ITPB1/415-1042/14/MR - Pismo wydane przez: Izba Skarbowa w Bydgoszczy - OpenLEX

ITPB1/415-1042/14/MR

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 13 stycznia 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPB1/415-1042/14/MR

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 13 października 2014 r. (data wpływu 16 października 2014 r.), uzupełnionym w dniu 29 grudnia 2014 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 października 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca, osoba fizyczna, posiadająca polską rezydencję podatkową, zamierza prowadzić, prawdopodobnie w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej serwis internetowy (dalej: Serwis). Osoby fizyczne korzystające z usług Serwisu, dzielące się na dwie grupy: Użytkowników oraz Wykonawców, będą mogły, za pomocą udostępnionej w jego ramach platformy internetowej oglądać lub udostępniać, w zależności od własnej woli, Prezentacje. W myśl Regulaminu Serwisu, Prezentacja to występ wykonywany przez Wykonawcę, udostępniony do oglądania Użytkownikom w ramach Serwisu. Regulaminu przewiduje ponadto, że Wykonawcą jest użytkownik zarejestrowany, który podczas rejestracji dokonał wyboru, że będzie Wykonawcą, a więc osobą, która wykonuje Prezentacje w ramach Serwisu. Serwis zaplanowany jest w ten sposób, że Użytkownicy, którzy będą chcieli oglądać Prezentacje, będą musieli kupić od Serwisu punkty, odpowiadające wartościom wyrażonym w polskich złotych, które zbierane będą na Wirtualnym Koncie Użytkowania. W celu oglądania Prezentacji, odpowiednia liczba punktów, odpowiadająca wartościom wyrażonym w polskich złotach, przekazywana będzie za pośrednictwem Serwisu na Wirtualne Konto Wykonawcy, wybranego przez Użytkownika.

W konsekwencji, bardzo istotne jest to, że z tytułu wykonywania Prezentacji, Wykonawca będzie uzyskiwał przychody. W myśl rozdziału IX punktu 1 Regulaminu "punkty pobierane z Wirtualnego Konta Użytkownika (...) przekazywane są automatycznie na Wirtualne Konto Wykonawcy, który wykonuje Prezentację wybraną przez Użytkownika". Co więcej, punkt 3 tego samego rozdziału Regulaminu przewiduje, że "zarejestrowany Użytkownik uprawniony jest do wymiany, za pośrednictwem specjalnej funkcjonalności Serwisu, punktów zgromadzonych na swoim indywidualnym Wirtualnym Koncie Użytkownika na pieniądze. Zarejestrowany Użytkownik dokonuje wymiany punktów po cenie wskazanej w Serwisie jako cena wymiany punktów. Cena wymiany punktów różni się od ceny zakupu punktów i wynosi x PLN brutto za punkt Cena wymiany punktów podana jest w złotych polskich i jest ceną brutto, tzn. zawierającą wszystkie składniki, w tym podatek VAT w wysokości wynikającej zobowiązujących przepisów".

Przewidziano również, że wypłata wartości zgromadzonych punktów na zasadach opisanych powyżej możliwa będzie tylko i wyłącznie przelewem bankowym na rachunek wskazany przez Wykonawcę, w określonych w Regulaminie terminach. W praktyce oznacza to, że Serwis, który będzie prowadzony w ramach działalności Wnioskodawcy, będzie de facto w ściśle określonych przypadkach wypłacał wynagrodzenie na rzecz jednego rodzaju z użytkowników, a mianowicie Wykonawców. Przy czym, co kluczowe z punktu widzenia niniejszego wniosku o interpretację, z tytułu Prezentacji, Wykonawcy w żadnym przypadku nie będą przekazywać na rzecz Wnioskodawcy całości lub części autorskich praw majątkowych związanych z Prezentacją. Co więcej, Wnioskodawca, co wynika również z odpowiednich zapisów Regulaminu, co do zasady nie ponosi odpowiedzialności za treść Prezentacji, co w praktyce ogranicza się do tego, że Wnioskodawca w opisanym, przyszłym stanie faktycznym udostępni użytkownikom, w tym również Wykonawcom, platformę, na której będą oni mogli, zgodnie ze swoją wolą, i niezależnie od Wnioskodawcy, publikować Prezentacje, z tytułu których, co nie budzi żadnych wątpliwości, osiągać będą przychód.

W uzupełnieniu wniosku podano, że na dzień składania wniosku oraz niniejszej odpowiedzi sytuacja przedstawiona we wniosku dotyczy osób fizycznych posiadających nieograniczony obowiązek podatkowy w Polsce, tj. polskich rezydentów podatkowych. Pytanie we wniosku nie dotyczy Wykonawców, którzy będą uzyskiwać przychody jako osoby prowadzące działalność gospodarczą. Przychody wskazane we wniosku nie będą uzyskane przez osoby prowadzące działalność gospodarczą, również jako osoby prowadzące działalność gospodarczą poprzez położony na terytorium RP zagraniczny zakład. Użytkownik będący Wykonawcą Prezentacji w momencie jej publikacji, ani w terminie późniejszym, nie przekazuje majątkowych praw autorskich na rzecz Serwisu, co stanowi przesłankę warunkującą możliwość zakwalifikowania przychodu do kategorii określonej w przepisie art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wypłata wartości zgromadzonych punktów na rzecz Wykonawcy nie będzie dokonywana przez Wnioskodawcę za korzystanie z określonych praw autorskich albo rozporządzania nimi. Na rzecz Wnioskodawcy nie zostanie udzielona licencja, co więcej, Wnioskodawca nie będzie wykorzystywał Prezentacji, jest on jedynie dostawcą platformy internetowej, co wskazano w treści Wniosku.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

Czy prawidłowym jest zakwalifikowanie przychodu otrzymywanego za pośrednictwem Serwisu przez Wykonawcę jako przychodu z innych źródeł w myśl przepisu art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jeżeli odpowiedź na to pytanie będzie pozytywna, to czy prawidłowym jest w konsekwencji uznanie, że po stronie Wnioskodawcy nie powstaną obowiązki płatnika zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w myśl przepisu art. 41 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zdaniem Wnioskodawcy, prawidłowym jest zakwalifikowanie przychodu otrzymywanego za pośrednictwem Serwisu przez Wykonawcę jako przychodu z innych źródeł w myśl przepisu art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, i co należy uznać za konsekwencję powyższego, na Wnioskodawcy nie ciążą obowiązki płatnika zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w myśl przepisu art. 41 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Przede wszystkim należy stwierdzić, że w opisanym, przyszłym stanie faktycznym, nie ma wątpliwości co do tego, że Wykonawca dokonując za pośrednictwem Serwisu, na zasadach określonych w Regulaminie wymiany punktów na środki pieniężne, które w praktyce zostały przez niego uzyskane z tytułu publikacji Prezentacji, uzyskuje przychód, który ulega opodatkowaniu na zasadach określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Istotne jest w tym przypadku prawidłowe jego zakwalifikowanie, oraz wskazanie na kim ciążą obowiązki związane z poborem, rozliczeniem i zadeklarowaniem podatku.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych rozróżnia się poszczególne źródła przychodów. Takimi źródłami są:

1.

stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta;

2.

działalność wykonywana osobiście;

3.

pozarolniczą działalność gospodarcza;

4.

działy specjalne produkcji rolnej;

5.

(uchylony);

6.

najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawa, poddzierżawa działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą;

7.

kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a-c;

8.

odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

a.

nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,

b.

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

c.

prawa wieczystego użytkowania gruntów,

d.

innych rzeczy,

* jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a-c-przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy-przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany;

9.

inne źródła.

Najczęściej, w przypadku udostępniania filmów/zdjęć na portalach internetowych (niezależnie zupełnie od ich tematyki), przychód z tego tytułu kwalifikowany jest ja ko przychód uzyskany z praw majątkowych - tak wynika między innymi z interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie o sygnaturze ILPB1/415-268/13-2/AP. W interpretacji tej wskazano, że "ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie definiuje pojęcia praw autorskich i odsyła do odrębnych przepisów. Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór). Artykuł 1 ust. 2 tej ustawy mówi, że w szczególności przedmiotem prawa autorskiego są utwory fotograficzne, audiowizualne (w tym filmowe). Z powyższego wynika, iż pliki autorstwa Wnioskodawczyni (lub te, których jest współtwórcą) podlegają prawom autorskim. Oznacza to, iż dochód uzyskany z udostępnienia przedmiotowych plików jest dochodem z praw autorskich, o których mowa w art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych". Podobne stanowisko (w sprawie o bardzo zbliżonym stanie faktycznym) zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi sygnaturze IPTPB2/415-218/11-2/KO z 3 sierpnia 2011 r. Stosownie do treści art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, źródłami przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a-c). Z kolei, w myśl przepisu art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychód z praw majątkowych uważa się w szczególności przychody z praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, prawdo projektów wynalazczych, praw do topografii układów scalonych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również z odpłatnego zbycia tych praw. Jak wspomniano, przepisy ustawy podatkowej mimo, iż posługują się terminem "prawa majątkowe", nie definiują tego pojęcia, a zawarty w art. 18 katalog tych praw jest jedynie przykładowy, na co wskazuje użyte przez ustawodawcę sformułowanie "w szczególności". Należy zatem przyjąć, iż do katalogu praw majątkowych objętych zakresem regulacji art. 18 ww. ustawy można zaliczyć także inne prawa nie wymienione w tym przepisie. Zatem, przychody uzyskiwane z tytułu przeniesienia praw autorskich na wykorzystanie własnych zdjęć należy zakwalifikować do przychodów z praw majątkowych.

Jednak, z przedstawionego we wniosku przyszłego stanu faktycznego wynika, że Użytkownik będący Wykonawcą Prezentacji w momencie jej publikacji, ani w terminie późniejszym, nie przekazuje majątkowych praw autorskich na rzecz Serwisu, co stanowi przesłankę warunkującą możliwość zakwalifikowania przychodu do kategorii określonej w przepisie art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Serwis działa tylko jako platforma, miejsce, na którym zainteresowane osoby mogą publikować swoje Prezentacje. W konsekwencji, w takim przypadku nie ma możliwości opodatkowania przychodów osiąganych przez Użytkowników na zasadach przewidzianych dla przychodów osiąganych z praw majątkowych, na zasadach opisanych powyżej. Co więcej, przychodów tych nie można zakwalifikować do żadnego innego źródła, enumeratywnie wymienionego w katalogu przepisu art. 10 ust. 1 pkt 1-8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, co ze względu na swoją oczywistość, nie wymaga większego komentarza. Żadne bowiem ze źródeł nie odpowiada sytuacji dotyczącej uzyskiwania przychodu z tytułu publikacji własnych Prezentacji, jak będzie miało to miejsce w przedstawionym we wniosku stanie faktycznym.

W konsekwencji, z uwagi na brak możliwości zakwalifikowania osiąganego przez Wykonawców przychodu do katalogu art. 10 ust. 1 pkt 1-8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych a w szczególności, art. 10 ust. 1 pkt 7 tego aktu prawnego, przychód Wykonawcy zakwalifikować należy, w myśl przepisu art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jako przychód z innych źródeł.

Uznanie, że opisane przychody nie mieszczą się w kategorii źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1-8, a w szczególności art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, biorąc pod uwagę zasadę powszechności opodatkowania, równa się konieczności potraktowania ich jako przychodów z innych źródeł. W tym miejscu należy podkreślić, że istnieją przychody, których nie da się jednoznacznie zakwalifikować do źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1-8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Mając na uwadze powyższe, ustawodawca stworzył jeszcze jedno źródło przychodów, nazywając je "innymi źródłami". Przychodami z innych źródeł będą wszelkie przychody, które nie pochodzą ze źródeł określonych w art. 10 ust. 1 pkt 1-8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a jednocześnie stanowią przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Do źródła tego należą wszelkie pozostałe przychody niemieszczące się w innych źródłach przychodów. Wprowadzanie innych źródeł przychodu ma zapewnić realizację zasady powszechności opodatkowania, zgodnie z którą obowiązek podatkowy powinien się wiązać z osiąganiem jakichkolwiek przychodów, z wyjątkiem przychodów wyraźnie wyłączonych w ustawie.

W przedstawionym stanie faktycznym, dotyczącym zdarzenia przyszłego, spełnione zostały obie przesłanki stosowania powyższej normy: przychód Wykonawców nie kwalifikuje się do źródeł wymienianych w przepisie art. 10 ust. 1 pkt 1-8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przy czym nie ma wątpliwości, że przychód podlegający opodatkowaniu powstaje, i w konsekwencji, w myśl zasady powszechności opodatkowania, musi zostać poddany opodatkowaniu w myśl obowiązujących przepisów.

Co prawda ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, w przepisie art. 20 ust. 1 przewiduje, że "za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach". Jednak ustawodawca w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazuje jedynie przykładowo na różnego rodzaju przychody pochodzące z innych źródeł. O przykładowym charakterze tego katalogu świadczy użycie w przepisie sformułowania "w szczególności". Przychodami z innych źródeł będą także inne przychody niewymienione wyraźnie w ustawie.

Co więcej, podkreślić należy, że ustawodawca nie definiuje w sposób szczególny na użytek "innych źródeł" pojęcia przychodu. W związku z tym zastosowanie musi znaleźć definicja ogólna zawarta w art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Powołany przepis stanowi, że przychodami są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Przychód z innych źródeł powstanie zatem w momencie otrzymania lub postawienia do dyspozycji podatnika określonego świadczenia.

Z punktu widzenia Wnioskodawcy, powyższa kwalifikacja jest istotna, ponieważ bezpośrednio wpływa na jego potencjalne obowiązki płatnika składek podatku dochodowego od osób fizycznych na gruncie przepisu art. 41 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W myśl tego przepisu osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują świadczeń z tytułu działalności, o której mowa w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18, osobom określonym w art. 3 ust. 1 (polskim rezydentów podatkowym), są obowiązane jako płatnicy pobierać zaliczki na podatek dochodowy, stosując do dokonywanego świadczenia, pomniejszonego o miesięczne koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 oraz o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. Z uwagi jednak, że przychody Wykonawcy, w ocenie Wnioskodawcy, nie znajdą się w katalogu przepisów w stosunku do których ma zastosowanie przepis art. 41 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie będą na nim ciążyły obowiązki płatnika składek. Przy czym ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie przewiduje nałożenia obowiązków płatnika na podmioty dokonujące świadczeń określonych w przepisie art. 10 ust. 1 pkt 9 tej ustawy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych osoby fizyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 11 ust. 1 ustawy przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 20 ust. 3 i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

W treści art. 10 ust. 1 pkt 2 i 9 ww. ustawy, ustawodawca jako źródła przychodów wskazał działalność wykonywaną osobiście oraz inne źródła.

Uszczegółowienie przychodów z działalności wykonywanej osobiście zawiera art. 13 ustawy, który w pkt 2 wskazuje, że przychodami z tego tytułu są przychody z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej, w tym z tytułu udziału w konkursach z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz dziennikarstwa, jak również przychody z uprawiania sportu, stypendia sportowe przyznawane na podstawie odrębnych przepisów oraz przychody sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych.

Natomiast stosownie do art. 20 ust. 1 ww. ustawy za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Z treści złożonego wniosku wynika, że Wnioskodawca, zamierza prowadzić, prawdopodobnie w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej serwis internetowy (Serwis). Osoby fizyczne korzystające z usług Serwisu, dzielące się na dwie grupy: Użytkowników oraz Wykonawców, będą mogły, za pomocą udostępnionej w jego ramach platformy internetowej oglądać lub udostępniać, w zależności od własnej woli, Prezentacje. W myśl Regulaminu Serwisu, Prezentacja to występ wykonywany przez Wykonawcę, udostępniony do oglądania Użytkownikom w ramach Serwisu. Zarejestrowany Użytkownik dokonuje wymiany punktów po cenie wskazanej w Serwisie jako cena wymiany punktów. Cena wymiany punktów różni się od ceny zakupu punktów i wynosi x PLN brutto za punkt Cena wymiany punktów podana jest w złotych polskich i jest ceną brutto, tzn. zawierającą wszystkie składniki, w tym podatek VAT w wysokości wynikającej zobowiązujących przepisów".

Przewidziano również, że wypłata wartości zgromadzonych punktów na zasadach opisanych powyżej możliwa będzie tylko i wyłącznie przelewem bankowym na rachunek wskazany przez Wykonawcę, w określonych w Regulaminie terminach. W praktyce oznacza to, że Serwis, który będzie prowadzony w ramach działalności Wnioskodawcy, będzie de facto w ściśle określonych przypadkach wypłacał wynagrodzenie na rzecz jednego rodzaju z użytkowników, a mianowicie Wykonawców.

Wnioskodawca doprecyzowując wniosek wskazał, że sytuacja w nim określona nie dotyczy Wykonawców, którzy będą uzyskiwać przychody jako osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz wypłata wartości zgromadzonych punktów na rzecz Wykonawcy nie będzie dokonywana przez Wnioskodawcę za korzystanie z określonych praw autorskich albo rozporządzania nimi. Jednocześnie prezentacja oznacza występ wykonywany przez Wykonawcę, udostępniony do oglądania Użytkownikom w ramach serwisu.

Dekodując charakter i znaczenie czynności objętych prezentacją podkreślić trzeba, że według słownika języka polskiego PWN (wydanie internetowe), występ oznacza:

1.

«wystąpienie artysty przed publicznością»

2.

«wzięcie udziału w jakichś zawodach, rozgrywkach itp.»

3.

«wystająca część czegoś»

Uwzględniając przedstawione zdarzenie przyszłe w kontekście zanalizowanych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - mając na uwadze, że występy nie będą wypełniały przesłanek charakterystycznych dla pozarolniczej działalności gospodarczej oraz w związku z wypłatą wynagrodzenia nie dojdzie do korzystania z określonych praw autorskich albo rozporządzania nimi - stwierdzić trzeba, że uzyskiwane przez Wykonawców przychody z tytułu prezentacji, tj. wykonywanych występów udostępnionych do oglądania Użytkownikom zakwalifikować należy - wbrew twierdzeniu Wnioskodawcy - do źródła określonego w art. 10 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 13 pkt 2 ustawy, tzn. do działalności wykonywanej osobiście.

W związku z powyższym na Wnioskodawcy jako płatniku ciąży obowiązek poboru i odprowadzenia do właściwego urzędu skarbowego zaliczek na podatek dochodowy stosownie do postanowień art. 41 ust. 1 ustawy. Według tego przepisu osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują świadczeń z tytułu działalności, o której mowa w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18, osobom określonym w art. 3 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 4, zaliczki na podatek dochodowy, stosując do dokonywanego świadczenia, pomniejszonego o miesięczne koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 oraz o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1.

Biorąc pod uwagę powyższe wyjaśnienia, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

W odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych tutejszy organ informuje, że wydane zostały one w indywidualnych sprawach i nie mają zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego czy też zdarzenia przyszłego.

Jednocześnie informuje się, że stosownie do art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej Minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Oznacza to, że niniejsza interpretacja została wydana wyłącznie w indywidualnej sprawie Wnioskodawcy w zakresie obowiązków płatnika i nie wywołuje skutków prawnych dla innych podmiotów.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu; ul. Św. Jakuba 20; 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl