ITPB1/415-179/07/PSZ

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 4 października 2007 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPB1/415-179/07/PSZ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 3 września 2007 r. (data wpływu 7 września 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dotacji otrzymanej na pokrycie kosztów kształcenia młodocianych pracowników oraz zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków ponoszonych na kształcenie pracowników, sfinansowanych z otrzymanej dotacji - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 września 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dotacji otrzymanej na pokrycie kosztów kształcenia młodocianych pracowników oraz zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków ponoszonych na kształcenie pracowników, sfinansowanych z otrzymanej dotacji.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej kształci Pan młodocianych pracowników. Zgodnie z art. 70b ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r., pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli spełniają oni określone w ustawie warunki. Z uwagi na to, iż spełniał Pan wszystkie wymagane warunki, w dniu 3 września 2007 r. przyznano Panu dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

1.

Czy otrzymana dotacja na pokrycie kosztów kształcenia pracowników młodocianych jest opodatkowana podatkiem dochodowym.

2.

Czy koszty kształcenia pracowników młodocianych, tj. wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne oraz wynagrodzenia osób prowadzących szkolenia, stanowią koszty uzyskania przychodów.

3.

Czy koszty kształcenia pracowników młodocianych wymienione w pytaniu 2 stanowią koszty uzyskania przychodów do chwili otrzymania dotacji.

4.

W jakiej wysokości należy skorygować te koszty po otrzymaniu dotacji, czy w wysokości wypłaconych wynagrodzeń pracownikom młodocianym, czy też w wysokości otrzymanej refundacji.

Zdaniem Wnioskodawcy, dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych przysługujące pracodawcom, którzy spełniając określone prawem warunki, wykształcili młodocianych pracowników i dokonywane na podstawie art. 70b ustawy z dnia 7 września 1991 r. O systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), odbywa się w ramach dotacji celowej. Dotacja taka jest, w myśl art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), wolna od podatku dochodowego. Zgodnie zaś z art. 23 ust. 1 pkt 56 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wydatki i koszty bezpośrednio sfinansowane z dochodów (przychodów), o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46, 47a, 47c, 47d, 116, 122 i 129, nie są kosztami uzyskania przychodów. W związku z powyższym, twierdzi Pan, że koszty dotyczące wynagrodzeń wypłaconych pracownikom młodocianym oraz inne koszty pozostające w związku przyczynowo-skutkowym, stanowią w całości koszt podatkowy aż do czasu otrzymania dotacji (refundacji) z Gminy. W dacie otrzymania dotacji (czyli wpływu na rachunek bankowy podatnika) należy skorygować koszty uzyskania przychodów o kwotę dofinansowania.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodem z działalności gospodarczej są również dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków, z wyjątkiem gdy przychody te są związane z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których, zgodnie z art. 22a - 22o, dokonuje się odpisów amortyzacyjnych. Z powyższego przepisu wynika generalna zasada konieczności opodatkowania dotacji podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie jednak z art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2007 r., wolne od podatku dochodowego są dotacje, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego. W myśl art. 70b ustawy z dnia 7 września 1991 r. O systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli:

1.

pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych, określone w odrębnych przepisach,

2.

młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z odrębnymi przepisami.

Dofinansowanie z budżetu państwa kosztów kształcenia młodocianych pracowników, zgodnie z art. 70b ust. 8 ww. ustawy, odbywa się w ramach dotacji celowej na zadania własne.

Powołane przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowią o zwolnieniu od podatku dochodowego dotacji, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymanych z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego. A zatem przyznane Panu przez Prezydenta Miasta dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników - jako dotacja z budżetu państwa - jest zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, w myśl art. 21 ust. 1 pkt 129 cyt. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Stosownie do treści art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Z powyższego przepisu wynika, że kosztami uzyskania przychodów są wszelkie koszty, a więc bezpośrednio i pośrednio związane z uzyskiwaniem przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 powołanej ustawy. Przy tym, aby dany wydatek mógł zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodów, podatnik musi wykazać jego związek z prowadzoną działalnością oraz to, że poniesienie tego wydatku miało lub mogło mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu, ewentualnie na zachowanie lub zabezpieczenie źródła tego przychodu. Co do zasady, kosztami uzyskania przychodów mogą więc być wydatki związane z wynagrodzeniami wypłacanymi młodocianym pracownikom oraz składkami na ubezpieczenie społeczne od tych wynagrodzeń w części finansowanej przez płatnika. Jednak wynagrodzenia pracowników mogą zostać uwzględnione w kosztach uzyskania przychodów dopiero w momencie ich wypłacenia bądź postawienia do dyspozycji (art. 23 ust. 1 pkt 55 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), a składki - stosownie do art. 23 ust. 1 pkt 55a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - w momencie ich zapłaty do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Należy jednak zauważyć, że wydatki sfinansowane ww. dotacjami zwolnionymi z opodatkowania nie mogą być uznane za koszt uzyskania przychodów. W myśl bowiem przepisów art. 23 ust. 1 pkt 56 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków i kosztów bezpośrednio sfinansowane z dochodów (przychodów), o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46, 47a, 47c, 47d, 116, 122 i 129. Zatem wydatki sfinansowane przychodami zwolnionymi od podatku, czyli w tym przypadku, koszty kształcenia młodocianych pracowników sfinansowane dotacją otrzymaną z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, nie stanowią kosztów uzyskania przychodów. Dlatego też, w dacie otrzymania dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników należy dokonać stosownej korekty kosztów uzyskania przychodów w wysokości odpowiadającej kwocie otrzymanego dofinansowania.

Reasumując, otrzymane dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych jest przychodem zwolnionym z opodatkowania, koszty kształcenia tych osób podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów w momencie ich poniesienia (z zachowaniem zasad, o których mowa w art. 23 ust. 1 pkt 55 i 55a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) natomiast w dacie otrzymania dofinansowania, należy pomniejszyć koszty uzyskania przychodów o koszty otrzymanej dofinansowania.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, 87 - 100 Toruń, ul. Św. Jakuba 20.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl