ITPB1/415-30/07/WM

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 19 września 2007 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPB1/415-30/07/WM

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 12 lipca 2007 r. (data wpływu 19 lipca 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącego podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia jednorazowo w ciężar kosztów uzyskania przychodów spółki jawnej całości odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych wskazanych we wniosku - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 lipca 2007 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony pismem z dnia 22 sierpnia 2007 r. (data wpływu 30 sierpnia 2007 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia jednorazowo w ciężar kosztów uzyskania przychodów spółki jawnej całości odpisów amortyzacyjnych od wskazanych we wniosku środków trwałych.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Jako wspólnik spółki jawnej prowadzi Pan działalność gospodarczą w zakresie produkcji wyrobów dziewiarskich opodatkowaną na zasadach ogólnych wg stawki 19%. W 2006 r. spółka jawna uzyskała przychód ze sprzedaży wyrobów gotowych brutto tj. wraz z podatkiem od towarów i usług w wysokości 1 531 268,00 zł. Ponadto podał Pan, że poza udziałem w przychodach w ww. spółce jawnej, nie uzyskiwał żadnych przychodów z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej indywidualnie jak i z tytułu udziału w innych spółkach osobowych. Z uwagi na wysokość uzyskanego przez Spółkę w 2006 r. przychodu uważa Pan, że można ją uznać za "małego podatnika" w rozumieniu art. 5a pkt 20 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. W miesiącu czerwcu 2007 r. spółka jawna poniosła wydatki na zakup maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów dziewiarskich, w tym 24 000,00 zł na zakup używanej maszyny szwalniczej oraz 26 776,00 zł na zakup osuszacza chłodniczego. Przedmiotowe maszyny i urządzenia zostały zainstalowane oraz przyjęte do użytkowania w miesiącu czerwcu 2007 r. Nadmienia Pan także, że ww. maszyny i urządzenia w 2007 r. są pierwszymi od których spółka jawna zamierza jednorazowo zaliczyć odpisy amortyzacyjne w ciężar kosztów uzyskania przychodów roku podatkowego 2007.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy można w miesiącu czerwcu 2007 r. zaliczyć jednorazowo w ciężar kosztów uzyskania przychodów spółki jawnej całość odpisów amortyzacyjnych od nabytych i przyjętych przez Spółkę w miesiącu czerwcu 2007 r. wskazanych powyżej maszyn i urządzeń.

Zdaniem Wnioskodawcy ponieważ spółka jawna jest "małym podatnikiem", służy jej na podstawie art. 22k ust. 7 cyt. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych prawo zaliczenia jednorazowo w ciężar kosztów uzyskania przychodów spółki jawnej miesiąca czerwca 2007 r. całości odpisów amortyzacyjnych od wskazanych we wniosku środków trwałych. Jest to tym bardziej uzasadnione, iż do dnia złożenia przedmiotowego wniosku łączna wartość odpisów amortyzacyjnych w ww. spółce jawnej nie przekroczyła kwoty 50 000 euro. Tym samym Panu, jako wspólnikowi spółki jawnej, przysługiwać będzie możliwość zaliczenia w ciężar kosztów uzyskania przychodów części dokonanych jednorazowo odpisów amortyzacyjnych odpowiadającej wysokości posiadanych udziałów w zyskach i stratach Spółki.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 22k ust. 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z zm.) podatnicy, w roku podatkowym, w którym rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 11, oraz mali podatnicy, mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3 - 8 Klasyfikacji Środków Trwałych, z wyłączeniem samochodów osobowych, w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym równowartości kwoty 50 000 euro łącznej wartości tych odpisów amortyzacyjnych. Przy określaniu tego limitu nie uwzględnia się odpisów amortyzacyjnych od nieprzekraczającej 3 500 zł wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - art. 22k ust. 9 cyt. ustawy. Przeliczenia na złote kwoty 50 000 euro, dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym nastąpił zakup, w zaokrągleniu do 1000 zł (art. 22k ust. 12 cyt. ustawy). Kurs euro ogłoszony przez NBP na dzień 2 października 2006 r., tj. pierwszy dzień roboczy w październiku 2006 r. wynosił 3,9745 zł. Na rok 2007 limit jednorazowej amortyzacji wynosi zatem 199 000 zł.

Z treści powołanego uprzednio art. 22k ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jednorazowego odpisu amortyzacyjnego mogą dokonać wyłącznie podatnicy rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej oraz "mali podatnicy". Definicja "małego podatnika", została określona w art. 5a pkt 20 cyt. ustawy, zgodnie z którym pojęcie to oznacza podatnika, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 800 000 euro. Przeliczenia tej kwoty dokonuje się również według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł.

Małym podatnikiem w 2007 r. będzie więc ten podatnik, którego sprzedaż za 2006 r. nie przekroczyła kwoty 3 180 000 zł.

Dla celów jednorazowej amortyzacji przy ocenie spełnienia kryteriów pojęcia "małego podatnika" w przypadku:

* osób fizycznych prowadzących samodzielnie działalność gospodarczą do limitu 800 000 euro należy uwzględnić przychody wyłącznie z tej działalności, bez względu na uzyskiwanie przychodów z udziału w spółce nie będącej osobą prawną;

* gdy działalność gospodarcza wykonywana jest w formie spółki nie będącej osobą prawną do limitu 800 000 euro należy uwzględniać przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w tej spółce.

Zgodnie z art. 24a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, wykonujące działalność gospodarczą, są obowiązane prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów, zwaną dalej "księgą", z zastrzeżeniem ust. 3 i 5, albo księgi rachunkowe, zgodnie z odrębnymi przepisami, w sposób zapewniający ustalenie dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy, w tym za okres sprawozdawczy, a także uwzględniać w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacje niezbędne do obliczenia wysokości odpisów amortyzacyjnych zgodnie z przepisami art. 22a - 22o ustawy.

Skoro zarówno przychody jak i koszty podatkowe ewidencjonowane są przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą, to w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki niebędącej osobą prawną, dokonywanie odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych należy wiązać ze spółką.

W związku z powyższym, zarówno limit łącznej wartości odpisów amortyzacyjnych w wysokości 50 000 euro, określony w art. 22k ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jak i limit wartości przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) w wysokości 800 000 euro, określony w art. 5a pkt 20, odnoszą się do spółki, a nie do poszczególnych jej wspólników.

Należy podkreślić, że w myśl przepisu art. 22k ust. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, możliwość skorzystania przez podatnika z jednorazowego odpisu amortyzacyjnego stanowi pomoc de minimis. Pułap pomocy de minimis określają przepisy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. U. WE L379). Zgodnie z powołanym przepisem, łączna wartość tej pomocy w okresie trzech lat nie może przekroczyć 200 000 euro, a dla podmiotów gospodarczych działających w sektorze transportu drogowego nie może przekroczyć 100 000 euro.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że w 2006 r. prowadził Pan działalność gospodarczą wyłącznie w ramach spółki jawnej, której przychody ze sprzedaży wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług wyniosły 1 531 268,00 zł oraz, że dla celów działalności gospodarczej spółka jawna zakupiła maszyny i urządzenia do produkcji wyrobów włókienniczych i odzieżowych zaliczone do grupy 5 Klasyfikacji Środków Trwałych.

Oznacza to, że spółka jawna, której jest Pan udziałowcem, spełnia ustawowe kryteria "małego podatnika". W związku z tym Spółce przysługuje prawo do zaliczenia w ciężar kosztów uzyskania przychodów miesiąca czerwca 2007 r., dokonanych jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych (tj. maszyn o wartości 24 000 zł i 22 776 zł), wprowadzonych do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w miesiącu czerwcu 2007 r. Przypadającą na Pana, proporcjonalnie do udziału w zyskach i stratach tej spółki, odpowiednią część stanowiących koszty uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych, o których mowa, uwzględnia się natomiast przy ustalaniu wysokości uzyskanego przez Pana dochodu z działalności gospodarczej prowadzonej w ramach spółki jawnej. Stosownie bowiem do art. 8 ust. 1 i 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną oraz koszty ich uzyskania, u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa w udziale w zysku.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl