ITPB1/415-278/07/IB

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 5 grudnia 2007 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPB1/415-278/07/IB

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 25 września 2007 r. (data wpływu 26 września 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów ze sprzedaży nieruchomości - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 września 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów ze sprzedaży nieruchomości.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

W styczniu 1998 r. podpisała Pani ze Spółdzielnią Mieszkaniową umowę na gromadzenie wkładu budowlanego na lokal mieszkalny kat. M-3, z tymczasowym numerem na II piętrze (kserokopia umowy w załączeniu). W dniu 15 czerwca 1999 r. Spółdzielnia Mieszkaniowa wydała zaświadczenie o tym, że przysługuje Pani wraz z mężem własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego (kserokopia w załączeniu). Dokument ten został następnie przedłożony w Banku, gdzie 25 czerwca 1999 r. zawarto umowę kredytową. W dniu 3 lipca 1999 r. została założona księga wieczysta tego lokalu (kserokopia w załączeniu). Wpisana została Pani w niej wraz z mężem jako jego właściciel ze wszystkimi płynącymi stąd skutkami prawnymi i finansowymi. W dniu 3 września 2001 r. Spółdzielnia Mieszkaniowa przyjęła Państwa w poczet członków spółdzielni (kserokopia dokumentu w załączeniu). Następnie, z uwagi na "lukę legislacyjną" spółdzielnie mieszkaniowe przez dwa lata nie wydawały aktów własności. Przez ten cały czas będąc wpisana w Księdze Wieczystej, spłacając kredyt, ponosząc tego wszelkie konsekwencje, nie wiedziała Pani "czy mieszkanie do Pani należy". Gdy ostatecznie zdecydowano się na zachowanie statusu mieszkań spółdzielczych własnościowych, Spółdzielnia Mieszkaniowa w maju 2003 r. wręczyła Państwu akt własności do spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu (w załączeniu kserokopia umowy o ustanowieniu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu zawarta w dniu 8 maja 2003 r.). W roku bieżącym zamierza Pani sprzedać ww. mieszkanie, jednocześnie nie ma Pani zamiaru kupować nowego mieszkania.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy przy sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w roku 2007 lub 2008 będzie Pani miała obowiązek zapłacenia podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zdaniem Wnioskodawcy, nie wystąpi obowiązek zapłaty podatku dochodowego z tytułu tej sprzedaży, ponieważ spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego przysługuje Pani od dnia 3 lipca 1999 r. (co wynika z ustanowienia księgi wieczystej) lub przynajmniej od dnia 3 września 2001 r., kiedy przyjęto Panią wraz z mężem w poczet członków Spółdzielni Mieszkaniowej. Opóźnienie w wydaniu stosownego dokumentu nastąpiło z powodu "dwuletniego braku zdecydowania ze strony ustawodawcy".

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego, stwierdzam, co następuje.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. b) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) źródłem przychodu jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej - jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Przy czym przepisy ww. ustawy nie definiują użytego w tym przepisie pojęcia "nabycie". Mając z kolei na względzie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), w szczególności zaś Działu III, Tytuł I Księgi drugiej tej ustawy, nabycie własności może nastąpić m.in. poprzez jej przeniesienie w wyniku umowy, zasiedzenie bądź też w wyniku innych zdarzeń.

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu należy natomiast do kategorii ograniczonych praw rzeczowych wymienionych w art. 244 § 1 Kodeksu cywilnego, które stosownie do § 2 tego artykułu regulują odrębne przepisy.

W stanie prawnym obowiązującym do dnia 15 stycznia 2003 r. regulacje w zakresie powstawania (ustanawiania) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego zawierała ustawa z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (tekst jedn. Dz. U. z 1995 r. Nr 54, poz. 288 z późn. zm.), natomiast po tym dniu ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 z późn. zm.). Jednocześnie wobec zmiany stanu prawnego w związku z wejściem w życie w dniu 24 kwietnia 2001 r. ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, stosownie do art. 37 ww. ustawy, spółdzielnie nie mogły ustanawiać spółdzielczych własnościowych praw do lokali. Taka możliwość została dopiero przywrócona poczynając od dnia 15 stycznia 2003 r. na skutek wejścia w życie ustawy z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2002 r. Nr 240, poz. 2058).

W sytuacji przedstawionej we wniosku, w dniu 21 stycznia 1998 r. zawarła Pani umowę ze Spółdzielnią Mieszkaniową, w której Spółdzielnia zobowiązała się do wybudowania lokalu mieszkalnego i dokonania przydziału tego lokalu na Pani rzecz na zasadach własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, po uprzednim przyjęciu w poczet członków Spółdzielni.

Stosownie do art. 213 § 2 ustawy - Prawo spółdzielcze członek spółdzielni mieszkaniowej w zależności od rodzaju wniesionego wkładu (mieszkaniowego lub budowlanego) i zgłoszonego wniosku mógł uzyskać spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego: lokatorskie albo własnościowe. Art. 213 § 3 ww. ustawy stanowił, że spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego powstaje z chwilą przydziału lokalu. Oświadczenie spółdzielni pod rygorem nieważności powinno być złożone w formie pisemnej.

W świetle przepisów ustawy - Prawo spółdzielcze jedną z przesłanek warunkujących ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego było więc uzyskanie przez osobę zainteresowaną członkostwa w spółdzielni. Jak wynika natomiast z wniosku zarówno Pani, jak i mąż zostaliście przyjęci w poczet członków Spółdzielni Mieszkaniowej w dniu 3 września 2001 r. W momencie zawarcia umowy w dniu 21 stycznia 1998 r. mogło więc powstać jedynie roszczenie o ustanowienie tego prawa. Stosownie natomiast do art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 1982 r. Nr 19, poz. 147 z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym w 1999 r. - podobnie jak w obecnie obowiązującym stanie prawnym - w wypadkach przewidzianych w przepisach ustawowych w księdze wieczystej, poza prawami rzeczowymi, mogły być ujawnione prawa osobiste i roszczenia. W szczególności mogły być ujawniane roszczenia o przeniesienie własności nieruchomości lub użytkowania wieczystego albo o ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego; dotyczy to także roszczeń przyszłych i warunkowych (art. 16 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy).

Na podstawie art. 17 1 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych w brzmieniu obowiązującym przed dniem 31 lipca 2007 r. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu powstaje z chwilą zawarcia między członkiem a spółdzielnią umowy o ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Umowa powinna być zawarta pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

W sytuacji przedstawionej we wniosku umowa o ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego została zawarta w 2003 r. W § 2 pkt 1 tej umowy zawarto zapis: "z chwilą zawarcia niniejszej umowy powstaje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego". Należy więc uznać, że dopiero w dacie zawarcia tej umowy nastąpiło powstanie i nabycie przez Panią spółdzielczego własnościowego prawo do lokalu mieszkalnego.

Mając na względzie powyższe okoliczności faktyczne i prawne, w przedstawionym przez Panią zdarzeniu przyszłym pięcioletni termin, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, należy więc liczyć od końca roku kalendarzowego 2003, tj. tego roku, w którym nastąpiło nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego i termin ten upływa z dniem 31 grudnia 2008 r. Tym samym sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w 2007 r. lub 2008 r., nabytego w 2003 r., stanowi źródło przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Jednocześnie należy nadmienić, że stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2006 r. Nr 217, poz. 1588) do przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), nabytych lub wybudowanych (oddanych do użytkowania) do dnia 31 grudnia 2006 r., stosuje się zasady określone w ww. ustawie o podatku dochodowym, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl