Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 8 lipca 2008 r.
Izba Skarbowa w Bydgoszczy
ITPB1/415-262/08/PSZ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 29 kwietnia 2008 r. (data wpływu 6 maja 2008 r.) uzupełnione pismem z dnia 3 czerwca 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu uzyskanego z zamiany budynku mieszkalnego i prawa użytkowania wieczystego gruntu na którym ten budynek jest położony, użytkowanego w działalności gospodarczej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 maja 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu uzyskanego z zamiany budynku mieszkalnego i prawa użytkowania wieczystego gruntu na którym ten budynek jest położony, użytkowanego w działalności gospodarczej. Wniosek uzupełniono pismem z dnia 3 czerwca 2008 r.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Dnia 18 sierpnia 2006 r. kupiła Pani prawo użytkowania wieczystego gruntu wraz z prawem własności położonego na nim budynku. Nieruchomość ta położona jest w T. Cena zakupu wynosiła 200.000 zł. Budynek ten wprowadzony został do środków trwałych prowadzonej przez Panią działalności gospodarczej. Działalność gospodarcza prowadziła Pani i nadal prowadzi jako osoba fizyczna, na podstawie wpisu do rejestru przedsiębiorców. Z kupionego budynku czerpała Pani przychody z najmu lokali na cele mieszkalne. Dnia 10 marca 2008 r. zawarła Pani umowę zamiany. Na mocy tej umowy przeniosła Pani na drugą stronę umowy prawo użytkowania wieczystego gruntu i prawo własności położonego na nim budynku uzyskując w zamian prawo własności lokalu mieszkalnego. Zgodnie z treścią zawartej umowy zamiany nieruchomości, z uwagi na różną wartość zamienianych nieruchomości, uzyskała Pani także dopłatę w kwocie 200.000 złotych. Nabyty lokal mieszkalny jest położony w T. Jest on obecnie wykorzystywane na cele mieszkalne.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w świetle postanowień art. 21 ust. 1 pkt 32a w związku z art. 21 ust. 2 pkt 1-3 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych i art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zamianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1588), przychód z uzyskany z zamiany budynku mieszkalnego i prawa użytkowania wieczystego gruntu na którym ten budynek jest położony, użytkowanego w działalności gospodarczej jest zwolniony z podatku dochodowego.

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z treścią art. 10 ust. 3 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu ustalonym na mocy nowelizacji tej ustawy, dokonanej na podstawie art. 1 pkt 6b ustawy z 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 202, poz. 1956 z 2003 r.), do budynku mieszkalnego oraz do prawa użytkowania wieczystego gruntu na którym jest on położony, stosuje się przepisy art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nawet jeśli ten składnik majątkowy jest użytkowany w ramach działalności gospodarczej prowadzonej przez podatnika. Zmiana ta oznaczała, że przychody z odpłatnego zbycia nieruchomości mieszkalnych, wykorzystywanych w ramach działalności gospodarczej prowadzonej przez osobę fizyczną były opodatkowanego według zasad szczególnych i nie były łączone z przychodami osiąganymi w ramach działalności gospodarczej w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (przychód z odpłatnego zbycia nieruchomości mieszkalnych opodatkowany był więc według reguł określonych w art. 28 ust. 1 i 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Zauważa Pani, iż dalsze zmiany w zasadach opodatkowania przychodu z nieruchomości mieszkalnych, wprowadziła ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o zamianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1588). Jednakże w świetle przepisu art. 7 ust. 1 tej ustawy nowelizującej, do nieruchomości nabytych przed dniem 1 stycznia 2007 r. stosuje się dotychczasowe przepisy. Oznacza to więc, że do nieruchomości nabytej przez Panią do dnia 16 sierpnia 2006 r. stosuje się przepisy prawa podatkowego w brzmieniu sprzed 1 stycznia 2007 r., a więc także art. 21 ust. 1 pkt 32a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który stanowi, że przychody uzyskane z zamiany budynku mieszkalnego i związanego z nim prawa użytkowania wieczystego gruntu, podlegają zwolnieniu z podatku dochodowego, o ile przedmiotem zamiany są nieruchomości położone na terenie RP. Co prawda przepis art. 21 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu wtedy obowiązującym, wyłączał ze zwolnienia z podatku pewną grupę transakcji. Jednak przepisy art. 21 ust. 2 pkt 1 i 3 dotyczyły przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości mieszkalnych, a tylko art. 21 ust. 2 pkt 2 dotyczył przychodu uzyskanego ze sprzedaży lub zamiany nieruchomości mieszkalnych. Oznacza to więc, że w myśl wykładni językowej, wyłączenie spod zwolnienia podatkowego dotyczy zamiany nieruchomości mieszkalnych tylko w przypadku opisanym w art. 21 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ten zaś przepis jasno stanowi, że zwolnienie o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 32a nie dotyczy przychodu uzyskanego z zamiany nieruchomości mieszkalnych, jeśli przychód ten został wykorzystany na nabycie nieruchomości na cele rekreacyjne. To zaś nie ma miejsca w moim przypadku. W konsekwencji, uzyskany w 2008 r. przychód z zamiany nieruchomości (prawa użytkowania wieczystego i prawa własności położonego na nim budynku mieszkalnego), nabytej dnia 18 sierpnia 2006 r. jest w całości zwolniony z podatku dochodowego od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

W myśl art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 1 powołanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodem z działalności gospodarczej są przychody z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą składników majątku będących:

a.

środkami trwałymi,

b.

składnikami majątku, o których mowa w art. 22d ust. 1, z wyłączeniem składników, których wartość początkowa ustalona zgodnie z art. 22g nie przekracza 1.500 zł,

c.

wartościami niematerialnymi i prawnymi

* ujętych w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym także przychody z odpłatnego zbycia składników majątku wymienionych w lit. b), spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego lub udziału w takim prawie nieujętych w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z zastrzeżeniem art. 14 ust. 2c ustawy.

Z przychodów z działalności gospodarczej wyłączone zostały przychody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych wymienionych w art. 14 ust. 2c ustawy, nawet jeżeli wykorzystywane były na potrzeby związane z działalnością gospodarczą.

Należą do nich nieruchomości takie jak: budynek mieszkalny, jego część lub udział w takim budynku, lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość lub udział w takim lokalu, grunt lub udział w gruncie związany z tym budynkiem lub lokalem, prawa majątkowe w postaci prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z budynkiem lub lokalem mieszkalnym, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie.

Odpłatne zbycie nieruchomości należy do źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a), ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - jeżeli nie następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie.

Z kolei przepis art. 10 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych konstytuuje zasadę, iż przepisy ust. 1 pkt 8 mają zastosowanie do odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą oraz przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej: budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie.

Użyte w cytowanym przepisie "odpłatne zbycie" oznacza przeniesienie prawa własności lub innych praw majątkowych w zamian za korzyść majątkową. Aby dana czynność miała charakter odpłatnej nie musi jej jednak towarzyszyć świadczenie pieniężne i przepływ gotówkowy. Forma bezpośredniej wymiany towarów, jaką jest uregulowana w art. 603 ustawy - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) umowa zamiany, w wyniku której każda ze stron zobowiązuje się przenieść na drugą stronę własność rzeczy w zamian za zobowiązanie się do przeniesienia własności innej rzeczy, również stanowi odpłatne zbycie rzeczy. Ekwiwalentem w tym wypadku jest inna rzecz, a nie wartości pieniężne. Innym argumentem przemawiającym za tym, iż umowa zamiany jest odpłatną czynnością prawną jest art. 604 Kodeksu cywilnego, w którym ustawodawca do umowy zamiany nakazuje stosować przepisy dotyczące sprzedaży. Fakt ten ukazuje liczne podobieństwa między wskazanymi umowami, ograniczając różnicę między nimi jedynie do formy zapłaty, którą w przypadku umowy sprzedaży stanowi wartość pieniężna, a w przypadku umowy zamiany - inna rzecz.

Ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2006 r. Nr 217, poz. 1588) wprowadzono obowiązujące od 1 stycznia 2007 r., zasady opodatkowania dochodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W myśl przepisu art. 7 ust. 1 powołanej ustawy z dnia 16 listopada 2006 r., do odpłatnego zbycia nieruchomości i praw, nabytych lub wybudowanych (oddanych do użytkowania) do dnia 31 grudnia 2006 r., stosuje się zasady określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r.

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32a z zastrzeżeniem ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2006 r., zwolnione od podatku dochodowego zostały przychody uzyskane z zamiany:

a.

budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, lub

b.

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, lub udziału w tych prawach, lub

c.

gruntu, udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z budynkiem lub lokalem wymienionym w lit. a)

* jeżeli przedmiotem zamiany są wyłącznie znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieruchomości i prawa wymienione w lit. a)-c).

Stosownie natomiast do przepisu art. 21 ust. 2 ww. ustawy (w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2006 r.), przepisy art. 21 ust. 1 pkt 32a nie mają zastosowania, jeżeli:

1.

budowa i sprzedaż budynków i lokali oraz sprzedaż gruntów i prawa wieczystego użytkowania gruntów jest przedmiotem działalności gospodarczej podatnika,

2.

przychód ze sprzedaży lub zamiany jest wydatkowany na:

a.

nabycie gruntu lub udziału w gruncie, prawa wieczystego użytkowania gruntu lub udziału w takim prawie, budynku, jego części lub udziału w budynku, lub

b.

budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, modernizację, adaptację lub remont budynku albo jego części

#9632; przeznaczonych na cele rekreacyjne,

3.

przychód ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych stanowi przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej lub z działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu art. 14 ust. 2 pkt 1.

Mając więc na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz cytowane wyżej przepisy należy stwierdzić, iż uzyskany przez Panią przychód z zamiany budynku mieszkalnego, przy spełnieniu warunków wynikających z art. 21 ust. 1 pkt 32a, w tym otrzymana z tego tytułu dopłata w wysokości 200.000 zł będzie korzystał ze zwolnienia od opodatkowania 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Złożenie przez Wnioskodawcę fałszywego oświadczenia, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej powoduje, że niniejsza interpretacja nie wywołuje skutków prawnych (art. 14b § 4 Ordynacji podatkowej).

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, 87 - 100 Toruń, ul. Św. Jakuba 20.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl