Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 15 października 2007 r.
Izba Skarbowa w Bydgoszczy
ITPB1/415-146/07/WM

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 22 sierpnia 2007 r. (data wpływu 27 sierpnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia w ciężar koszów uzyskania przychodów pierwszej raty leasingowej w momencie jej poniesienia - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 sierpnia 2007 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony pismem z dnia 17 września 2007 r. (data wpływu 20 września 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia w ciężar kosztów uzyskania przychodów pierwszej raty leasingowej w momencie jej poniesienia.

W przedmiotowym wniosku oraz uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny.

Jako wspólnik spółki jawnej prowadzi Pan działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych wg stawki 19%. Celem ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych Spółka prowadzi podatkową księgę przychodów rozchodów, jest także czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, składa kwartalne deklaracje VAT. Koszty uzyskania przychodów ewidencjonowane są z datą ich poniesienia oraz zgodnie zasadami określonymi w § 17 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 152, poz. 1475 z zm.). W dniu 14 czerwca 2007 r. Spółka zawarła umowę leasingu operacyjnego na 36 miesięcy, której przedmiotem był samochód osobowy. W ramach ustalonego harmonogramu spłat, strony ustaliły, że Spółka jest zobowiązana do zapłaty w dniu 19 czerwca 2007 r. tzw. pierwszej raty leasingowej, na którą składały się w kwotach brutto:

* wstępna rata leasingowa w kwocie 61 600,00 zł;

* opłata administracyjna w kwocie 770,00 zł;

* pierwsza rata leasingowa w kwocie 2 999,07 zł.

Zapłata "pierwszej raty leasingowej" w terminie do 19 czerwca 2007 r. była warunkiem skuteczności umowy leasingu. Spółka jawna odliczyła od podatku należnego za II kwartał 2007 r. podatek naliczony w kwocie 6 000,00 zł.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki jawnej w miesiącu czerwcu 2007 r. wskazaną powyżej "pierwszą ratę leasingową" w kwocie 59 369,04 zł (61 000.00 zł - 6 000,00 zł + 770,00 zł + 2 999,00 zł)

Zdaniem Wnioskodawcy, wydatek z tytułu "pierwszej raty leasingowej" związany jest pośrednio z zakresem prowadzonej działalności gospodarczej. Za dzień poniesienia kosztu o którym mowa w art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z zm.) można uznać dzień wystawienia faktur przez leasingodawcę tj. dzień 19 czerwca 2007 r., dlatego też można "pierwszą ratę leasingową" w kwocie 59 369,04 zł zaliczyć w miesiącu czerwcu 2007 r. do kosztów uzyskania przychodów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 23b ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z zm.) opłaty ustalone w umowie leasingu, ponoszone przez korzystającego w podstawowym okresie umowy z tytułu używania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, stanowią przychód finansującego i odpowiednio koszt uzyskania przychodów korzystającego, z zastrzeżeniem ust. 2, jeżeli umowa ta spełnia następujące warunki:

1.

została zawarta na czas oznaczony, stanowiący co najmniej 40% normatywnego okresu amortyzacji, jeżeli jej przedmiotem są podlegające odpisom amortyzacyjnym rzeczy ruchome lub wartości niematerialne i prawne, albo została zawarta na okres co najmniej 10 lat, jeżeli jej przedmiotem są podlegające odpisom amortyzacyjnym nieruchomości, oraz

2.

suma ustalonych w niej opłat, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług, odpowiada co najmniej wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.

W związku z powyższym, jeżeli zawarta umowa spełnia określone w art. 23b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych warunki oraz leasingobiorca w dniu jej zawarcia nie korzysta ze zwolnień wymienionych w art. 23b ust. 2 ww. ustawy, to może on zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wszelkie poniesione koszty związane z przedmiotem umowy leasingu, w tym także wydatki związane z uiszczeniem tzw. pierwszej raty leasingowej na którą składały się: wstępna rata leasingowa, opłata administracyjna i pierwsza opłata leasingowa. Moment zaliczenia "pierwszej raty leasingowej" do kosztów uzyskania przychodów nie jest sprecyzowany w art. 23b ust. 1 cyt. ustawy. W związku z tym rozstrzygając tę kwestię należy brać pod uwagę ogólne zasady potrącania kosztów uregulowane w art. 22 ust. 4 - 6 ustawy.

Stosownie do art. 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych koszty uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 5 i 6, są potrącane tylko w roku podatkowym, w którym zostały poniesione.

Z analizy stanu faktycznego opisanego przez Pana w złożonym wniosku oraz uzupełnieniu do wniosku wynika, iż wydatki ponoszone przez spółkę jawną zaliczane są do kosztów uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia, bez względu na datę uzyskania przychodu. Przy ewidencjonowaniu kosztów nie mają zatem zastosowania zasady określone w art. 22 ust. 5 - 5c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przewidziane dla podatników prowadzących księgi rachunkowe.

W konsekwencji - przy tej metodzie ewidencjonowania kosztów - nie ma Pan obowiązku stosować się do dyspozycji przepisu art. 22 ust. 5c ww. ustawy, z którego wynika, że koszty pośrednie - jeżeli dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego - stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą.

Wydatki związane z uiszczeniem "pierwszej raty leasingowej" winny zatem być zaewidencjonowane w kosztach uzyskania przychodów jednorazowo - w dacie ich poniesienia. Zgodnie z art. 22 ust. 6b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów, w przypadku podatników, o których mowa w ust. 6 (prowadzących podatkowe księgi przychodów i rozchodów) uważa się dzień wystawienia faktury (rachunku) lub innego dowodu stanowiącego podstawę do zaksięgowania (ujęcia) kosztu.

Jednocześnie odnosząc się do wartości "pierwszej raty leasingowej" jaka może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów, należy odnieść się do art. 23 ust. 1 pkt 43 lit. a) ww. ustawy, zgodnie z którym nie uważa się za koszty uzyskania przychodów podatku od towarów i usług, z tym, że jest kosztem uzyskania przychodów podatek naliczony w tej części, w której zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty lub zwrot różnicy podatku od towarów i usług - jeżeli naliczony podatek od towarów i usług nie powiększa wartości środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej.

Przepis art. 86 ust. 7 ustawy z dnia 15 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z zm.) stanowi, iż w przypadku usługobiorców użytkujących samochody osobowe oraz inne pojazdy samochodowe o których mowa w ust. 3, na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, kwotę podatku naliczonego stanowi 60% kwoty podatku naliczonego od czynszu (raty) lub innych płatności wynikających z zawartej umowy, udokumentowanych fakturą. Suma kwot w całym okresie użytkowania samochodów i pojazdów nie może jednak przekroczyć kwoty 6 000 zł.

W związku z powyższym ograniczeniem, prawidłowe jest Pana stanowisko, iż w koszty uzyskania przychodów można zaliczyć kwotę tzw. pierwszej raty leasingowej pomniejszoną o naliczony podatek Vat odliczony od podatku należnego zgodnie z zapisami powołanej ustawy o podatku od towarów i usług.

Interpretacji udzielono w oparciu o informacje zawarte w złożonym wniosku z dnia 22 sierpnia 2007 r. i uzupełnieniu z dnia 17 września 2007 r. Przedłożone dokumenty nie podlegały analizie celem wydania interpretacji.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl