ITPB1/415-1051/14/WM

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 28 stycznia 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPB1/415-1051/14/WM

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 15 października 2014 r. (data wpływu 20 października 2014 r.) uzupełnionym pismem z dnia 16 stycznia 2015 r. (data wpływu 26 stycznia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie możliwości opodatkowania przychodów w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 października 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie możliwości opodatkowania przychodów w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą jako osoba fizyczna na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej. Przeważającym profilem działalności gospodarczej jest: instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia o symbolu PKD 33.20.Z (podstawowa wykonywana działalność gospodarcza). Przedmiotowa działalność gospodarczą jest prowadzona od 22 kwietnia 2014 r. i rozliczana jest według skali podatkowej na zasadach ogólnych (podatkowa księga przychodów i rozchodów). Wnioskodawca zamierza zmienić formę opodatkowania, tj. przejść z rozliczenia na zasadach ogólnych w 2014 r. na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w 2015 r., zgodnie z zapisem art. 12 pkt 3 lit. f ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 14, poz. 930 z późn. zm.), jako przychody z działalności polegającej na wytwarzaniu przedmiotów (wyrobów) z materiału powierzonego przez zamawiającego.

W związku ze zmianą formy opodatkowania na 2015 r. Wnioskodawca złoży do urzędu skarbowego oświadczenie o wyborze nowej formy opodatkowania zgodnie z przewidzianym terminem do 20 stycznia nowego roku podatkowego.

W uzupełnieniu wniosku, Wnioskodawca wskazał, że świadczy na rzecz zamawiającego usługi montażu i składania z materiału powierzonego poszczególnych elementów metalowych w poszczególne segmenty, a następnie w całość tworząc końcowy wyrób gotowy. Wskazał ponadto, że zarówno w roku podatkowym 2013, jak i 2014 osiągane przez niego przychody z działalności gospodarczej nie przekroczyły kwoty 150.000 euro.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy istnieje możliwość opodatkowania w 2015 r. przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej zryczałtowanym podatkiem dochodowym.

Zdaniem Wnioskodawcy, jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą o symbolu PKD 33.20.Z, w roku podatkowym 2015 może opodatkować przychody z tego tytułu zryczałtowanym podatkiem dochodowym, po uprzednio złożonym stosownym oświadczeniu o wybraniu nowej formy opodatkowania tj. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Wnioskodawca nadmienia, iż w jego ocenie jest to zgodne z obowiązującym stanem prawnym art. 12 pkt 3 lit. f ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 14, poz. 930 z późn. zm.).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

W myśl art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 z późn. zm.), opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym, w tym również gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej "spółką".

Zgodnie z art. 6 ust. 4 pkt 1 lit. a ww. ustawy, podatnicy opłacają w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności wymienionej w ust. 1, jeżeli w roku poprzedzającym rok podatkowy uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 150.000 euro.

Przy czym, zgodnie z art. 5a pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.), ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej oznacza to działalność zarobkową:

a.

wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,

b.

polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,

c.

polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

- prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ww. ustawy, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Możliwość opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych jest m.in. uzależniona od niewystąpienia przesłanek negatywnych, o których mowa w art. 8 ww. ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

W myśl art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. e ww. ustawy, opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1b, nie stosuje się do podatników osiągających w całości lub w części przychody z tytułu świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej uzyskuje przychody ze świadczenia usług, w zakresie instalowania maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia o symbolu PKD 33.20.Z. Wnioskodawca wskazał, że świadczy na rzecz zamawiającego usługi montażu i składania z materiału powierzonego poszczególnych elementów metalowych w poszczególne segmenty, a następnie w całość tworząc końcowy wyrób gotowy. Wskazał ponadto, że zarówno w roku podatkowym 2013, jak i 2014 osiągane przez niego przychody z działalności gospodarczej nie przekroczyły kwoty 150.000 euro.

W myśl art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, użyte w ustawie określenie działalność usługowa oznacza pozarolniczą działalność gospodarczą, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 i Nr 220, poz. 1435 oraz z 2009 r. Nr 33, poz. 256 i Nr 222, poz. 1753) wydanym na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.), z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

Zgodnie z powyższym rozporządzeniem, usługi w zakresie instalowania maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia mieszczą się w Sekcji C Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług - Produkty Przetwórstwa Przemysłowego w grupowaniu 33.20 - Usługi instalowania maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia.

Sekcja ta obejmuje m.in. usługi instalowania maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia.

Sekcja ta nie obejmuje:

* usług instalowania (montażu) wyrobów stolarki budowlanej, włączając własnej produkcji, sklasyfikowanych w 43.32.10.0,

* usług instalowania komputerów i urządzeń peryferyjnych, sklasyfikowanych w 62.09.10.0,

* usług naprawy i konserwacji komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego, sklasyfikowanych w dziale 95,

* usług naprawy i konserwacji nadajników telewizyjnych i radiowych, sklasyfikowanych w 95.21.10.0,

* usług naprawy kosiarek do trawy, sklasyfikowanych w 95.22.10.0,

* usług naprawy, konserwacji i renowacji mebli, sklasyfikowanych w 95.24.10.0.

W załączniku nr 2, stanowiącym Wykaz usług, których świadczenie wyłącza podatnika z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych nie wymieniono usług instalowania maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia, sklasyfikowanych pod wskazanymi powyżej symbolami PKWiU.

Mając na uwadze informacje podane we wniosku, stwierdzić należy, że przychody Wnioskodawcy z tytułu usług instalowania maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia, sklasyfikowane w sekcji C Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) - Produkty Przetwórstwa Przemysłowego w grupowaniu 33.20 - Usługi instalowania maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia, mogą być opodatkowane w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

W myśl art. 9 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, nie później niż do dnia 20 stycznia roku podatkowego. Jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, oświadczenie może złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a jeżeli podatnik nie złożył oświadczenia na podstawie tych przepisów - pisemne oświadczenie składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Jeżeli do dnia 20 stycznia roku podatkowego podatnik nie zgłosił likwidacji działalności gospodarczej lub nie dokonał wyboru innej formy opodatkowania, uważa się, że nadal prowadzi działalność opodatkowaną w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

W związku z powyższym, jeżeli Wnioskodawca zamierza opodatkować w 2015 r. przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zobowiązany jest do 20 stycznia 2015 r. złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie ul. Staromłyńska 10, 70-561 Szczecin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl