ITPB1/415-176/11/MR

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 11 maja 2011 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPB1/415-176/11/MR

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 25 stycznia 2011 r. (data wpływu 17 lutego 2011 r.), uzupełnionym w dniu 7 kwietnia 2011 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z przekazaniem wspólnikom będącym osobami fizycznymi środków do produkcji rolnej oraz finansowania szkoleń - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 lutego 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z przekazaniem wspólnikom będącym osobami fizycznymi środków do produkcji rolnej oraz finansowania szkoleń.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca - grupa producentów owoców i warzyw została założona przez 5 rolników prowadzących gospodarstwa rolne w trybie ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach (Dz. U. Nr 88, poz. 983 z późn. zm.) i ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynku owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu, rynku suszu paszowego oraz rynków lnu i konopi uprawianych na włókno (Dz. U. Nr 11 z 2008 r., poz. 70 z późn. zm.). Grupa działa w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w której każdy z rolników /udziałowców ma równe udziały. Podstawowym celem grupy jest skup owoców i warzyw wyprodukowanych przez rolników (udziałowców) i skoncentrowana sprzedaż do przetwórni, handlu hurtowego i detalicznego. Grupa (spółka z o.o.) i poszczególni członkowie grupy (wspólnicy sp. z o.o.) w tym procesie uprawy owoców i warzyw i sprzedaży występują jako odrębne podmioty gospodarcze - rolnicy uprawiają owoce i warzywa i sprzedają je grupie, która im za to płaci na ogólnych, rynkowych zasadach, a następnie sprzedaje skupione od rolników owoce i warzywa ze stosowną marżą. Grupa jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, jej działalność nie jest działalnością rolniczą. Część dochodu wypracowanego przez grupę/spółkę z o.o. będzie przeznaczana na zakup środków produkcji (nasion, sadzonek, nawozów, środków ochrony roślin, paliwa do ciągników i maszyn) przekazywanych następnie nieodpłatnie członkom grupy/wspólnikom sp. z o.o. oraz na ich szkolenia. Zgodnie z zapisem art. 17 ust. 1 pkt 49 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dochód grupy producentów rolnych uzyskany ze sprzedaży owoców i warzyw skupionych od członków grupy, przeznaczony na zakup środków produkcji przekazanych następnie członkom grupy oraz przeznaczony na ich szkolenia jest zwolniony z podatku dochodowego od osób prawnych.

Przekazanie członkom Grupy (wspólnikom) będącym osobami fizycznymi środków produkcji rolnej oraz finansowanie ich szkoleń nie następuje w ramach realizacji ich prawa do udziału w zyskach spółki z o.o., t.j. świadczenia niepieniężnego wynikającego ze skutecznej uchwały zgromadzenia wspólników spółki o podziale zysku za określony rok obrotowy. Mechanizm przyznawania takich świadczeń na rzecz członków Grupy byłby następujący: ocena bieżąca wyniku finansowego spółki dokonywana przez Zarząd wskazuje na wypracowanie w danym okresie dochodu z prowadzonej działalności gospodarczej. Zarząd podejmuje więc uchwałę o przeznaczeniu powstałego dochodu lub jego części na zakup środków produkcji lub zakup szkoleń, a następnie o przekazaniu tych świadczeń na rzecz członków grupy. Nie działoby to się po zakończeniu roku obrotowego i ustaleniu wyniku finansowego za cały rok, ale na bieżąco w miarę posiadania przez spółkę wolnych środków ze sprzedaży owoców i warzyw pochodzących od członków grupy.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w wyżej opisanej sytuacji nieodpłatne przekazanie przez Wnioskodawcę (sp. z o.o.) swoim członkom / wspólnikom sp. z o.o. środków produkcji i finansowanie ich szkoleń jest dla tych rolników/członków grupy / wspólników:

1.

przychodem z działalności rolniczej, dla którego, zgodnie z zapisem art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie stosuje się przepisów tej ustawy czy

2.

przychodem z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, których podstawą uzyskania są udziały w spółce z o.o. i jako wartość dokonanych na rzecz wspólników nieodpłatnych świadczeń podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym (19%) pobieranym i odprowadzanym przez spółkę (płatnika) - art. 10 ust. 1 pkt 7, art. 17 ust. 1 pkt 4 lit. d), art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy.

Zdaniem Wnioskodawcy, z punktu widzenia celu tworzenia grup producentów rolnych (unowocześnienie rolnictwa, wypracowanie form produkcji i sprzedaży produktów rolnych pozwalających na konkurowanie z produktami innych krajów unijnych, wsparcie finansowe określonych branż produkcji rolniczej) należałoby stwierdzić, że nie mogło być celem ustawodawcy tworzenie takich rozwiązań prawnych, które z jednej strony miałyby na celu promowanie określonych form aktywności rolników, a z drugiej strony nakładałyby na nich dodatkowe obowiązki podatkowe. Wydaje się zatem uzasadnione twierdzenie, że wszelkie przychody uzyskiwane przez rolnika w związku z prowadzoną przez niego działalnością rolniczą powinny być wyłączone spod działania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w tym także te, które członek grupy producentów rolnych uzyska, jako nieodpłatne świadczenie od grupy. Oczywiście warunkiem koniecznym i niezbędnym dla takiego traktowania tych przychodów jest ich bezpośredni związek z prowadzoną działalnością rolniczą. Nie mogą to być zatem wszelkie świadczenia grupy na rzecz swoich członków, ale tylko takie które odnoszą się do prowadzonej działalności rolniczej. Czytając jednak przepisy art. 2 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych można mieć wątpliwości, czy otrzymanie przez rolnika/członka grupy/wspólnika sp. z o.o. nieodpłatnego świadczenia w postaci środków produkcji, czy szkoleń od grupy/spółki z o.o. jest przychodem tegoż rolnika z jego działalności rolniczej opisanej w ust. 2 cytowanego wyżej artykułu. Nie budzi wątpliwości, że tego rodzaju przychodem jest przychód uzyskany przez rolnika z tytułu sprzedaży owoców i warzyw na rzecz grupy. Ale czy jest nim również nieodpłatne świadczenie otrzymane od grupy nabyte z dochodu grupy/spółki z o.o. zwolnionego z podatku dochodowego, którego grupa/spółka nie przeznaczyła na kapitał zapasowy spółki, ani nie przekazała wspólnikom w formie dywidendy. Członkowie grupy są jednocześnie wspólnikami spółki z o.o., która działa na podstawie przepisów kodeksu spółek handlowych, ustawy o rachunkowości i ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i bez względu na to, kto tworzy spółkę (kim są wspólnicy) podlega takim samym zasadom rozliczania dochodu, jak każda inna spółka. W każdej spółce z o.o. wypracowany dochód po opodatkowaniu jest pozostawiany w spółce, jako kapitał zapasowy, albo dzielony pomiędzy wspólników i wypłacany w formie dywidendy. Pozostawienie dochodu w spółce w formie kapitału zapasowego nie rodzi w danym momencie żadnych obowiązków podatkowych, ale już wypłata dywidendy rodzi obowiązek podatkowy w postaci podatku zryczałtowanego naliczonego i odprowadzonego do urzędu przez płatnika. W opisywanej sytuacji występuje zamiana wypracowanego zysku na towar (środki produkcji) lub usługę (szkolenie) i przekazanie tego towaru lub usługi na rzecz wspólnika spółki z o.o. W ocenie Wnioskodawcy jest to przychód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, który powinien podlegać opodatkowaniu na zasadach określonych art. 30a ust. 1 pkt 4 i art. 41 ust. 4 ustawy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

W myśl przepisu art. 191 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.), wspólnik ma prawo do udziału w zysku wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego i przeznaczonym do podziału uchwałą zgromadzenia wspólników. Jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej, zysk przypadający wspólnikom dzieli się w stosunku do udziałów. W sytuacji, gdy spółka pomimo powzięcia uchwały o podziale dywidendy nie dokonała należnych wspólnikom wypłat - wspólnikom przysługuje prawo do odsetek z tytułu opóźnienia wypłaty.

Umowa spółki może przewidywać inny sposób podziału zysku, z uwzględnieniem przepisów art. 192-197 k.s.h. (art. 191 § 2).

Zgodnie z art. 192 k.s.h. kwota przeznaczona do podziału między wspólników nie może przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone do podziału. Kwotę tę należy pomniejszyć o niepokryte straty, udziały własne oraz o kwoty, które zgodnie z ustawą lub umową spółki powinny być przekazane z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowe.

Prawo do udziału w zyskach jest jedną z form realizacji praw wspólników tworzących spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Wypłata dywidendy dopuszczalna jest zarówno w formie pieniężnej, jak i niepieniężnej.

Niezależnie od udziału w zysku wspólnicy mogą od spółki otrzymywać pewne świadczenia rzeczowe, spółka może także świadczyć na ich rzecz usługi.

Zgodnie z poglądem prezentowanym w orzecznictwie, a także w doktrynie prawa podatkowego, dochód z udziału w zyskach osób prawnych jest pojęciem zawierającym w swej treści wszelkie dochody, jakie powstają w następstwie posiadania przez podatnika prawa do udziału w zyskach innej osoby prawnej.

Stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.), przepisów wymienionej ustawy nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej. Działalnością rolniczą - zgodnie z definicją zawartą w art. 2 ust. 2 dla potrzeb ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - jest działalność polegająca na wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw albo hodowli lub chowu, w tym również produkcja materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcja warzywnicza gruntowa, szklarniowa i pod folią, produkcja roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadownicza, hodowla i produkcja materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcja zwierzęca typu przemysłowo-fermowego oraz hodowla ryb, a także działalność, w której minimalne okresy przetrzymywania zakupionych zwierząt i roślin, w trakcie których następuje ich biologiczny wzrost, wynoszą co najmniej:

1.

miesiąc - w przypadku roślin,

2.

16 dni - w przypadku wysokointensywnego tuczu specjalizowanego gęsi lub kaczek,

3.

6 tygodni - w przypadku pozostałego drobiu rzeźnego,

4.

2 miesiące - w przypadku pozostałych zwierząt.

Ponieważ ustawodawca zdefiniował pojęcie działalności rolniczej egzemplifikując jej poszczególne elementy, to tylko w granicach wyznaczonych zakresem owej definicji można mówić o przychodzie z tego tytułu.

W przedstawionym zdarzeniu przyszłym Wnioskodawca podejmie uchwałę o przeznaczeniu na bieżąco powstałego dochodu lub jego części na zakup środków produkcji lub zakup szkoleń, a następnie przekaże nieodpłatnie te świadczenia członkom grupy. Wnioskodawca wskazał również, iż jego działalność nie jest działalnością rolniczą, a przekazanie wspomnianych środków produkcji i finansowanie szkoleń nie stanowi dywidendy, t.j. świadczenia niepieniężnego wynikającego ze skutecznej uchwały zgromadzenia wspólników spółki o podziale zysku za określony rok obrotowy.

Uzyskiwane przez członków grupy dochody z powyższego tytułu należy zatem uznać za dochody osoby fizycznej z kapitałów pieniężnych, t.j. źródła określonego w art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W takim przypadku dochodzi do uzyskania dochodu osoby fizycznej z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

Zgodnie bowiem z art. 17 ust. 1 pkt 4 lit. d) ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, których podstawą uzyskania są udziały (akcje) w spółce mającej osobowość prawną lub spółdzielni, w tym również wartość dokonanych na rzecz udziałowców i akcjonariuszy nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń, określoną według zasad wynikających z art. 11 ust. 2-2b.

Wobec powyższego przekazanie nieodpłatnych świadczeń przez Spółkę jej udziałowcom (członkom grupy) skutkować będzie obowiązkiem obliczenia i odprowadzenia zryczałtowanego podatku od przychodów (dochodów) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych na zasadach określonych w ww. przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W myśl bowiem art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy, od uzyskanych dochodów (przychodów) pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy, z zastrzeżeniem art. 52a z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

Na mocy art. 41 ust. 4 ustawy, płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a i 13 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 5.

W konsekwencji, w przedstawionym zdarzeniu przyszłym wartość nieodpłatnych świadczeń przekazanych przez spółkę z o.o. na rzecz wspólników - osób fizycznych, określona według zasad wynikających z art. 11 ust. 2-2b ustawy, będzie stanowić przychód z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, przy wypłacie którego Wnioskodawca - spółka z o.o. ma obowiązek potrącić zryczałtowany 19% podatek dochodowy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu datowania interpretacji.

Jednocześnie informuje się, że stosownie do art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej Minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Oznacza to, że niniejsza interpretacja została wydana wyłącznie w indywidualnej sprawie Wnioskodawcy w zakresie obowiązków płatnika i nie wywołuje skutków prawnych dla innych podmiotów (podatników).

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Św. Jakuba 20.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl