Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 15 listopada 2007 r.
Izba Skarbowa w Bydgoszczy
ITPB1/415-172/b/07/AW

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Państwa, przedstawione we wniosku z dnia 30 sierpnia 2007 r. (data wpływu 5 września 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie wypełnienia przez płatnika PIT-40A/11A - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 września 2007 r. (data wpływu) został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie wypełnienia przez płatnika druku rocznego obliczenia podatku przez organ rentowy / informacji o dochodach uzyskanych od organu rentowego PIT - 40A/11A.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

W. w G. ustala prawo do świadczeń emerytalno-rentowych (emerytur i rent na rzecz byłych żołnierzy zawodowych, rent rodzinnych na rzecz członków rodzin pozostałych po zmarłych żołnierzach i emerytach wojskowych), a następnie dokonuje ich wypłaty. Prawo do świadczeń jest określone w art. 27 ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 66 z późn. zm.). Tryb, warunki i kryteria do przyznawania tych świadczeń określa rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 października 2005 r. w sprawie funduszu socjalnego dla emerytów i rencistów wojskowych (Dz. U. Nr 216, poz. 1829). Zgodnie z tym rozporządzeniem świadczeniobiorca - osoba pobierająca emeryturę wojskową, wojskową rentę inwalidzką albo wojskową rentę rodzinną, może korzystać z następujących świadczeń socjalnych: zapomogi pieniężnej, dopłaty do kosztów leczenia, zwrotu całkowitego lub częściowego kosztów opieki paliatywno-hospicyjnej sprawowanej w domu chorego, dopłaty do kosztów wypoczynku w wojskowych domach (zespołach wypoczynkowych), dopłaty do kosztów zorganizowanego wypoczynku krajowego.

W. w G. nalicza, pobiera i odprowadza do właściwego urzędu skarbowego (za wyjątkiem dopłaty do kosztów wypoczynku w wojskowych domach/zespołach wypoczynkowych):

* zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% od świadczeń socjalnych wypłacanych emerytom i rencistom wojskowym,

* podatek dochodowy wg obowiązującej w danym roku skali podatkowej od świadczeń socjalnych wypłacanych członkom rodzin pobierającym rentę rodzinną po zmarłych żołnierzach, emerytach i rencistach wojskowych.

Dopłatę do kosztów wypoczynku w W. przekazuje, po skorzystaniu przez świadczeniobiorcę z wypoczynku, bezpośrednio na rachunek bankowy W. na podstawie otrzymanej faktury. W przypadku skorzystania przez świadczeniobiorcę z wypoczynku w W. i przyznania dopłaty:

* w stosunku do członków rodzin pozostałych po zmarłych żołnierzach, emerytach i rencistach wojskowych, zgodnie z art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych W. sporządza i przekazuje podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu właściwemu wg miejsca zamieszkania podatnika informację o wysokości przychodów (PIT-8C) za rok, w którym przekazano dopłatę,

* w stosunku do emerytów i rencistów wojskowych, zgodnie z art. 41 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnik dokonuje wpłaty na konto płatnika należnego 10% zryczałtowanego podatku dochodowego przed udostępnieniem świadczenia.

Od udzielonych zapomóg - w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych albo długotrwałej choroby - do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280,00 zł oraz dopłat do zorganizowanego wypoczynku krajowego w formie wczasów, kolonii, obozów i zimowisk, w tym również połączonego z nauką dzieci i młodzieży do lat 18, podatek nie jest pobierany.

W., jako płatnik, zobowiązane jest w terminie do końca lutego, po upływie roku podatkowego, do sporządzania i przekazania rocznego obliczenia podatku przez organ rentowy / informacji o dochodach uzyskanych od organu rentowego (PIT-40A/11A) podatnikom uzyskującym dochód z emerytur i rent oraz urzędowi skarbowemu właściwemu wg miejsca zamieszkania podatnika. W tym samym momencie W. sporządza i przekazuje informację o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11/8B), a także informację o wysokości przychodów (PIT-8C) od wypłaconych członkom rodzin po zmarłych żołnierzach, emerytach i rencistach wojskowych, świadczeń socjalnych objętych 19% podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

1.

Czy do świadczeń socjalnych wypłacanych na podstawie art. 27 ustawy oraz przepisu wykonawczego - rozporządzenia, emerytom i rencistom wojskowym można stosować zapis art. 30 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tym samym uznać, że są to dochody (przychody) z tytułu świadczeń otrzymywanych przez emerytów i rencistów w związku z łączącym ich uprzednio z zakładem pracy stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczym stosunkiem pracy i stosować opodatkowanie dochodowym podatkiem zryczałtowanym w wysokości 10%, a dla osób pobierających wojskowe renty rodzinne (członków rodzin pozostałych po zmarłych żołnierzach, emerytach i rencistach wojskowych), którym wypłacane są świadczenia socjalne, od tych należności - stosować opodatkowanie podatkiem dochodowym wg skali obowiązującej w danym roku podatkowym (w 2007 r. 19%).

2.

Czy możliwe jest łączne ujęcie dochodów uzyskiwanych przez członków rodzin pozostałych po zmarłych żołnierzach, emerytach i rencistach wojskowych z tytułu wypłaconych rent rodzinnych z dochodami z tytułu świadczeń socjalnych wypłaconych na podstawie art. 27 ustawy na druku rocznego obliczenia podatku przez organ rentowy / informacja o dochodach uzyskanych od organu rentowego (PIT-40A/11A), a tym samym zaniechanie sporządzania druków PIT-11/8B i PIT-8C.

Przedmiot niniejszej interpretacji indywidualnej stanowi odpowiedź na pytanie drugie. Wniosek W. w zakresie pytania pierwszego zostanie rozpatrzony odrębną interpretacją indywidualną.

Zdaniem Wnioskodawcy - w zakresie pytania drugiego - zarówno wojskowa renta rodzinna, jak i świadczenia socjalne przysługują w ramach zaopatrzenia emerytalnego na podstawie art. 2 ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin i wypłacane są przez jeden wojskowy organ emerytalny. Opodatkowane są taką samą stawką podatku dochodowego od osób fizycznych i podlegają rocznemu rozliczeniu. Wobec tego dochody z tytułu przyznanych świadczeń socjalnych wraz z wypłaconymi rentami rodzinnymi można wykazywać łącznie na druku PIT-40A/11A.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego, stwierdzam, co następuje.

Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 66 z późn. zm.) żołnierzom zwolnionym z zawodowej służby wojskowej przysługuje z budżetu państwa, na zasadach określonych w ustawie, zaopatrzenie emerytalne z tytułu wysługi lat lub w razie całkowitej niezdolności do służby, a członkom ich rodzin - w razie śmierci żywiciela.

Stosownie do art. 2 pkt 1 i 2 ww. ustawy w ramach zaopatrzenia emerytalnego przysługują za zasadach określonych w ustawie:

1.

świadczenia pieniężne:

a.

emerytura wojskowa,

b.

wojskowa renta inwalidzka,

c.

wojskowa renta rodzinna,

d.

dodatki do emerytury lub renty,

e.

zasiłek pogrzebowy:

2.

inne świadczenia i uprawnienia:

a.

świadczenia lecznicze,

b.

świadczenia socjalne,

c.

prawo do umieszczenia w domu emeryta wojskowego.

W myśl art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Natomiast art. 10 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy podatkowej stanowi, iż źródłem przychodów są "inne źródła". Uzupełnieniem katalogu źródeł przychodów z art. 10 ust. 1 pkt 9 jest art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przepis ten wymienia przykładowo rodzaje przychodów z tego źródła, m.in. nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 ww. ustawy (takich, jak np. stosunek pracy czy działalność gospodarcza). Nie rozstrzyga jednak ostatecznie, co jest przychodem z "innych źródeł". Świadczy o tym użycie określenia "w szczególności", co powoduje, że katalog przychodów z innych źródeł ma jedynie przykładowy charakter i stanowi wskazówkę, co do kierunku interpretacji pojęcia przychodu z "innego źródła".

Zgodnie z - obowiązującym od 1 stycznia 2007 r. - brzmieniem art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach. Przy czym - w myśl ust. 2 - za zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, o których mowa w ust. 1, uważa się kwoty wypłacanych przez zakład pracy lub organ rentowy zasiłków chorobowych, wyrównawczych, macierzyńskich, opiekuńczych oraz świadczeń rehabilitacyjnych. Wypłata świadczeń socjalnych dla osób pobierających wojskowe renty rodzinne stanowi przychód - po stronie podatników - z tzw. "innych źródeł". Winna więc być opodatkowana podatkiem dochodowym wg skali obowiązującej w danym roku podatkowym.

W związku z tym, że świadczenia socjalne stanowią przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, na W. nie ciążą obowiązki płatnika do pobrania zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego. W myśl art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52 i art. 52a oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów (PIT-8C) i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

W informacji PIT-8C świadczeniodawca, nie będący płatnikiem, wymienia świadczenia, które są przychodami z tzw. innych źródeł (opisanych w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), jeżeli świadczenia te lub wypłaty adresowane były do konkretnej osoby i nie stanowiły np. przychodów z pracy czy z umów-zleceń albo innych określonych w art. 12-14 i 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i nie zostały zwolnione z podatku ani nie spełniają przesłanek umowy darowizny.

Reasumując, informacja o wysokości przychodów (PIT-8C) składana przez podmioty dokonujące wypłat należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest informacją odrębną od informacji składanych przez podmioty, na które ww. ustawa nakłada obowiązki płatników. Przepisy ustawy nie przewidują możliwości wykazywania wypłat z tzw. "innych źródeł" w informacji innej, niż opisana w art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl