Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 1 sierpnia 2008 r.
Izba Skarbowa w Bydgoszczy
ITPB1/415-301/08/PSZ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 27 maja 2008 r. (data wpływu 2 czerwca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości opodatkowania prowadzonej działalności gospodarczej stawką 5,5% zryczałtowanego podatku dochodowego - jest prawidłowe, o ile działalność ta nie polega na świadczeniu usług pozyskiwania personelu (PKWiU 74.5).

UZASADNIENIE

W dniu 2 czerwca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości opodatkowania prowadzonej działalności gospodarczej stawką 5,5% zryczałtowanego podatku dochodowego.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Od 1 kwietnia 2005 r. prowadzi Pan działalność gospodarczą w zakresie robót budowlanych wykończeniowych, opodatkowaną zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych. Działalność ta zaklasyfikowana jest w grupie 45.45.Z PKD. Działalność prowadzona jest na terenie Szwecji. Zleceniodawca zwykle zapewnia materiały, część narzędzi oraz zakwaterowanie. Do Pana należy zakup ubrania roboczego i komplet podstawowych narzędzi. Celem prowadzonej przez Pana działalności gospodarczej jest świadczenie usług ogólnobudowlanych, zarówno dla ludności jak i dla podmiotów gospodarczych (czy innych jednostek organizacyjnych). W prowadzonej działalności nie zatrudnia Pan pracowników i zwykle w tym samym czasie wykonuje Pan usługi dla jednego podmiotu. Zaznacza Pan, iż pracę dla poszczególnych zleceniodawców wykonuje przez pewien dłuższy, czy krótszy czas - zwykle do wyczerpania się pracy u danego pracodawcy lub zakończenia całości zlecenia. Im korzystniejsze warunki płacowe i ewentualnie bytowe (w przypadku prac poza miejscem Pana zamieszkania) zaproponuje zleceniodawca, tym bardziej jest Pan skłonny przyjąć jego propozycję, dążąc do zwiększenia przychodów i ograniczenia kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Wskazuje Pan, że jedna firma zapewniła Panu pracę na cały 2006 rok.

Przepis art. 12 ust. 1 pkt 4 lit. a) ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne przewiduje opodatkowanie robót budowlanych stawką 5,5%. Zdarzają się jednak sytuacje w których w przypadku pracy dla jednego pracodawcy urzędy skarbowe stosują kwalifikację prowadzonej działalności jako działalność polegającą na pozyskiwaniu personelu (PKWiU 74.50.2) i wskazują jako właściwą stawkę ryczałtu z punktu 2 litera i - 17%.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

Jakie są kryteria przyporządkowania działalności do poszczególnych stawek ryczałtu (wymienionych wyżej).

Czy jest to praca dla kilku zleceniodawców w roku (miesiącu), czy jest to ilość zatrudnionych pracowników, czy też jeszcze inne kryterium.

Zdaniem Wnioskodawcy, prowadzona działalność jest działalnością ogólnobudowlaną i podlega opodatkowaniu stawką ryczałtu w wysokości 5,5% przychodu, niezależnie od ilości zleceniodawców, czy ilości zatrudnionych pracowników, czy innych warunków wykonywania zlecenia i zależy tylko od rodzaju wykonywanych prac.

Zdaniem Pana, odmienna interpretacja przepisów prawa prowadziłaby do absurdalnych sytuacji, nierównego traktowania podatników. Zauważa Pan, że gdyby kryterium była ilość pracodawców - zawsze w tym samym czasie (momencie) pracowałby Pan na rzecz jednego podmiotu. Ponadto wskazuje Pan, iż gdyby kryterium była ilość pracowników - w przypadku zatrudniania pracownika (pracowników) i wykonywania tej samej pracy, na tych samych zasadach - i byłoby to opodatkowane inaczej niż działalność jednoosobowa, byłoby to nierówne traktowanie podatników znajdujących się w tej samej sytuacji, co jest sprzeczne z artykułem 32 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, który mówi, że wszyscy są wobec prawa równi, wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne i nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.

Zaznacza Pan, iż za wykonaną pracę odpowiada Pan przed swoim zleceniodawcą. Jeżeli praca wykonana zostanie niewłaściwie, zobowiązany jest Pan do jej poprawienia bez dodatkowego wynagrodzenia. W sytuacji, gdy nie wykona jej Pan wcale, umowa zostanie rozwiązana, bez względu na poniesione przez Pana koszty czy powód jej niewykonania (np. chorobę) bez wypłacenia jakiegokolwiek wynagrodzenia.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe, o ile działalność ta nie polega na świadczeniu usług pozyskiwania personelu (PKWiU 74.5).

Zasady opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych uregulowane są w przepisach ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 z późn. zm.)

W myśl art. 6 ust. 1 powołanej powyżej ustawy, opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym, w tym również, gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej "spółką".

Przepis art. 4 ust. 1 pkt 12 tej ustawy stanowi, iż ilekroć w ustawie mowa jest o pozarolniczej działalności gospodarczej, oznacza to pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym.

Stosownie do w art. 5a pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z zm.), działalność gospodarczą albo pozarolnicza działalność gospodarcza - oznacza działalność zarobkową:

a.

wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,

b.

polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,

c.

polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

* prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Zgodnie z treścią art. 4 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, przez działalność usługową należy rozumieć pozarolniczą działalność gospodarczą, której przedmiotem są czynności zaliczane do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 42, poz. 264 z późn. zm.), przy czym, stosownie do postanowień § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2007 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 243, poz. 1785 z późn. zm.) do celów opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług (PKWiU) z dnia 18 marca 1997 r. nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2008 r.

Zatem podstawą do zakwalifikowania osiągniętych przychodów do odpowiedniej stawki podatku jest określenie dla danej usługi właściwego symbolu PKWiU. Od tej klasyfikacji zależna jest wysokość ryczałtu.

W złożonym wniosku wskazał Pan, iż prowadzona przez Niego działalność gospodarcza w zakresie robót budowlanych wykończeniowych zaklasyfikowana została w grupie 45.45.Z PKD.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 4 lit. a) ww. ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, przychody z robót budowlanych opodatkowane są stawką ryczałtu w wysokości 5,5% przychodów.

Z powyższego wynika więc, iż świadczenie usług sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 45.45.Z, może podlegać opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych według stawki 5,5%.

Jednakże zaznaczyć należy, że załącznik Nr 2 do ustawy zawiera wykaz usług, oznaczonych według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, których świadczenie wyłącza podatnika z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Pozycja 18 powołanego załącznika Nr 2 wymienia grupę 74.5, tj. usługi rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu oraz usługi świadczone przez jednoosobowe podmioty gospodarcze prowadzące działalność gospodarczą wyłącznie na rzecz jednego podmiotu, z wyłączeniem usług pozyskiwania personelu (PKWiU 74.50.2). Do tych usług zastosowanie ma stawka ryczałtu 17%, co wynika z art. 12 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

W skład tych usług wchodzą m.in. usługi jednoosobowych podmiotów gospodarczych, wynajmujących się do pracy wyłącznie na rzecz jednego podmiotu w charakterze pozostałego personelu - grupowanie PKWiU 74.50.25-00.20. Usługi te polegają na wykonywaniu pracy na rzecz jednego podmiotu, bez ponoszenia ryzyka gospodarczego i kosztów działalności.

Zgodnie z Zasadami metodycznymi Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, każdą usługę należy zaliczać do odpowiedniego grupowania zgodnie z jej charakterem, niezależnie od symbolu, pod którym został zakwalifikowany wykonujący usługę podmiot gospodarczy w Krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej.

Z przedłożonego wniosku wynika, iż przez cały 2006 r. wykonywał Pan prace dla jednej firmy. W celu wykonania powierzonych zadań zleceniodawca zapewniał materiały, część narzędzi oraz zakwaterowanie. Ponadto, odpowiedzialności za wykonane prace nie ponosił Pan w stosunku do osób trzecich, a jedynie w stosunku do zleceniodawcy. Konsekwencją niewłaściwego wykonania pracy był obowiązek jej poprawienia bez dodatkowego wynagrodzenia. Odpowiedzialność finansowa występowała jedynie więc w stosunku do zlecającego wykonanie robót, a nie osób trzecich. W ramach prowadzonej przez siebie działalności nie zatrudniał Pan jakichkolwiek pracowników.

Charakter wykonywanej przez Pana działalności, może wskazywać na to, że, świadczył Pan w 2006 r. usługi wyłącznie na rzecz jednego podmiotu.

Efektem wykonywanych przez Pana usług jest, jak wskazano powyżej praca, bez ponoszenia ryzyka wobec osób trzecich, oraz kosztów związanych z jej wykonywaniem. To dający zlecenie ponosi odpowiedzialność za wykonaną usługę wobec osoby trzeciej. Pan ponosi natomiast wyłącznie odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie usługi wobec zamawiającego.

Powoduje to, że prowadzoną przez Pana działalność należałoby klasyfikować do grupy PKWiU 74.50.2 Usługi pozyskiwania personelu.

Wyjaśnić jednak należy zauważyć, że odpowiedzialność za prawidłowe sklasyfikowanie wykonywanych czynności ponosi podatnik świadczący tę usługę. Zatem w sytuacji gdy powstają wątpliwości odnośnie sklasyfikowania realizowanych usług to Pan powinien wystąpić pisemnie do urzędu statystycznego ze szczegółowym wskazaniem czynności realizowanych w ramach świadczonej usługi, z prośbą o ich zaklasyfikowanie, bowiem Minister Finansów nie jest uprawniony do klasyfikacji usług.

Natomiast prawidłowa klasyfikacja usług stanowi podstawę do zastosowania właściwej stawki ryczałtu.

W związku z tym niniejszej odpowiedzi udzielono wyłącznie w oparciu o wskazane przez Pana grupowanie statystyczne.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Złożenie przez Wnioskodawcę fałszywego oświadczenia, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej powoduje, że niniejsza interpretacja nie wywołuje skutków prawnych (art. 14b § 4 Ordynacji podatkowej).

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, 87 - 100 Toruń, ul. Św. Jakuba 20.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl