ITPB1/415-1130/11/DP

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 31 stycznia 2012 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPB1/415-1130/11/DP

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 4 listopada 2011 r. (data wpływu 14 listopada 2011 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 listopada 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Jako osoba fizyczna prowadzi Pani pozarolniczą działalność gospodarczą, głównie w zakresie sprzedaży detalicznej materiałów budowlanych. W prowadzonej działalności wykorzystuje Pani samochody ciężarowe służące do transportu materiałów budowlanych oraz samochody osobowe przeznaczone do pracy dla kierowników - każdy poniżej wartości 20.000 Euro. Zamierza Pani ubezpieczyć samochody firmowe poprzez zawarcie umowy polisy ubezpieczeniowej na małżonka - osobę współpracującą. Małżonkowie nie posiadają rozdzielności majątkowej. Zawarta przez osobę współpracującą umowa ubezpieczenia umożliwi Pani uzyskanie preferencyjnej ceny polis z uwagi na posiadane przez współpracującego zniżki. Wpłata na poczet ubezpieczenia samochodów dokonana będzie z konta firmowego przedsiębiorstwa. Firma Pani prowadzi pełną księgowość, zatem będzie istniała możliwość wykazania poniesionego wydatku.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki związane z ubezpieczeniem samochodów firmowych na podstawie polisy ubezpieczeniowej zawartej przez osobę współpracującą - małżonka, z uwagi na preferencyjną cenę polisy.

Uważa Pani, iż wydatki związane z ubezpieczeniem samochodów firmowych może zaliczyć do kosztów podatkowych na postawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Z przepisu art. 23 ust. 1 pkt 47 ww. ustawy, wynika że wyłączeniu z kosztów podatkowych podlegają składki na ubezpieczenie samochodu osobowego w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji w jakiej pozostaje równowartość 20.000 Euro, przeliczona na złote według kursu sprzedaży walut obcych NBP z dnia zawarcia polisy w wartości samochodu przyjętej do celów ubezpieczenia. Zatem uważa Pani, iż ww. przepis Jej nie dotyczy, gdyż nie posiada samochodów osobowych przekraczających wartość 20.000 Euro. Zawierając umowę ubezpieczenia na samochody firmowe na współpracującego, tj. małżonka, zapłaci Pani niższe składki w związku z nabytą zniżką przez współpracującego. Ponadto sądzi Pani, że jeżeli samochody zaewidencjonowano w ewidencji środków trwałych przedsiębiorstwa i służą do prowadzenia działalności gospodarczej to koszty, poniesione na ich ubezpieczenie, opłacone z rachunku bankowego firmy będą stanowiły koszty uzyskania przychodu. Nadmienia Pani, że poprzez zastosowanie preferencyjnej ceny polisy przez podpisanie jej na współpracującego obniży koszty firmy, a więc postąpi racjonalnie w gospodarowaniu finansami przedsiębiorstwa.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

W powołanym wyżej przepisie ustawodawca nie podaje enumeratywnie, jakie konkretne wydatki mogą być uznane za koszty uzyskania przychodów. Wskazuje jedynie, że aby określony koszt mógł być uznany za koszt uzyskania przychodu:

* musi być poniesiony w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu,

* nie może być wymieniony w art. 23 ww. ustawy, wśród wydatków nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów,

* musi być należycie udokumentowany.

Zwrot "w celu" użyty w ww. przepisie oznacza, że aby określony wydatek można było uznać za koszt uzyskania przychodu, poniesienie wydatku musi mieć wpływ na powstanie lub zwiększenie tego przychodu, ewentualnie zachowanie lub zabezpieczenie źródła przychodu. W przypadku źródła przychodów, jakim jest prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej można przyjąć, iż kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalne i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie, zachowanie lub zabezpieczenie źródła przychodów.

Należy podkreślić, że o tym co jest celowe i potrzebne w prowadzonej działalności, decyduje podmiot prowadzący działalność gospodarczą, a nie organ podatkowy. Na podatniku spoczywa zatem obowiązek wykazania związku poniesionych kosztów z działalnością gospodarczą oraz okoliczności, iż ich poniesienie ma wpływ na wysokość osiągniętych przychodów, zwłaszcza w sytuacji wystąpienia sporu w tej kwestii.

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 47 ww. ustawy, nie uważa się za koszty uzyskania przychody składek na ubezpieczenie samochodu osobowego w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej pozostaje równowartość 20 000 Euro, przeliczona na złote według kursu sprzedaży walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia zawarcia umowy ubezpieczenia w wartości samochodu przyjętej dla celów ubezpieczenia.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że zamierza Pani ubezpieczyć samochody firmowe poprzez zawarcie umowy ubezpieczenia na małżonka - osobę współpracującą. Małżonkowie nie posiadają rozdzielności majątkowej. Zawarta przez osobę współpracującą umowa ubezpieczenia umożliwi Pani uzyskanie preferencyjnej ceny polis z uwagi na posiadane przez współpracującego zniżki.

Kwestie stosunków majątkowych pomiędzy małżonkami reguluje ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59 z późn. zm.)

Stosownie do art. 31 § 1 tej ustawy, z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Wspólność wynikająca ze stosunku małżeństwa jest wspólnością łączną uprawniającą do współposiadania rzeczy wchodzących w skład majątku wspólnego, a w czasie jej trwania żaden z małżonków nie może żądać podziału majątku wspólnego. Na mocy zapisu zawartego w art. 43 § 1 cytowanej ustawy, oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym.

Zgodnie z treścią art. 206 i 207 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), każdy ze współwłaścicieli jest uprawniony do współposiadania rzeczy wspólnej oraz do korzystania z niej w takim zakresie, jaki daje się pogodzić ze współposiadaniem i korzystaniem z rzeczy przez pozostałych współwłaścicieli, natomiast pożytki i inne przychody z rzeczy wspólnej przypadają współwłaścicielom w stosunku do wielkości udziałów; w takim samym stosunku współwłaściciele ponoszą wydatki i ciężary związane z rzeczą wspólną. Zatem współmałżonkowie posiadający prawo do rzeczy na zasadzie wspólności majątkowej mają równe prawo korzystania z rzeczy wspólnej oraz obowiązek dbania o nią.

W świetle powyższego należy stwierdzić, iż składniki majątku nabyte w czasie trwania wspólności ustawowej małżeńskiej nie stanowią odrębnego majątku danego małżonka, lecz dorobek małżonków bez względu na to, czy zostały zakupione na potrzeby działalności gospodarczej prowadzonej przez jednego z małżonków, czy też dla celów prywatnych.

Tym samym uznać należy, iż nie ma przeszkód, by wydatki związane z zawarciem przez małżonka, z którym pozostaje Pani w ustawowej wspólności majątkowej, polisy ubezpieczenia na samochody wykorzystywane w Pani działalności gospodarczej, zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Do zapłaty składek na ubezpieczenie samochodów zobowiązany jest ubezpieczający, tj. właściciel samochodów. W przedmiotowej sprawie ww. samochody stanowią wspólność małżeńską.

Ponadto podkreślić należy, iż wydatek ten nie jest uzależniony od faktycznej eksploatacji samochodu, ale wynika z faktu posiadania tytułu prawnego do pojazdu dopuszczonego do ruchu drogowego. Zatem mając na uwadze, iż wskazane we wniosku samochody (osobowe i ciężarowe) stanowią współwłasność ustawową małżeńską, to składki na ich ubezpieczenie - w sytuacji gdy polisa ubezpieczenia zawarta została przez małżonka Pani - mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Jednocześnie wskazać należy, iż ciężar co do prawidłowego udokumentowania wydatków, jak i wykazania związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy poniesionymi wydatkami, a uzyskaniem przychodu spoczywa na podatniku. Podatnik bowiem musi wykazać, że poniósł koszty celowe i zasadne z punktu widzenia prowadzonej przez siebie działalności.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska 10, 70-561 Szczecin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Św. Jakuba 20.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl