Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 24 czerwca 2010 r.
Izba Skarbowa w Bydgoszczy
ITPB1/415-331/09/AK
Możliwość opodatkowania podatkiem liniowym dochodów uzyskiwanych przez lekarza w ramach kontraktu lekarskiego zawartego z publicznym specjalistycznym zakładem opieki zdrowotnej, w którym lekarz ten był wcześniej zatrudniony na podstawie umowy o pracę.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 30 marca 2010 r. (data wpływu 1 kwietnia 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej podatkiem liniowym - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 kwietnia 2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej podatkiem liniowym.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca od dnia 18 grudnia 1990 r. wykonuje prywatną praktykę lekarską w formie prowadzonej indywidualnie działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach określonych w art. 30c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r., czyli podatkiem liniowym. Do dnia 31 grudnia 2008 r. Wnioskodawca był jednocześnie zatrudniony w szpitalu na stanowisku ordynatora oddziału. Od dnia 1 stycznia 2009 r. Wnioskodawca nie jest związany umową o pracę z żadnym pracodawcą. Od tegoż dnia świadczy on usługi medyczne również na rzecz wymienionego wyżej szpitala. Wykonywane w 2008 r. i w roku 2009 czynności wynikały z obowiązków przypisanych do zawodu lekarza medycyny i w każdym przypadku skupiają się na leczeniu chorych, udzielaniu im porad i zaleceń w zakresie wiedzy lekarza. Podpisanie umowy o udzielenie świadczeń zdrowotnych z Publicznym Specjalistycznym Zakładem Opieki Zdrowotnej nastąpiło w oparciu o zarejestrowaną indywidualną praktykę lekarską wpisaną do ewidencji działalności.

W związku z powyższym wykonywane przez Wnioskodawcę czynności mają inne oparcie prawne niż lekarza zatrudnionego na etacie. W konsekwencji zakres odpowiedzialności prawnej jest nieporównywalny.

Obowiązki wynikające z zawartej na 2009 rok umowy można ująć w trzech zasadniczych punktach:

1.

Udzielanie pacjentom świadczeniobiorcy, w ramach samodzielnej opieki lekarskiej, świadczeń zdrowotnych należących do zadań i kompetencji lekarza medycyny z zakresu kardiologii,

2.

Udzielanie pacjentom świadczeniobiorcy konsultacji z zakresu kardiologii,

3.

Świadczeniobiorca zleca ponadto kierowanie przez świadczeniodawcę oddziałem szpitalnym w zakresie opisanym w umowie.

Zakres obowiązków ordynatora oddziału szpitalnego w roku 2008 był zbliżony do usług ujętych w powyższym punkcie 3. Wnioskodawca wskazuje, że pkt 3 jest jednak różny - zawiera, bowiem szereg czynności administracyjnych a mniej wiąże lekarza z pacjentem, niż ma to miejsce w umowie kontraktowej.

Przychody z usług świadczonych na rzecz byłego pracodawcy stanowią tylko małą część ogólnych przychodów z działalności gospodarczej.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w 2009 r. dochody Wnioskodawcy z działalności gospodarczej mogą być opodatkowane liniowym podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Zdaniem Wnioskodawcy, charakter wykonywanych w 2009 r. usług na rzecz byłego pracodawcy jest inny od zakresu wykonywanej do końca 2008 r. pracy na podstawie umowy o pracę - Wnioskodawca uważa więc, że dochody z działalności gospodarczej uzyskane w 2009 r. mogą być w dalszym ciągu opodatkowane liniowym podatkiem dochodowym.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z przepisem art. 9a ust. 2 ww. ustawy podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 3, mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c ww. ustawy. W tym przypadku są obowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania, a jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego - do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia tej działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

Na podstawie art. 30c ust. 1 ww. ustawy, podatek dochodowy od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej uzyskanych przez podatników, o których mowa w art. 9a ust. 2 lub ust. 7, z zastrzeżeniem art. 29, 30, 30d i art. 44 ust. 4, wynosi 19% podstawy obliczenia podatku. Deklarując wybór 19% podatku liniowego podatnik musi uwzględnić przesłanki określone w art. 9a ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W myśl art. 9a ust. 3 ww. ustawy jeżeli podatnik, który wybrał sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 2, uzyska z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub z tytułu prawa do udziału w zysku spółki niemającej osobowości prawnej przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników:

1.

wykonywał w roku poprzedzającym rok podatkowy, lub

2.

wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym

* w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w sposób określony w art. 30c i jest obowiązany do wpłacenia zaliczek od dochodu osiągniętego od początku roku, obliczonych przy zastosowaniu skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, oraz odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu tych zaliczek.

Zgodnie z powyższym, możliwość opodatkowania dochodu z działalności gospodarczej w sposób określony w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest wyłączona w stosunku do podatników, którzy uzyskują przychód z działalności gospodarczej z tytułu świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy jeżeli usługi te są tożsame z czynnościami, które podatnik, lub przynajmniej jeden z jego wspólników, wykonywał na rzecz tegoż pracodawcy w roku podatkowym lub w roku poprzedzającym ten rok w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy.

Podkreślenia wymaga fakt, iż w świetle wyżej wskazanego przepisu wykonywanie przez podatnika w ramach prowadzonej działalności gospodarczej jakiejkolwiek usługi, obejmującej swoim zakresem chociażby część czynności wykonywanych na rzecz pracodawcy w ramach stosunku pracy, wyklucza możliwość opodatkowania tzw. podatkiem liniowym.

Istotnym na gruncie przedmiotowej sprawy jest zatem zdefiniowanie jakiego rodzaju czynności wykonywał Wnioskodawca w ramach stosunku pracy oraz w ramach zawartego kontraktu.

We wniosku wskazano, iż Wnioskodawca zatrudniony był do dnia 31 grudnia 2008 r. w szpitalu na stanowisku ordynatora oddziału. Od dnia 1 stycznia 2009 r. Wnioskodawca świadczy usługi medyczne m.in. na rzecz ww. szpitala. W ramach umowy zawartej na 2009 r. zleceniodawca powierzył Wnioskodawcy również kierowanie oddziałem szpitalnym.

Mając na uwadze powyższe oraz przedstawiony stan faktyczny stwierdzić należy iż wykonywanie usług kierowania oddziałem szpitalnym (w ramach kontraktu) jest świadczeniem usług odpowiadających czynnościom wykonywanym przez Wnioskodawcę w ramach stosunku pracy w poprzednim roku podatkowym, kiedy był zatrudniony na stanowisku ordynatora oddziału.

Ponadto wskazać należy iż zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 226, poz. 1943 z późn. zm.) wykonywanie zawodu lekarza polega na udzielaniu przez osobę posiadającą wymagane kwalifikacje, potwierdzone odpowiednimi dokumentami, świadczeń zdrowotnych, w szczególności: badaniu stanu zdrowia, rozpoznawaniu chorób i zapobieganiu im, leczeniu i rehabilitacji chorych, udzielaniu porad lekarskich, a także wydawaniu opinii i orzeczeń lekarskich.

Natomiast w świetle art. 32e ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.), przez usługi medyczne należy rozumieć świadczenia zdrowotne i związane z ich udzielaniem usługi. Z kolei świadczeniem zdrowotnym, w myśl art. 3 tejże ustawy są działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania.

Jeżeli zatem czynności wykonywane przez Wnioskodawcę na podstawie umowy o pracę w szpitalu, polegały także na udzielaniu świadczeń zdrowotnych to również wykonywanie takich świadczeń w ramach kontraktu na wykonywanie usług medycznych zawartego z byłym pracodawcą i skutkuje wyłączeniem możliwości opodatkowanie podatkiem liniowym.

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że w 2009 r. Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do opodatkowania osiągniętych dochodów z pozarolniczej działalności podatkiem dochodowym według zasad określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Na powyższą ocenę nie mają wpływu okoliczności podniesione we wniosku, tj. odmienna podstawa stosunku prawnego łączącego Wnioskodawcę ze szpitalem oraz fakt, że usługi na rzecz byłego pracodawcy stanowią niewielką część wykonywanych usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl