ITPB1/415-11/10/PSZ - Opodatkowanie dotacji otrzymanej na wyposażenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej oraz możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów dokonanych wydatków na sfinansowanie tych środków.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 22 marca 2010 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPB1/415-11/10/PSZ Opodatkowanie dotacji otrzymanej na wyposażenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej oraz możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów dokonanych wydatków na sfinansowanie tych środków.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 4 stycznia 2010 r. (data wpływu 6 stycznia 2010 r.), uzupełnionym pismem z dnia 4 marca 2010 r. (data wpływu 8 marca 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dotacji otrzymanej na wyposażenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej oraz możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów, dokonanych wydatków sfinansowanych z tych środków - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 stycznia 2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dotacji otrzymanej na wyposażenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej oraz możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów, dokonanych wydatków sfinansowanych z tych środków. Wniosek uzupełniono pismem z dnia 4 marca 2010 r. (data wpływu 8 marca 2010 r.).

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Podpisał Pan z Urzędem Pracy umowę w sprawie refundacji kosztów wyposażenia nowego stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego. Zgodnie z umową zostało zakupione wyposażenie stanowiska pracy oraz zatrudniona została skierowana osoba bezrobotna. Z przedmiotowej dotacji zakupione zostały środki trwałe oraz składniki majątku niebędące środkami trwałymi.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy otrzymane środki pieniężne otrzymane z Urzędu Pracy są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz czy wydatki z tych środków na wyposażenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej mogą być jednocześnie zaliczane do kosztów uzyskania przychodu.

Zdaniem Wnioskodawcy, środki pieniężne otrzymane z Urzędu Pracy są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych, gdyż są przeznaczone na utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej. Natomiast wydatki związane z zakupem wyposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Do źródeł przychodów osób fizycznych zalicza się, zgodnie z treścią art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pozarolniczą działalność gospodarczą. Przychodami z pozarolniczej działalności gospodarczej są między innymi - zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy - dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków, z wyjątkiem gdy przychody te są związane z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których zgodnie z art. 22a-22o dokonuje się odpisów amortyzacyjnych.

Mając na uwadze brzmienie powyższego przepisu należy stwierdzić, iż ustawodawca różnicuje skutki podatkowe otrzymanych dotacji i innych nieodpłatnych świadczeń w zależności od celu, na jaki zostały one przeznaczone, tj.:

*

dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na cele inne niż nabycie lub wytworzenie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych - zaliczane są do przychodów z działalności gospodarczej,

*

ww. świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków poniesionych przez podatnika na zakup lub wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których dokonuje się odpisów amortyzacyjnych - nie stanowią przychodu z działalności gospodarczej.

Wobec tak brzmiącego przepisu należy uznać, że otrzymana przez Pana dotacja w części przeznaczonej na zakup środków trwałych, nie stanowi przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Natomiast refundacja otrzymana jako zwrot kosztów zakupu wyposażenia (z wyjątkiem wydatków na zakup lub wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych) stanowi przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej. Otrzymana przez Pana dotacja nie mieści się natomiast w kategorii przychodów zwolnionych od opodatkowania.

Środkami trwałymi, zgodnie z art. 22a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, są stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania:

a

budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością,

a

maszyny, urządzenia i środki transportu,

a

inne przedmioty

* o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 23a pkt 1.

Z kolei, zgodnie z § 3 pkt 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 152, poz. 1475 z późn. zm.) przez wyposażenie rozumieć należy rzeczowe składniki majątku, związane z wykonywaną działalnością, niezaliczone zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym, do środków trwałych.

Stosownie do treści art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, kosztami uzyskania są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Z powyższego przepisu wynika, że kosztami uzyskania przychodów są wszelkie koszty, a więc bezpośrednio i pośrednio związane z uzyskiwaniem przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 powołanej ustawy. Przy czym, aby dany wydatek mógł zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodów, podatnik musi wykazać jego związek z prowadzoną działalnością oraz to, że poniesienie tego wydatku miało lub mogło mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu, ewentualnie na zachowanie lub zabezpieczenie źródła tego przychodu.

Zgodnie z treścią art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na:

a.

nabycie gruntów lub prawa wieczystego użytkowania gruntów, z wyjątkiem opłat za wieczyste użytkowanie gruntów,

b.

nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie innych niż wymienione w lit. a) środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym również wchodzących w skład nabytego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanych części,

c.

ulepszenie środków trwałych, które zgodnie z art. 22g ust. 17 powiększają wartość środków trwałych, stanowiącą podstawę naliczania odpisów amortyzacyjnych

* wydatki te, zaktualizowane zgodnie z odrębnymi przepisami, pomniejszone o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, są jednak kosztem uzyskania przychodów przy określaniu dochodu z odpłatnego zbycia rzeczy określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d), oraz gdy odpłatne zbycie rzeczy i praw jest przedmiotem działalności gospodarczej, a także w przypadku odpłatnego zbycia składników majątku związanych z działalnością gospodarczą, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1, bez względu na czas ich poniesienia,

Z treści art. 22 ust. 8 ww. ustawy wynika, iż kosztami uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych (odpisy amortyzacyjne), dokonywane wyłącznie zgodnie z art. 22a-22o, z uwzględnieniem art. 23 ww. ustawy.

W myśl art. 23 ust. 1 pkt 45 powołanej ustawy nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, dokonywanych według zasad określonych w art. 22a-22o, od tej części ich wartości, która odpowiada poniesionym wydatkom na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie tych środków lub wartości niematerialnych i prawnych, odliczonym od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym albo zwróconym podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że otrzymał Pan z Urzędu Pracy refundację kosztów wyposażenia nowego stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego. Wydatki poniesione zostały na zakup środków trwałych oraz na zakup wyposażenia.

Zatem, biorąc pod uwagę przedstawiony przez Pana stan faktyczny oraz powołane przepisy prawa podatkowego, uznać należy, że odpisy amortyzacyjne dokonywane od środków trwałych, których zakup został sfinansowany w całości z otrzymanych środków nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów.

Kosztem uzyskania przychodów mogą być natomiast wydatki na nabycie wyposażenia, sfinansowanego z otrzymanej dotacji, o ile spełniają warunki wynikające z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Nieprawidłowość stanowiska przedstawionego we wniosku polega więc na tym, że bezpodstawnie twierdzi Pan, iż wszystkie wydatki poniesione na wyposażenie stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów.

Jak wykazano, z treści przepisów ustawy wynika, iż nie stanowią kosztów uzyskania przychodów wydatki na zakup środków trwałych. Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów także odpisów z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zwróconych podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

Wobec powyższego, skoro dotacja dotyczyła zakupionych m.in. środków trwałych, to w tej części w jakiej kwota wydatków poniesionych na ich zakup została zwrócona, odpisy amortyzacyjne nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów.

Ponadto - wbrew Pana twierdzeniom - otrzymana refundacja nie podlega zwolnieniu od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Jedynie w części przeznaczonej na zakup środków trwałych nie stanowi przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.).

Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Św. Jakuba 20.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl