ITPB1/415-138b/12/HD

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 25 kwietnia 2012 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPB1/415-138b/12/HD

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 29 stycznia 2012 r. (data wpływu 8 lutego 2012 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki mającej siedzibę na terytorium Republiki Cypru - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 lutego 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki mającej siedzibę na terytorium Republiki Cypru.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca, jako osoba fizyczna, zamieszkała w Polsce - polski rezydent podatkowy planuje rozpocząć działalność inwestycyjną, która będzie prowadzona za pośrednictwem spółki osobowej z siedzibą na Cyprze.

W celu realizacji powyższych zamierzeń, Wnioskodawca wniesie do Spółki Cypryjskiej posiadane przez siebie akcje w spółce akcyjnej mającej siedzibę w Polsce. Forma prawna Spółki Cypryjskiej nie została jeszcze określona, jednak najprawdopodobniej będzie odpowiadać co do formy spółce komandytowej, o której mowa w Kodeksie Spółek Handlowych (tzw. Limited Partnership). Wnioskodawca będzie jednym ze wspólników w Spółce Cypryjskiej. Wnioskodawca będzie uprawniony do udziału w zysku Spółki Cypryjskiej. Nie jest wykluczone, że drugim wspólnikiem, w tym zarządzającym Spółką będzie spółka kapitałowa - mająca siedzibę na Cyprze.

Spółka Cypryjska nie jest na Cyprze podatnikiem podatku dochodowego, ma charakter transparentny, tj. podatnikami są jej wspólnicy.

Przedmiotem działalności Spółki może być m.in. inwestowanie w akcje, udziały, certyfikaty inwestycyjne, inne tytuły uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, papiery wartościowe oraz inne instrumenty finansowe. W związku z zakresem planowanej działalności, nie jest wykluczone, że Spółka Cypryjska wniesie akcje do innej spółki cypryjskiej w zamian za udziały w tej spółce.

Spółka Cypryjska będzie posiadać na Cyprze biuro, przez które prowadzić będzie działalność oraz posiadać cypryjski rachunek bankowy, a jej księgi rachunkowe będą również znajdować się na Cyprze. Spółka będzie zarejestrowana w cypryjskim rejestrze spółek oraz będzie zarządzana z terytorium Cypru (przez cypryjską spółkę kapitałową). W przypadku wykonywania jakichkolwiek czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na Cyprze, Spółka zostanie zarejestrowana na Cyprze jako podatnik tego podatku.

Z tytułu prowadzonej działalności, w tym odpłatnego zbywania akcji, udziałów, papierów wartościowych lub innych praw majątkowych, Spółka może otrzymywać przychody w postaci wynagrodzenia pieniężnego, jak również w postaci akcji lub udziałów w spółkach kapitałowych lub innych papierów wartościowych oraz dywidendy ze spółek, w których posiadać będzie udziały lub akcje. Uzyskane w wyniku powyższych operacji dochody mogą być wypłacane dla wspólników Spółki Cypryjskiej, w tym dla Wnioskodawcy.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

1.

Czy prowadzenie przez Wnioskodawcę działalności, o której mowa w opisie zdarzenia przyszłego, za pośrednictwem Spółki Cypryjskiej, stanowi "zakład" w rozumieniu umowy z 4 czerwca 1992 r. o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej pomiędzy Polską a Cyprem (dalej: Umowa; Dz. U. z 1993 r. Nr 117, poz. 523), a w konsekwencji dochody uzyskane przez Spółkę Cypryjską i wypłacone Wnioskodawcy, w tym z tytułu odpłatnego zbycia udziałów, akcji lub papierów wartościowych, jak również uzyskanych przez Spółkę Cypryjską dywidend z innych spółek, w których będzie posiadała udziały lub akcje, podlegają opodatkowaniu jedynie na Cyprze, w związku z zastosowaniem metody unikania podwójnego opodatkowania, o której mowa w art. 24 Umowy.

2.

Czy wniesienie przez Wnioskodawcę akcji do Spółki powoduje po stronie Wnioskodawcy opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Przedmiot niniejszej interpretacji stanowi odpowiedź na pytanie drugie. W zakresie pytania pierwszego wniosek zostanie rozpatrzony odrębnym pismem.

Zdaniem Wnioskodawcy, w zakresie pytania drugiego, wniesienie przez Wnioskodawcę akcji do Spółki Cypryjskiej powoduje powstanie po stronie Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jednakże przychód ten jest jednocześnie objęty zwolnieniem z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 50b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych są przychody z tytułu przeniesienia własności składników majątku, będących przedmiotem wkładu niepieniężnego, wnoszonych do spółki niebędącej osobą prawną, w tym wnoszonych do takiej spółki składników majątku otrzymanych przez podatnika w następstwie likwidacji spółki niebędącej osobą prawną bądź wystąpienia z takiej spółki.

Należy zauważyć, że ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie różnicuje skutków podatkowych wniesienia aportu w zależności od miejsca siedziby spółki osobowej. Dla zastosowania zwolnienia wymagane jest jedynie, by spółka osobowa nie była podatnikiem podatku dochodowego (zgodnie z art. 5a pkt 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - przez spółkę niebędącą osobą prawną rozumie się spółkę niebędącą podatnikiem podatku dochodowego).

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że wniesienie przez Wnioskodawcę akcji do Spółki Cypryjskiej będzie podlegać opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, ale jednocześnie będzie z niego zwolniona pod warunkiem, że Spółka nie będzie podatnikiem podatku dochodowego na Cyprze (tj. podatnikiem tym będzie Wnioskodawca).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.), osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Wskazany wyżej przepis stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczypospolita Polska (art. 4a cyt. ustawy).

Stosownie do art. 13 ust. 1 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku sporządzonej w Warszawie dnia 4 czerwca 1992 r. (Dz. U. z 1993 r. Nr 117, poz. 523) zwanej dalej umową, zyski, osiągnięte przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie z przeniesienia własności majątku nieruchomego, o którym mowa w artykule 6, a położonego w drugim Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowanie w tym drugim Państwie.

Natomiast zyski z przeniesienia tytułu własności majątku inne niż wymienione w ustępach 1, 2 i 3 niniejszego artykułu, podlegają opodatkowaniu tylko w tym Umawiającym się Państwie, w którym przenoszący tytuł własności ma miejsce zamieszkania lub siedzibę (art. 13 ust. 4 cyt. ustawy).

Powyższe oznacza, iż w zależności od przedmiotu wkładu wniesionego do wskazanej we wniosku Spółki, czynność ta może podlegać opodatkowaniu na Cyprze lub w Polsce. Jeżeli czynność ta, z uwagi na przedmiot wkładu, podlega opodatkowaniu na Cyprze, zgodnie z obowiązującym na terytorium tego kraju ustawodawstwem podatkowym, to zauważyć należy, iż w zakresie tym Dyrektor Izby Skarbowej, działający w imieniu Ministra Finansów, nie jest uprawniony do wydania interpretacji indywidualnej. Jeżeli natomiast, ww. czynność z uwagi na przedmiot wkładu niepieniężnego podlega opodatkowaniu w Polsce, to skutki opisanego we wniosku zdarzenia przyszłego rozpatrywać należy w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Z treści złożonego wniosku wynika, iż Wnioskodawca jest polskim rezydentem podatkowym i zamierza rozpocząć na Cyprze działalność inwestycyjną poprzez cypryjską spółkę osobową, której forma prawna będzie odpowiadała polskiej spółce komandytowej. Wnioskodawca planuje wnieść do spółki osobowej posiadane udziały w cypryjskiej spółce kapitałowej. Tym samym, wniesienie do spółki osobowej wkładu niepieniężnego spowoduje przeniesienie własności rzeczy lub prawa będącego przedmiotem wkładu, na spółkę, w zamian za udział kapitałowy.

Należy jednak wskazać, że w przypadku aportu wnoszonego do spółki osobowej, jego wniesienie nie powoduje przyrostu majątkowego po stronie wnoszącej go osoby. W zamian za wniesiony aport osoba fizyczna otrzymuje bowiem jedynie uprawnienia do udziału w zyskach i stratach spółki oraz prawa związane z prowadzeniem spółki i wpływaniem na jej działalność. One zaś, mimo że istotnie posiadają wartość materialną, nie stanowią ceny nabycia, bowiem wspólnik nabywa całokształt praw i obowiązków związanych z uczestnictwem w przedsięwzięciu gospodarczym sfinalizowanym w ramach spółki.

Aby zaś mówić o sytuacji "odpłatnego zbycia", w zamian za świadczenie polegające na wniesieniu aportu, osoba go wnosząca winna otrzymać ekwiwalent świadczenia w postaci zapłaty ceny nabycia. Taka sytuacja miałaby miejsce w razie sprzedaży przedmiotu aportu. W związku z tym, wniesienie aportu do spółki osobowej nie rodzi z tego tytułu obowiązku podatkowego, jest to czynność prawna neutralna podatkowo.

Należy przy tym wskazać, że od dnia 1 stycznia 2011 r. ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych zawiera przepis art. 21 ust. 1 pkt 50b, którym ustawodawca doprecyzował obowiązujące przepisy, poprzez jednoznaczne wskazanie neutralności podatkowej czynności wniesienia aportu do spółek niemających osobowości prawnej.

Stosownie bowiem do tego przepisu wolne od podatku dochodowego są przychody z tytułu przeniesienia własności składników majątku będących przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) wnoszonych do spółki niebędącej osobą prawną, w tym wnoszonych do takiej spółki składników majątku otrzymanych przez podatnika w następstwie likwidacji spółki niebędącej osobą prawną bądź wystąpienia z takiej spółki. Przy czym, w myśl art. 5a pkt 26 ww. ustawy, ilekroć w ustawie jest mowa o spółce niebędącej osobą prawną - oznacza to spółkę niebędącą podatnikiem podatku dochodowego.

W związku z powyższym, wniesienie przez Wnioskodawcę aportem udziałów w zagranicznej spółce kapitałowej do spółki mającej siedzibę na terytorium Republiki Cypru, odpowiednika polskiej spółki komandytowej w zamian za jej udziały, na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest czynnością neutralną podatkowo.

W odniesieniu do przywołanych przez Wnioskodawcę rozstrzygnięć organów podatkowych należy wskazać, że wydane zostały one w indywidualnych sprawach i nie mają zastosowania, ani konsekwencji wiążących, w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego, czy też zdarzenia przyszłego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu datowania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, ul H. Sienkiewicza 84, 15-950 Białystok, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.).

Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl