ITPB1/415-336/11/GR

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 24 czerwca 2011 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPB1/415-336/11/GR

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 21 marca 2011 r. (data wpływu 23 marca 2011 r.) uzupełnionym pismem z dnia 7 czerwca 2011 r. (data wpływu 9 czerwca 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie odszkodowania za zniszczenie upraw na gruntach wchodzących w skład gospodarstwa rolnego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 marca 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie odszkodowania za zniszczenie upraw na gruntach wchodzących w skład gospodarstwa rolnego. Wniosek został uzupełniony pismem otrzymanym w dniu 9 czerwca 2011 r.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jest rolnikiem. W roku 2010 zawarł umowę ze spółką z o.o. na udostępnienie przejazdu (tymczasowej drogi), przez działkę rolną do miejsca budowy elektrowni wiatrowej. W zamian za zniszczenia wynikające z robót budowlanych polegających na przebudowie dróg dojazdowych oraz zabezpieczeniu i przebudowie sieci istniejących kabli telefonicznych na tej działce, inwestor wypłacił Wnioskodawcy odszkodowanie w wysokości 5.500 zł. Odszkodowanie to obejmowało wynagrodzenie za zniszczone uprawy i rekultywację gruntów w wyniku prowadzenia robót na gruntach wchodzących w skład gospodarstwa rolnego. Od kwoty tej nie został potrącony podatek dochodowy. W lutym 2011 r. Wnioskodawca otrzymał PIT-8C.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy od otrzymanej kwoty Wnioskodawca musi odprowadzić podatek dochodowy i jakie musi złożyć zeznanie w urzędzie skarbowym.

Zdaniem Wnioskodawcy, nie powinien płacić podatku dochodowego od osób fizycznych, ponieważ otrzymane odszkodowanie było rekompensatą za poniesione szkody, a nie wzbogacenie się, od którego co do zasady pobierany winien być podatek. Na zniszczoną część działki nawieziony był kamień i betonowe płyty. Poprzez wykopy zebrana była część ziemi uprawianej, a na jej miejsce nasypana została ziemia wyjałowiona (żwir, glina). Na tej części działek plony w najbliższych latach będą mniejsze. Poza tym prace rekultywacyjne też pochłonęły dużo pracy i wkładu pieniędzy (zebranie kamienia, wyrównanie działek) oraz ponowne zasiewy trawy, koniczyny. Kwota odszkodowania obejmowała również zwrot kosztów za zniszczone uprawy podczas budowy. Wypłacone odszkodowanie na podstawie zawartej umowy posiadaczom gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, z tytułu rekultywacji gruntów, szkód powstałych w uprawach rolnych (częściowo również w drzewostanie) - w wyniku prowadzenia na tych gruntach przez podmioty uprawnione na podstawie odrębnych przepisów, inwestycji związanych z budową urządzeń infrastruktury technicznej są wolne od podatku dochodowego (art. 21 ust. 1 pkt 120). Tak więc odszkodowanie to nie wiązało się ze wzbogaceniem, lecz było rekompensatą za zniszczenia i przeznaczone na rekultywację gruntów, a więc nie powinno - zdaniem Wnioskodawcy - podlegać opodatkowaniu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

W myśl art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do treści art. 11 ust. 1 ww. ustawy przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Zgodnie natomiast z brzmieniem art. 20 ust. 1 ustawy za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Jak wynika z powyższego przepisu katalog przychodów zaliczanych do tzw. innych źródeł jest katalogiem otwartym. Tym samym do tegoż źródła należy zaliczyć wszystkie inne przychody, które nie mogą być zakwalifikowane do pozostałych kategorii źródeł, szczegółowo wymienionych w treści art. 10 ust. 1 cyt. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jednakże na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 120 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku są odszkodowania wypłacone, na podstawie wyroków sądowych i zawartych umów (ugód), posiadaczom gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, z tytułu:

a.

ustanowienia służebności gruntowej,

b.

rekultywacji gruntów,

c.

szkód powstałych w uprawach rolnych i drzewostanie

* w wyniku prowadzenia na tych gruntach, przez podmioty uprawnione na podstawie odrębnych przepisów, inwestycji dotyczących budowy infrastruktury przesyłowej ropy naftowej i produktów rafinacji ropy naftowej oraz budowy urządzeń infrastruktury technicznej, o których mowa w art. 143 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 143 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami przez budowę urządzeń infrastruktury technicznej rozumie się budowę drogi oraz wybudowanie pod ziemią, na ziemi albo nad ziemią przewodów lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych, gazowych i telekomunikacyjnych.

Podkreślenia wymaga, że wszelkie zwolnienia i ulgi podatkowe są wyjątkiem, istotnym odstępstwem od zasady sprawiedliwości podatkowej - powszechności i równości opodatkowania, a ich zastosowanie nie może odbywać się na podstawie wykładni rozszerzającej, tzn. muszą być interpretowane ściśle.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca otrzymał odszkodowanie za zniszczenia w uprawach wynikające z robót budowlanych polegających na przebudowie dróg dojazdowych oraz zabezpieczeniu i przebudowie sieci istniejących kabli telefonicznych, a także z tytułu rekultywacji tych gruntów. Udostępnienie nieruchomości zostało dokonane na podstawie porozumienia między stronami i dotyczyło gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, w celu prowadzenia na tych gruntach przez podmioty uprawnione na podstawie odrębnych przepisów procesu inwestycyjnego dotyczącego budowy urządzeń infrastruktury technicznej, o których mowa w art. 143 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, t. j. (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.).

Mając na względzie powołane przepisy prawa oraz przedstawiony stan faktyczny uznać należy, że opisane we wniosku odszkodowanie spełnia przesłanki wskazane w art. 21 ust. 1 pkt 120 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z czym korzysta ze zwolnienia przedmiotowego.

Końcowo należy wskazać, że procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego. Organ wydający interpretację opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego podanego we wniosku - nie prowadzi postępowania dowodowego. Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych nie jest bowiem ustalanie, czy przedstawiony we wniosku stan faktyczny (zdarzenie przyszłe) jest zgodny ze stanem rzeczywistym. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.).

Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl