ITPB1/415-214/a/07/AW

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 28 listopada 2007 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPB1/415-214/a/07/AW

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 11 września 2007 r. (data wpływu 12 września 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodu ze sprzedaży nieruchomości - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 września 2007 r. (data wpływu) został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodu ze sprzedaży nieruchomości.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

W dniu 22 kwietnia 2004 r. zakupiono we współwłasności zabudowaną starym domem działkę, oznaczoną w ewidencji gruntów pod numerem geod. Dom ten wyburzono w czerwcu 2005 r. Zakupu dokonali małżonkowie Pani E. i Pan J. (#188; udziału w nieruchomości), ich syn Pan M. (#188; udziału w nieruchomości), małżeństwo Pani I. i Pan A. (#188; udziału w nieruchomości) oraz ich córka Pani U. (#188; udziału w nieruchomości).

W dniu 1 marca 2005 r. rodzice - Pani E. i Pan J. dokonali darowizny ich udziału #188; w nieruchomości na rzecz syna Pana M. Dnia 24 stycznia 2006 r. doszło do zamiany części gruntów tej działki z Gminą i nadanie nowych numerów geodezyjnych.

Stan obecny własności nieruchomości to działka nr 0/7 i działka nr 0/2, które należą do: Pana M. (udział 2/4), Pani U. (udział #188;) oraz Pana A. i Pani I. (udział #188;). W dniu 21 października 2005 r. na podstawie prawomocnej decyzji - zezwolenia na budowę wydana przez Urząd Miejski w B. na Panią U. i Pana A., Pana M., Panią I. (małżonka Pana M. i córka Pani I. i Pana A.). Na działce rozpoczęto budowę budynku usługowo - handlowego, wyłącznie przez małżeństwo Panią I. i Pana M. (rozdzielność majątkowa), którzy są podatnikami VAT i prowadzą odrębne działalności gospodarcze. Dla Pani I. została wyrażona pisemna zgoda przez współwłaścicieli na dysponowanie działką na cele budowlane. Nakłady na budowę są udokumentowane fakturami VAT (wystawione odrębnie na Panią I. i Pana M.). Ponoszący nakłady Pani I. i Pan M. nie odliczali podatku VAT z faktur i nie zaliczali wydatków na budowę w koszty firmy. Obecnie budynek znajduje się w stanie surowym zamkniętym z wykonaną elewacją zewnętrzną.

W związku z zamiarem uporządkowania statusu nieruchomości i ze względu na to, iż budowa była finansowana i prowadzona przez małżeństwo Panią I. i Pana M., rodzice - Pani I., Pan A. (udział #188;) oraz Pani U. (udział #188;), zamierzacie przekazać swoje udziały poprzez darowiznę - wyłącznie na rzecz Pani I. - która ma być w najbliższym czasie potwierdzona aktem notarialnym. Po dokonaniu darowizny, nieruchomość należałaby do małżeństwa - Pana M. (2/4 udziału) i jego małżonki Pani I. (2/4 udziału).

W opisie zdarzenia przyszłego nadmienia Pani, iż między Panią a Pani małżonkiem istnieje rozdzielność majątkowa. Wykonuje Pani pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych prowadząc podatkową księgę przychodów i rozchodów. Budynek był wybudowany przez małżonków bez zamiaru uczestnictwa w obrocie gospodarczym.

Po zakończeniu budowy małżonkowie mają zamiar wyodrębnić własność lokali, a następnie:

* zbyć jeden lub dwa lokale - każde z małżonków zbywa swój udział w prawie do lokalu, który wyniesie 50%,

* resztę lokali wynajmować.

Zarówno zbycie lokali jak i najem będą dokonywane poza prowadzoną przez małżonków działalnością gospodarczą.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

1.

Czy dokonana przez Panią sprzedaż lokalu (udział w lokalu) podlega podatkowi dochodowemu na zasadzie art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2.

Co jest kosztem uzyskania przychodu u każdego z małżonków w wypadku tej sprzedaży, a w szczególności czy są kosztami uzyskania przychodów wydatki na nabycie gruntu, wydatki na usługi budowlane oraz zakupione materiały budowlane udokumentowane fakturami VAT.

3.

Czy sprzedaż podlega podatkowi VAT.

4.

Czy małżonkowie (każdy z małżonków oddzielnie) w zakresie poniesionych przez niego wydatków na budowę tego budynku mogą odliczyć podatek VAT naliczony poprzez korektę deklaracji za poprzednie miesiące.

5.

Czy wyodrębnienie własności lokali powoduje jakiekolwiek obowiązki podatkowe po stronie małżonków.

6.

Czy przychody z ww. najmu pozostałych lokali mogą być opodatkowane ryczałtem od najmu poza prowadzoną działalnością gospodarczą.

Pismem z dnia 30 października 2007 r. (data wpływu) sprecyzowano, iż intencją Pani w zakresie pytania drugiego, było uzyskanie interpretacji indywidualnej dotyczącej bezpośrednio Pani. Jednocześnie doprecyzowała Pani pytanie piąte stwierdzając, iż intencją Pani było zapytanie o to, czy wyodrębnienie własności lokali spowoduje powstanie dochodu do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych i spowoduje konieczność zapłaty podatku VAT naliczonego.

Przedmiot niniejszej interpretacji stanowi odpowiedź na pytanie pierwsze i drugie. Wniosek Pani w zakresie pozostałych pytań zostanie rozpatrzony odrębnymi interpretacjami indywidualnymi.

Zdaniem Wnioskodawcy - w zakresie pierwszego i drugiego - sprzedaż udziału w lokalach podlega podatkowi dochodowemu na zasadzie art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż zostanie ona dokonana poza działalnością gospodarczą, a budowa zostanie zakończona w 2007 r. lub później. Do kosztów uzyskania przychodów natomiast, można zaliczyć wydatki poniesione przez Panią, proporcjonalnie do zbywanych lokali w powierzchni w całości budynku (wydatki na nabycie gruntu, wydatki na usługi i zakupione materiały budowlane udokumentowane fakturami VAT).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) do źródeł przychodów zalicza się odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1588) zmieniono zasady opodatkowania przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nowe zasady opodatkowania, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy zmieniającej, mają zastosowanie do dochodów uzyskanych ze zbycia nieruchomości i praw nabytych po 1 stycznia 2007 r.

W myśl nowego art. 30e ust. 1, 2 i 4 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku i jest płatny w terminie złożenia zeznania za rok podatkowy, w którym nastąpiło odpłatne zbycie.

Podstawą obliczenia podatku, jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw.

Na podstawie art. 22 ust. 6c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości, stanowią udokumentowane koszty nabycia lub udokumentowane koszty wytworzenia, powiększone o udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych.

Za koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), nabytych w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób, w myśl ust. 6g powołanego wyżej przepisu uważa się udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania oraz kwotę zapłaconego podatku od spadków i darowizn w takiej części, w jakiej wartość zbywanej rzeczy lub prawa przyjęta do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych przyjętej do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn. Wysokość nakładów, o których mowa w ust. 6c i 6d, ustala się na podstawie faktur VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług oraz dokumentów stwierdzających poniesienie opłat administracyjnych (art. 22 ust. 6e ustawy).

Zgodnie z zapisem art. 21 ust. 1 pkt 126 ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego są - z zastrzeżeniem ust. 21 i 22 - przychody uzyskane z odpłatnego zbycia:

a.

budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku,

b.

lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu,

c.

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie,

d.

prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie

* jeżeli podatnik był zameldowany w budynku lub lokalu wymienionym w lit. a)-d) na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawiera definicji nieruchomości. Wobec tego definiując nieruchomość należy odnieść się do przepisów prawa cywilnego, tj. art. 46-48 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.). Z przepisów tych wynika, że nieruchomościami są grunty, a także budynki trwale związane z gruntem lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności. Przepis art. 48 Kodeksu cywilnego stanowi natomiast, że - z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie - do części składowych gruntu należą w szczególności budynki i inne urządzenia trwale z gruntem związane. W myśl art. 47 Kodeksu cywilnego część składowa rzeczy nie może być odrębnym przedmiotem własności i innych praw rzeczowych. Dlatego też sprzedaż nieruchomości obejmuje zarówno zbycie gruntu jak i znajdującego się na nim budynku, bez względu na datę jego wzniesienia.

Wyżej wymienione przepisy wyrażają więc generalną zasadę, że budynek jako część składowa nieruchomości - z wyjątkami przewidzianymi w ustawie - nie może być odrębnym przedmiotem własności i dzieli los prawny rzeczy głównej, tj. gruntu. Nieruchomością jest więc grunt, natomiast budynek stanowi jego część składową. Dlatego też sprzedaż nieruchomości obejmuje zarówno zbycie gruntu, jak i znajdującego się na nim budynku, trwale z nim związanego.

Wobec wyżej powołanych regulacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, dla zastosowania zasad opodatkowania przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości, istotne znaczenie ma data nabycia przedmiotowych nieruchomości przez Wnioskodawcę. W oparciu o przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe stwierdzić należy, iż nieruchomość (udział w nieruchomości), o której mowa we wniosku otrzyma Pani w najbliższym czasie (w 2007 r.) w drodze darowizny od siostry i rodziców. Przy ocenie skutków podatkowych sprzedaży tej nieruchomości będą zatem miały zastosowanie przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2007 r.

Mając na względzie stan prawny oraz zdarzenie przyszłe opisane we wniosku dochód z tytułu sprzedaży nieruchomości (grunt wraz z budynkiem) podlega opodatkowaniu zgodnie z zapisem art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Koszty uzyskania przychodów powinna Pani natomiast ustalić zgodnie z cytowanym wcześniej art. 22 ust. 6c - 6e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zgodnie z przepisem art. 14f § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej podlega opłacie w wysokości 75 zł W związku z tym, iż wniosek Pani - w ocenie tutejszego organu - dotyczy siedmiu stanów faktycznych, zaś opłata została uiszczona w wysokości 600 zł (osiem stanów faktycznych) - część wpłaty z dnia 7 października 2007 r. (75 zł) zostanie zwrócona na adres wskazany przez Panią na bankowym dowodzie wpłaty.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl