Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 22 kwietnia 2010 r.
Izba Skarbowa w Bydgoszczy
ITPB1/415-149/10/HD
Zasady opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym przychodów uzyskiwanych z tytułu najmu lokalu mieszkalnego należącego do majątku odrębnego podatnika.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 27 stycznia 2010 r. (data wpływu 8 lutego 2010 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie opodatkowania przychodów uzyskiwanych z najmu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 lutego 2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie opodatkowania przychodów uzyskiwanych z najmu.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Od maja 2001 r. jest Pan żonaty i od tego czasu pomiędzy Panem i żoną istnieje ustawowa wspólność majątkowa. Oboje jesteście Państwo podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych. W dniu 6 lutego 2008 r., w drodze darowizny od brata, nabył Pan prawo własności nieruchomości - mieszkanie (własność hipoteczna). Nieruchomość ta stanowi Pana odrębny majątek - nie przeniósł Pan na żonę żadnej części tej nieruchomości. Od dnia 16 lutego 2008 r. przedmiotowa nieruchomość została wynajęta. Jako właściciel sam zawarł Pan stosowną umowę najmu i zgodnie z informacją uzyskaną we właściwym urzędzie skarbowym złożył Pan oświadczenie, iż będzie osiągał przychody z tytułu najmu ww. mieszkania i zobowiązuje się do opodatkowania otrzymanej kwoty przychodu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Ponadto złożył Pan razem z żoną oświadczenie, iż jesteście Państwo w związku małżeńskim, w którym istnieje wspólność majątkowa i uzyskany przychód z najmu mieszkania będącego Pana własnością, będzie opodatkowany w całości przez Pana.

W 2009 r. nie zmienił Pan formy opodatkowania (nie złożył kolejnego oświadczenia o wyborze opodatkowania). Nie złożył Pan również dodatkowego oświadczenia o opodatkowaniu całości przychodów z najmu przez Pana, gdyż w przypadku nieruchomości należącej do majątku odrębnego jest Pan jedyną osobą uprawnioną do opodatkowania całości przychodów zgodnie z brzmieniem przepisu art. 8 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Konsekwentnie w 2009 r. wpłacał Pan zaliczki zgodnie z deklaracją, jak również złożył Pan odpowiednie zeznanie podatkowe.

Na początku stycznia 2010 r. uzyskał Pan informację z urzędu skarbowego, iż nieprawidłowo zinterpretował przepisy związane z opodatkowaniem najmu i błędnie nie złożył wspólnego oświadczenia o samodzielnym opodatkowaniu przychodu z tego tytułu.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

1.

Czy w opisanej sytuacji prawidłowym jest niezłożenie pisemnego oświadczenia o opodatkowaniu całości przychodów przez Pana.

2.

Czy prawidłowym jest rozliczenie całości przychodów zgodnie z wybraną zryczałtowaną formą opodatkowania tylko przez Pana, tj. właściciela wynajmowanej nieruchomości, stanowiącej odrębny majątek.

Zdaniem Wnioskodawcy, podatkowe rozliczenie całości przychodu z tytułu umowy najmu winno być realizowane tylko przez Pana, jako właściciela nieruchomości i nie miał Pan razem z żoną obowiązku złożenia wspólnego oświadczenia, gdyż zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, przychody z udziału w spółce w odniesieniu do każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku. W razie braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku są równe. Artykuł 12 ust. 6 tej ustawy stanowi, iż zasada, o której mowa w ust. 5 ma również zastosowanie do małżonków, między którymi istnieje wspólność majątkowa, osiągających przychody, o których mowa w art. 6 ust. 1, chyba, że złożą pisemnie oświadczenie o opodatkowaniu całości przychodu przez jednego z nich.

Z brzmienia przepisu art. 12 ust. 6 ww. ustawy wynika, że powyższa zasada proporcjonalnego ustalania przychodu nie znajduje zastosowania w przypadku, gdy przedmiot najmu należy do majątku odrębnego jednego z małżonków. Ponadto w myśl art. 8 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zasady, o których mowa w ust. 1 i 2, mają również zastosowanie do małżonków, między którymi istnieje wspólność majątkowa, osiągających ze źródła określonego w art. 10 ust. 1 pkt 6 przychody ze wspólnej własności, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy, chyba że złożą pisemne oświadczenie o opodatkowaniu całości dochodu osiągniętego z tego źródła przez jednego z nich.

Biorąc powyższe pod uwagę Wnioskodawca stwierdza, iż obowiązek podatkowy z tytułu uzyskanych przychodów z najmu ciąży wyłącznie na nim, a stanowisko to zostało potwierdzone telefonicznie przez krajową informację podatkową oraz w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 18 marca 2009 r., sygn. ITPB1/415-31/09/PSZ, dostępnej na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 31, poz. 307), źródłami przychodów są najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawa, poddzierżawa działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą.

W myśl art. 9a ust. 6 ww. ustawy, dochody osiągnięte przez podatników ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6, są opodatkowane na zasadach określonych w ustawie, chyba że podatnicy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, na zasadach określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Stosownie do treści art. 2 ust. 1a ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 z późn. zm.), osoby fizyczne osiągające przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, mogą opłacać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Zgodnie z art. 6 ust. 1a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze. Dla ustalenia wartości otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu tych umów, stosuje się art. 11 ust. 2-2b ustawy o podatku dochodowym.

W myśl art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a) ww. ustawy, dla przychodów, o których mowa w art. 6 ust. 1a, stawka ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5 %.

Aby skorzystać ze zryczałtowanej formy opodatkowania należy złożyć pisemne oświadczenie o jej wyborze.

W myśl art. 9 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za dany rok podatkowy podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika nie później niż do dnia 20 stycznia roku podatkowego, natomiast podatnik rozpoczynający działalność gospodarczą w trakcie roku podatkowego - do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Jeżeli do dnia 20 stycznia roku podatkowego podatnik nie zgłosił likwidacji działalności gospodarczej lub nie dokonał wyboru innej formy opodatkowania, uważa się, że nadal prowadzi działalność opodatkowaną w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

W przypadku rozpoczęcia działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego i nie złożenia wspomnianego oświadczenia w terminie ustawowym podatnik jest obowiązany do założenia właściwych ksiąg i opłacania podatku na zasadach ogólnych, określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 9 ust. 3 ww. ustawy). Przy czym zgodnie z treścią art. 9 ust. 4 cyt. ustawy, w przypadku osiągania przychodów, o których mowa w art. 6 ust. 1a, przepisy dotyczące oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych stosuje się odpowiednio.

Zgodnie z art. 12 ust. 5 ww. ustawy, przychody z udziału w spółce w odniesieniu do każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku. W razie braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku są równe. Artykuł 12 ust. 6 ustawy stanowi, iż zasada, o której mowa w ust. 5, ma również zastosowanie do małżonków, między którymi istnieje wspólność majątkowa, osiągających przychody, o których mowa w art. 6 ust. 1a, chyba że złożą pisemne oświadczenie o opodatkowaniu całości przychodu przez jednego z nich.

Oznacza to, że przychody małżonków, pomiędzy którymi istnieje wspólność majątkowa z umowy najmu rzeczy i praw majątkowych stanowią u każdego z nich przychód w wysokości równej połowie uzyskanego przez oboje małżonków przychodu z tego źródła.

Jednakże z brzmienia powołanego przepisu art. 12 ust. 6 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne wynika, iż powyższa zasada proporcjonalnego ustalania przychodu nie znajduje zastosowania w przypadku, gdy przedmiot najmu należy do majątku odrębnego jednego z małżonków; nie mamy bowiem wówczas do czynienia ze współwłasnością.

W takiej sytuacji oświadczenie o wyborze opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych składa wyłącznie małżonek, do którego majątku przedmiot najmu należy.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, iż od maja 2001 r. jest Pan w związku małżeńskim, w którym istnieje ustawowa wspólność majątkowa. W dniu 6 lutego 2008 r. nabył Pan w drodze darowizny od brata mieszkanie, które stanowi Pana odrębny majątek - nie przeniósł Pan na żonę żadnej części tej nieruchomości. Od dnia 16 lutego 2008 r. wynajął Pan przedmiotową nieruchomość, opodatkowując uzyskiwane przychody - po spełnieniu warunków zawartych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Wobec powyższego, w związku z tym, iż od 2008 r. z tytułu najmu opłaca Pan ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, a w 2009 r. nie zgłosił likwidacji tego źródła przychodów, ani też nie dokonał wyboru innej formy opodatkowania, uważa się, że w 2009 r. i latach następnych nadal opłaca Pan z tego tytułu ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Wobec tego nie był Pan zobowiązany do złożenia na 2009 r. dodatkowego oświadczenia o wyborze opodatkowania przychodów za najmu ryczałtem ewidencjonowanym.

Ponadto, ponieważ - jak wskazano we wniosku - przedmiot najmu należy do Pana majątku odrębnego (mieszkanie nabył Pan w drodze darowizny od brata), stwierdzić należy, iż obowiązek podatkowy z tytułu uzyskiwanych przychodów z najmu opisanej we wniosku nieruchomości, ciąży wyłącznie na Panu. Oznacza to, iż prawidłowym jest rozliczenie tylko przez Pana - jako właściciela wynajmowanej nieruchomości, stanowiącej Pana odrębny majątek - całości przychodów z najmu zgodnie z wybraną zryczałtowaną formą opodatkowania.

W odniesieniu do powołanej przez Pana interpretacji organu podatkowego należy stwierdzić, że rozstrzygnięcie to zapadło w indywidualnej sprawie i nie jest wiążące dla organu wydającego przedmiotową interpretację.

Jednocześnie podkreślenia wymaga, że przy wydawaniu niniejszej interpretacji tutejszy organ dokonał wyłącznie analizy okoliczności podanych we wniosku.

Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych nie jest bowiem ustalanie, czy przedstawiony we wniosku stan faktyczny (zdarzenie przyszłe) jest zgodny ze stanem rzeczywistym. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl