Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 31 maja 2010 r.
Izba Skarbowa w Bydgoszczy
ITPB1/415-224/10/HD

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 19 lutego 2010 r. (data wpływu 2 marca 2010 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 marca 2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

W dniu 21 marca 1994 r., w ramach obrotu cywilno-prawnego, na podstawie aktu notarialnego, nabył Pan wraz z żoną (do majątku wspólnego obojga małżonków) nieruchomość rolną o powierzchni 3,05 ha. Nabywając przedmiotową nieruchomość nie mieli Państwo zamiaru jej sprzedaży, ponieważ nabycie nastąpiło z zamiarem utworzenia siedliska rolniczego wraz z założeniem plantacji rolnej dla własnych, prywatnych potrzeb, a nie z przeznaczeniem do działalności handlowej.

W 1997 r., a więc trzy lata od nabycia, na podstawie utworzonej przez gminę wiejską, gminnej koncepcji urbanistycznej pasma usług ponadlokalnych miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, podzielono ww. nieruchomość na działki.

W 1999 r. część tej nieruchomości została sprzedana na cele nierolnicze.

Od 1998 r. inna część nieruchomości, na zabudowanych w tym celu działkach wydzielonych o numerach 168/18 oraz 168/19, wykorzystywana jest do dnia dzisiejszego na działalność gospodarczą, polegającą na wynajmie obiektów (hal stalowych) i w związku z tą działalnością jest Pan zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT.

W 2007 r. z Pana inicjatywy dla nieruchomości działek o numerach 168/18, 168/19 oraz 168/20-168/26 został przez gminę zmieniony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, przewidujący budowę wielkopowierzchniowego obiektu handlowego.

Część nabytej w 1994 r. nieruchomości, tj. działki o numerach 168/20, 168/21, 168/22, 168/23, 168/24, 168/25 i 168/26 od momentu zakupu nie są użytkowane gospodarczo, są natomiast wykorzystywane jedynie do celów rolniczo-rekreacyjnych dla zaspakajania własnych potrzeb. Nieruchomości te opodatkowane są podatkiem rolnym - stosownie do klas I obszaru (łąki V i nieużytki) i nie są ujęte w ewidencji środków trwałych.

Obecnie zamierza Pan dokonać sprzedaży prawa własności całej nieruchomości, tj. części związanej z wykonywaniem działalności (działki o numerach 168/15, 168/18, 168/19), jak i części nie związanej z wykonywaniem działalności gospodarczej (działki o numerach 168/14, od 168/20 do 168/26) włącznie jednemu nabywcy.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy przychód ze sprzedaży części nieruchomości nie związanej z wykonywaniem działalności (działki o numerze 168/14, 168/20, 168/21, 168/22, 168/23, 168/24, 168/25 i 168/26) stanowić będzie przychód określony w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie podlegający opodatkowaniu tym podatkiem.

Zdaniem Wnioskodawcy, przychód (dochód) ze sprzedaży przedmiotowej nieruchomości nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym, zatem będzie zwolniony od opodatkowania tym podatkiem zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1588). W myśl tego przepisu, do przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c ustawy wymienionej w art. 1 ustawy zmieniającej, nabytych do dnia 31 grudnia 2006 r., stosuje się zasady opodatkowania określone w ustawie wymienionej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r.

Nieruchomość będąca przedmiotem zamierzonej transakcji nabyta została do dnia 31 grudnia 2006 r., zatem do opodatkowania sprzedaży tej nieruchomości stosuje się przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r. Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 cytowanej ustawy, odpłatne zbycie nieruchomości, które - jak w niniejszym przypadku - nie następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej, stanowi zbycie majątku osobistego i zostaje dokonane po upływie pięciu lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie nieruchomości. Tym samym nie stanowi źródła przychodów w rozumieniu tej ustawy, zatem przychód ze sprzedaży tej nieruchomości nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych do przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nabytych lub wybudowanych (oddanych do użytkowania) do 31 grudnia 2006 r. stosuje się zasady określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, jednym ze źródeł przychodów jest odpłatne zbycie:

a.

nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,

b.

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

c.

prawa wieczystego użytkowania gruntów,

d.

innych rzeczy,

* jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a-c) - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

Zatem przychód z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości lub jej części, oraz udziału w nieruchomości nie podlega, w świetle ww. przepisu, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jeżeli spełnione są łącznie dwa warunki:

* odpłatne zbycie nieruchomości nie następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej,

* zostało dokonane po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jej nabycie.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że w dniu 21 marca 1994 r. wraz z małżonką (do majątku wspólnego) nabył Pan nieruchomość rolną o powierzchni 3,05 ha, z zamiarem utworzenia siedliska rolniczego wraz z założeniem plantacji rolnej dla własnych, prywatnych potrzeb. W 1997 r. ww. nieruchomość podzielono na działki. Obecnie zamierzają Państwo sprzedać m.in. nieruchomość nie związane z wykonywaniem działalności gospodarczej, tj. działki o numerach 168/14, 168/20, 168/21, 168/22, 168/23, 168/24, 168/25 i 168/26.

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego, w oparciu o zanalizowane przepisy stwierdzić należy, że odpłatne zbycie wyżej wymienionych działek nie będzie stanowiło źródła przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ będzie dokonane po upływie pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nieruchomość rolna została nabyta (o ile nie nastąpi w wykonaniu działalności gospodarczej). Oznacza to, że kwota otrzymana z tytułu sprzedaży tych działek nie podlega opodatkowaniu tym podatkiem.

Końcowo wyjaśnić należy, że przychód (dochód) uzyskany ze sprzedaży całej nieruchomości nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych z tego względu, iż z mocy ustawy sprzedaż ta nie stanowi źródła przychodu, jednakże nie jest to równoznaczne ze zwolnieniem podatkowym jak sformułowano to we wniosku. Prawidłowe jest jednak stanowisko, że w sytuacji opisanej we wniosku nie powstaje obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w związku ze sprzedażą nieruchomości.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu jej datowania. Jednocześnie mając na uwadze, iż ww. nieruchomość jest wspólną własnością Pana i małżonki - zaznacza się, że niniejsza interpretacja dotyczy również małżonki, z tym że zgodnie z art. 14k § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa zastosowanie się do niej przed jej zmianą lub przed doręczeniem organowi podatkowemu odpisu prawomocnego orzeczenia sądu administracyjnego uchylającego tę interpretację nie może szkodzić - również w przypadku nieuwzględnienia jej w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej - tylko Wnioskodawcy. Pana małżonka chcąc uzyskać interpretację indywidualną powinna wystąpić z odrębnym wnioskiem o jej udzielenie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl