ITPB1/415-1030/11/IG - Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków poniesionych na czesne za studia podyplomowe.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 2 stycznia 2012 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPB1/415-1030/11/IG Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków poniesionych na czesne za studia podyplomowe.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 14 października 2011 r. (data wpływu 17 października 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków na czesne za studia podyplomowe - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 października 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków na czesne za studia podyplomowe.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawczyni od 1 sierpnia 2011 r. prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na "zasadach ogólnych". Przedmiotem działalności jest działalność usługowa w zakresie specjalistycznego projektowania, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (71.11.Z, 71.12.Z, 74.10.Z, 68.31.Z,41.20Z,41.10.Z). W związku z planowanym rozwojem firmy zamierza poszerzyć prowadzoną działalność gospodarczą o wycenę nieruchomości. Do realizacji zamiaru, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 201 Or. Nr 102, poz. 651), musi posiadać ukończone studia podyplomowe z zakresu wyceny nieruchomości oraz zdobyć licencję zawodową zarządcy nieruchomości. W związku z powyższym od października 2011 w celu podwyższenia swoich kwalifikacji rozpoczęła studia podyplomowe na kierunku - Wycena Nieruchomości. W programie studiów podyplomowych na kierunku Wycena Nieruchomości, znajdują się m.in.: podstawy wiedzy z zakresu prawa, podstawy wiedzy z zakresu ekonomii, finansów i rachunkowości, podstawy wiedzy technicznej, podstawy wiedzy z zakresu gospodarki przestrzennej, rolnictwa, leśnictwa i gospodarki wodnej, podstawy wiedzy z zakresu matematyki, statystyki i ekonometrii, rzeczoznawstwo jako zawód, podstawowe wiadomości z zakresu rzeczoznawstwa majątkowego, teoria i praktyka wyceny nieruchomości. Celem studiów jest podniesienie kwalifikacji zawodowych w zakresie wyceny nieruchomości. Świadectwo ukończenia studiów jest akceptowane przez Państwową Komisję Kwalifikacyjną ds. Uprawnień i Licencji Zawodowych, jako dokument spełniający wymogi, określone przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami przy staraniu się o uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości. Po ukończeniu studiów Wnioskodawczyni ma zamiar zdobyć praktykę w zakresie wyceny nieruchomości, a następnie przystąpić do egzaminu państwowego na rzeczoznawcę majątkowego. Po ukończeniu studiów, odbyciu praktyki oraz zdaniu egzaminu, będzie mogła poszerzyć swoją działalność o szacowanie nieruchomościami, co spowoduje bezpośrednio zwiększenie przychodów z działalności.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy można zaliczyć w koszty uzyskania przychodów wydatki związane z dokształcaniem przedsiębiorcy tj., opłatę (czesne) za studia z wyceny nieruchomości.

Zdaniem Wnioskodawczyni, kosztami uzyskania przychodów zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Tak więc kosztami uzyskania przychodów są tylko te wydatki nie wymienione w art. 23, których poniesienie pozostaje w związku przyczynowo-skutkowym z uzyskaniem (zwiększeniem) przychodu z danego źródła, bądź też zachowaniem lub zabezpieczeniem przychodów. W opisanym stanie faktycznym, poniesione wydatki na studia związane są z prowadzoną działalnością, gdyż zdobytą w trakcie studiów wiedzę Wnioskodawczyni planuje w przyszłości wykorzystać w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Z uwagi na powyższe wydatki te mają na celu zwiększenie oraz zabezpieczenie źródeł przychodu jakim jest prowadzona działalność gospodarcza, a w efekcie stanowią koszty uzyskania przychodu. Do realizacji tego zamiaru, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, Wnioskodawczyni musi posiadać ukończone studia podyplomowe z zakresu wyceny nieruchomości oraz zdobyć licencję zawodową zarządcy nieruchomości. W związku z powyższym zamierza podjąć naukę na studiach podyplomowych na kierunku Wycena Nieruchomości i ponosić wydatki na czesne. Obiektywnie rzecz ujmując poniesione wydatki związane z podjętymi studiami podyplomowymi, przyczynić się powinny do rozszerzenia oferty świadczonych usług, a konsekwencji do zwiększenia przychodów prowadzonej działalności gospodarczej.

Zdaniem Wnioskodawczyni, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych powyższe opłaty można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, bowiem wydatek ten rzeczywiście pozostaje z związku przyczynowym z przychodem lub źródłem przychodu i ponoszony jest w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu.

Na potwierdzenie stanowiska Wnioskodawczyni powołuje następujące interpretacje indywidualne: z dniu 4 marca 2009 r., znak: IPPB1/415-85/09-2/KS, wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, z dnia 3 grudnia 2009 r., Znak: IBPBI/1/415-761/09/ESZ, wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, z dnia 18 lutego 2011 r., znak: IBPBI/1/415-176/11/SK, wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

W świetle powołanego uregulowania, aby dany wydatek można było uznać za koszt uzyskania przychodu zaistnieć muszą łącznie trzy warunki:

* celem poniesienia wydatku (bezpośrednim lub pośrednim) powinno być osiągnięcie przychodu, lub zachowanie albo zabezpieczenie źródła przychodów,

* wydatek ten nie może być wymieniony w zawartym w art. 23 ust. 1 ww. ustawy katalogu wydatków i odpisów, które nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów,

* wydatek musi być prawidłowo udokumentowany.

W przypadku źródła przychodów, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza należy przyjąć, iż kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalne i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie przychodów, zabezpieczenie i zachowanie źródła przychodów.

Wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych w formie studiów podyplomowych nie są ujęte w katalogu zawartym w art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. katalogu wydatków nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów. Nie stanowi to jednak wystarczającej przesłanki do zaliczenia ich do kosztów uzyskania przychodów. Dla uzyskania takiego statusu konieczne jest również zaistnienie związku przyczynowego między poniesionym wydatkiem, a celem jakim jest osiągnięcie przychodu lub zachowanie albo zabezpieczenie źródła przychodów, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

Do stwierdzenia, czy poniesione wydatki na studia mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej istotnym jest ustalenie czy takie wydatki związane są ze zdobywaniem wiedzy i umiejętności, które są potrzebne w prowadzonej działalności gospodarczej i mają związek z tą działalnością, czy też wydatki te służą tylko podnoszeniu ogólnego poziomu wiedzy i wykształcenia nie związanego z działalnością gospodarczą, które co do zasady mają charakter osobisty.

Jako uzasadnione racjonalnie i gospodarczo, koszty których poniesienie może przyczynić się do osiągnięcia przychodów ze źródła jakim jest działalność gospodarcza, uznać należy wydatki na kształcenie, które pozwolą podatnikowi nabyć umiejętności i wiedzę niezbędną w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawczyni prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą, której przedmiotem jest m.in. działalność usługowa w zakresie specjalistycznego projektowania, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków. W związku z planowanym rozwojem firmy Wnioskodawczyni zamierza poszerzyć prowadzoną działalność gospodarczą o wycenę nieruchomości. Do realizacji zamiaru, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651), musi posiadać ukończone studia podyplomowe z zakresu wyceny nieruchomości oraz zdobyć licencję zawodową zarządcy nieruchomości. W związku z powyższym od października 2011 w celu podwyższenia swoich kwalifikacji rozpoczęła studia podyplomowe na kierunku - Wycena Nieruchomości. Celem studiów jest podniesienie kwalifikacji zawodowych w zakresie wyceny nieruchomości. Świadectwo ukończenia studiów jest akceptowane przez Państwową Komisję Kwalifikacyjną ds. Uprawnień i Licencji Zawodowych, jako dokument spełniający wymogi, określone przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami przy staraniu się o uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości. Po ukończeniu studiów ma zamiar zdobyć praktykę w zakresie wyceny nieruchomości, a następnie przystąpić do egzaminu państwowego na rzeczoznawcę majątkowego. Po ukończeniu studiów, odbyciu praktyki oraz zdaniu egzaminu, będzie mogła poszerzyć swoją działalność o szacowanie nieruchomości, co spowoduje bezpośrednio zwiększenie przychodów z działalności.

Mając na uwadze powyższe, jeżeli program studiów podyplomowych Wnioskodawczyni będzie bezpośrednio związany z planowanym rozszerzeniem oferty świadczonych usług o wycenę nieruchomości w zakresie prowadzonej przez Wnioskodawczynię działalności gospodarczej, a zdobyta wiedza będzie miała odzwierciedlenie w powstaniu lub wzroście przychodu (np. poprzez wpływ na zakres oraz jakość świadczonych przez Wnioskodawcę usług), ewentualnie w zachowaniu źródła tego przychodu, nie ma przeszkód prawnych aby zaliczyć wydatki na czesne za studia podyplomowe do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej. Wydatki te, jako przydatne do prawidłowego wykonywania działalności gospodarczej mogą stanowić koszt uzyskania przychodu, choć trudno je przypisać konkretnym przychodom, jednak pod koniecznym warunkiem ich należytego udokumentowania.

Jednakże zauważyć należy, iż to na podatniku spoczywa ciężar wykazania związku przyczynowego pomiędzy ponoszonymi wydatkami, a osiąganymi przychodami oraz okoliczności, iż ich poniesienie ma lub może mieć wpływ na wysokość osiągniętych przychodów, bądź na zachowanie lub zabezpieczenie źródła przychodów jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza. Wykazanie takiego związku jest warunkiem koniecznym dla uznania danego wydatku za koszt uzyskania przychodu.

Jeśli podatnik nie wykaże ww. związku lub nie przedstawi rzeczowych argumentów wskazujących na celowość wydatków poniesionych na studia z punktu widzenia zachowania lub zabezpieczenia ww. źródła przychodów, to wydatki te nie mogą zostać uznane za koszty uzyskania przychodów.

W tym miejscu należy wyjaśnić, iż postępowanie w sprawie wydania interpretacji indywidualnych, z uwagi na przedmiot i charakter wydawanych w jego toku rozstrzygnięć, jest postępowaniem szczególnym, odrębnym, do którego nie mają bezpośredniego zastosowania inne - poza wskazanymi w ustawie - przepisy Ordynacji podatkowej, w szczególności nie jest postępowaniem dowodowym, które może być prowadzone w toku kontroli podatkowej czy postępowania podatkowego lub czynności sprawdzających. Organ wydający interpretację indywidualną, nie może więc zbadać w sensie merytorycznym "sprawy podatkowej" wynikającej z przytoczonego we wniosku stanu faktycznego lecz jedynie pozytywnie lub negatywnie ocenić, z przytoczeniem przepisów prawa podatkowego, czy stanowisko pytającego jest słuszne i znajduje oparcie w okolicznościach przedstawionego stanu faktycznego.

Organ wydający interpretację przepisów prawa podatkowego nie może bowiem prowadzić postępowania ani podejmować rozstrzygnięć zastrzeżonych dla innego trybu orzekania, w tym w postępowaniu kontrolnym czy podatkowym w oparciu o konkretną dokumentację księgową.

Interpretację indywidualną wydaje się wyłącznie w oparciu o stan faktyczny (zdarzenie przyszłe) przedstawione przez Wnioskodawcę, natomiast dopiero w toku prowadzonego postępowania podatkowego lub kontrolnego właściwy organ podatkowy może dokonać ustalenia okoliczności stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego), które rzeczywiście zaistniały.

Ponadto, jeżeli przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe różni się od zdarzenia przyszłego mającego miejsce w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego zdarzenia przyszłego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl