Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 16 października 2007 r.
Izba Skarbowa w Bydgoszczy
ITPB1/415-129/07/IB

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko S., przedstawione we wniosku z dnia 20 sierpnia 2007 r. (data wpływu 24 sierpnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia od podatku dochodowego stypendiów wypłacanych na podstawie uchwały Rady Powiatu - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 sierpnia 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia od podatku dochodowego stypendiów wypłacanych na podstawie uchwały Rady Powiatu.

Wezwaniem z dnia 26 września 2007 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy zwrócił się do S. o uzupełnienie wniosku w zakresie wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego, tj. określenia kiedy były wypłacane stypendia, których dotyczy pytanie Wnioskodawcy oraz czy przedmiotowe stypendia były wypłacane w ramach Działania 2.2 Priorytetu 2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, objętego Narodowym Planem Rozwoju 2004-2006, o którym mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju.

Pismem z dnia 1 października 2007 r. uzupełniono wniosek w ww. zakresie.

W przedmiotowym wniosku oraz uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny.

Na podstawie uchwały Rady Powiatu z 6 września 2006 r. uczniom i studentom są wypłacane stypendia. Środki na wypłatę stypendiów pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa i środków własnych powiatu. Stypendia udzielane są w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, Priorytet 2 -wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, objętego Narodowym Planem Rozwoju 2004-2006, o którym mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju. Projekt ten jest realizowany w okresie od 14 sierpnia 2006 r. do 31 grudnia 2007 r. Wypłata stypendiów miała miejsce w latach 2006 i 2007. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są m.in. stypendia, których wysokość i zasady udzielania zostały określone w uchwale organu samorządu terytorialnego do wysokości nie przekraczającej 380 zł miesięcznie. Zwolnienie to jest stosowane jeżeli podatnik (stypendysta) przed pierwszą wypłatą świadczenia złoży podatnikowi oświadczenie według wzoru, że nie uzyskuje równocześnie innych dochodów podlegających opodatkowaniu (PIT-2C). Podatek jest odprowadzany od części stypendium, finansowanego ze środków krajowych, otrzymywanego przez stypendystów, którzy zadeklarowali uzyskiwanie dodatkowych dochodów. Podatek nie jest odprowadzany od części stypendium finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy stypendia udzielane przez S. w części finansowanej ze środków krajowych i w części finansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 40b i 46 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w przypadku uzyskania przez stypendystów innych dochodów.

Zdaniem Wnioskodawcy, od stypendiów udzielonych przez S. w części finansowanej ze środków krajowych należy pobierać podatek dochodowy od osób fizycznych, w tym bowiem przypadku nie będzie miało podstaw zwolnienie przewidziane w art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy o podatku dochodowym. Natomiast część wypłacana ze środków Unii Europejskiej podlega zwolnieniu przewidzianemu w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego, stwierdzam, co następuje.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) wolne od podatku dochodowego są stypendia dla uczniów i studentów, których wysokość i zasady udzielania zostały określone w uchwale organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, oraz stypendia dla uczniów i studentów przyznane przez organizacje, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na podstawie regulaminów zatwierdzonych przez organy statutowe udostępnianych do publicznej wiadomości za pomocą internetu, środków masowego przekazu lub wykładanych (wywieszanych) dla zainteresowanych w pomieszczeniach ogólnie dostępnych - do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 380 zł, z zastrzeżeniem ust. 10.

Stosownie do art. 21 ust. 10 ww. ustawy zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 40b, stosuje się, jeżeli podatnik przed pierwszą wypłatą świadczenia złoży płatnikowi oświadczenie według ustalonego wzoru, że nie uzyskuje równocześnie innych dochodów podlegających opodatkowaniu, z wyjątkiem renty rodzinnej oraz dochodów określonych w art. 29-30b i art. 30e (w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2006 r. - z wyjątkiem renty rodzinnej oraz dochodów określonych w art. 28-30 oraz w art. 30a i 30b). Podatnik jest obowiązany zawiadomić płatnika o zmianie stanu faktycznego wynikającego z oświadczenia, przed wypłatą stypendium za miesiąc, w którym zaszła zmiana. Oświadczenie składa się na druku PIT-2C.

Natomiast w myśl przepisu art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są dochody otrzymane przez podatnika, jeżeli:

a.

pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy oraz

b.

podatnik bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy; zwolnienie nie ma zastosowania do dochodów osób fizycznych, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca - bez względu na rodzaj umowy - wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem.

W zaistniałym stanie faktycznym stypendia zostały wypłacone uczniom i studentom na podstawie uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, tj. rady powiatu. Udzielane były one w ramach Działania 2.2 Priorytetu 2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 oraz finansowane z budżetu państwa, środków własnych powiatu i ze środków jednego z funduszy strukturalnych, tj. Europejskiego Funduszu Społecznego.

Status prawny środków pochodzących z funduszy strukturalnych regulują przepisy Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiające przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych oraz Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 438/2001 z dnia 2 marca 2001 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1260/1999 dotyczącego zarządzania i systemów kontroli pomocy udzielanej w ramach funduszy strukturalnych, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206 z późn. zm.).

Pomoc, jaką otrzymują beneficjenci, pochodzi ze środków pożyczonych z budżetu państwa na prefinansowanie realizowanych programów i projektów pomocowych. W związku z tym nie jest to pomoc otrzymana ze środków bezzwrotnej pomocy, a takie pochodzenie warunkuje zwolnienie przedmiotowe z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zwolnienie zawarte w tym przepisie obejmuje dochody osób fizycznych finansowane np. z przedakcesyjnych środków Unii Europejskiej (np. SAPARD, ISPA, PHARE), natomiast nie ma zastosowania do dochodów osób fizycznych finansowanych (współfinansowanych) ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych, gdyż pomoc ta stanowi refundację wcześniej poniesionych wydatków, których źródłem finansowania były krajowe środki publiczne.

W konsekwencji, podstawę zwolnienia przedmiotowych stypendiów, finansowanych ze środków krajowych i Europejskiego Funduszu Społecznego, stanowi jedynie przepis art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tak więc stypendia te, zarówno w części finansowanej z budżetu jak również w części ze środków unijnych korzystają ze zwolnienia do wysokości 380 zł miesięcznie pod warunkiem złożenia przez stypendystę oświadczenia PIT-2C. Jeżeli zatem podatnik (stypendysta) przed pierwszą wypłatą świadczenia nie złoży płatnikowi oświadczenia według ustalonego wzoru (PIT-2C), wówczas płatnik ma obowiązek poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od całej wypłaconej kwoty tego stypendium, a nie tylko - jak twierdzi Wnioskodawca - od części finansowanej ze środków krajowych.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl