT oraz według kursu kupna banku Wnioskodawcy - wpływy za sprzedaż Wnioskodawcy z tytułu WDT w euro.

Zdaniem Wnioskodawcy, wartość kredytu w dniu otrzymania powinna być przeliczona według kursu kupna waluty banku z którego usług korzysta Wnioskodawca. Natomiast wartość kredytu w dniu jego spłaty należy przeliczać według kursu sprzedaży waluty tego banku. Dotacja z PARP pokryje 50% wartości udzielonego kredytu. Dotację otrzymaną w walucie polskiej należy wymienić (po negocjacji z bankiem kursu sprzedaży) na walutę euro i w tej walucie dokonać spłaty części kredytu.

Jeżeli należałoby przyjąć kurs banku z danego dnia, to Wnioskodawca powinien zastosować kurs faktycznie wynegocjowany przy zakupie waluty euro.

Stanowisko Wnioskodawcy jest zgodne z interpretacją Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 14 czerwca 2010 r. nr ITPB1/415-272/10/WM. Wnioskodawca pragnie ustalić, czy po zmianie przepisów stanowisko to nadal jest prawidłowe, a jeśli nie to dodatkowo od kiedy należy stosować inne prawidłowe stanowisko.

Zasady przeliczania walut obcych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych od dnia 1 stycznia 2011 uległy zmianie (art. 11a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Przepis ten przy przeliczaniu walut obcych odwołuje się teraz do ostatniego dnia poprzedzającego dzień roboczy, ale nie zmienia zasad wyrażonych w wskazanej powyżej interpretacji indywidualnej.

W ocenie Wnioskodawcy, należy stosować analogiczne zasady wyceny wpływów i wydatków jak przy zapłacie rat kredytu, tj., należy stosować kurs kupna banku Wnioskodawcy dla wpływów za WDT i kurs sprzedaży banku Wnioskodawcy dla wydatków za WNT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

W myśl art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.) przychody w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu.

Natomiast koszty poniesione w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu (art. 11a ust. 2).

Zasady ustalania podatkowych różnic kursowych ustalone zostały w art. 24c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 24c ust. 1 różnice kursowe zwiększają odpowiednio przychody jako dodatnie różnice kursowe albo koszty uzyskania przychodów jako ujemne różnice kursowe w kwocie wynikającej z różnicy między wartościami określonymi w ust. 2 i 3.

Ustalanie różnic kursowych powstających w związku ze sprzedażą towarów i usług oraz nabyciem towarów i usług określone zostały w art. 24c ust. 2 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 pkt 1 i 2.

I tak dodatnie różnice kursowe powstają, jeżeli wartość:

1.

przychodu należnego wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski jest niższa od wartości tego przychodu w dniu jego otrzymania, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia;

2.

poniesionego kosztu wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski jest wyższa od wartości tego kosztu w dniu zapłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia.

Natomiast ujemne różnice kursowe powstają, jeżeli wartość:

1.

przychodu należnego wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski jest wyższa od wartości tego przychodu w dniu jego otrzymania, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia;

2.

poniesionego kosztu wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski jest niższa od wartości tego kosztu w dniu zapłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia;

W myśl art. 24c ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przez średni kurs ogłaszany przez Narodowy Bank Polski, o którym mowa w ust. 2 i 3, rozumie się kurs z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu lub poniesienia kosztu.

Wyliczenie różnic kursowych polega zatem na porównaniu kursu faktycznie zastosowanego przez bank z usług którego korzysta Wnioskodawca przy kupnie waluty euro - w odniesieniu do nabycia towarów (usług) i odpowiednio kursu sprzedaży waluty euro tego banku w przypadku sprzedaży towarów (usług) ze średnim kursem waluty euro ogłaszanym przez Narodowy Bank Polski, rozumianym jako kurs z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu lub poniesienia kosztu.

Nieprawidłowo zatem Wnioskodawca wskazał, że różnice kursowe z tytułu sprzedaży i nabycia towarów (usług) ustala się analogicznie jak w przypadku różnic kursowych od kredytu.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl