ITPB1/415-10/08/HD

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 27 marca 2008 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPB1/415-10/08/HD

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 4 stycznia 2008 r. (data wpływu 7 stycznia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości opodatkowania uzyskiwanych dochodów, z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w formie spółki komandytowej, podatkiem liniowym - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 stycznia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości opodatkowania uzyskiwanych dochodów, z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w formie spółki komandytowej, podatkiem liniowym.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Od dnia 12 grudnia 2007 r., na podstawie zawartej umowy o pracę, jest Pan pracownikiem Spółki z o.o. na stanowisku Koordynatora do Zespołu Budów. Ponadto, od 26 czerwca 2007 r., na podstawie samego aktu powołania przez Zgromadzenia Wspólników (bez umowy o pracę), jest Pan członkiem zarządu tej Spółki i jej udziałowcem. Przedmiotem działalności Spółki z o.o. jest budowa oraz sprzedaż mieszkań i lokali użytkowych.

Zamierza Pan wraz z Spółką z o.o. założyć Spółkę komandytową, w której będzie Pan komandytariuszem, zaś Spółka z o.o. będzie komplementariuszem. Przedmiotem działalności Spółki komandytowej będzie m.in. budowa oraz sprzedaż mieszkań i lokali użytkowych na rzecz osób trzecich.

Z działalności gospodarczej prowadzonej w formie Spółki komandytowej zamierza Pan dokonać wyboru opodatkowania dochodów na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy okoliczność, że wspólnikiem Pana (tj. komplementariuszem Spółki komandytowej) będzie Spółka z o.o., w której jest Pan zatrudniony na umowę o pracę, i w której w ramach owego stosunku pracy wykonuje Pan czynności związane z budową oraz sprzedażą mieszkań i lokali użytkowych (tożsame z czynnościami wchodzącymi w zakres działalności Spółki komandytowej), oraz w której jest Pan członkiem zarządu i udziałowcem, powodować będzie utratę prawa do opodatkowania dochodów, z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w formie Spółki komandytowej, w sposób liniowy, tj. 19% stawką podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zdaniem Wnioskodawcy, przepis art. 9a ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) pozwala podatnikom dokonać wyboru opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c ustawy (tzw. podatkiem liniowym), poprzez złożenie pisemnego oświadczenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego we wskazanych terminach.

Zgodnie jednak z art. 9a ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli podatnik, który wybrał sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 2, uzyska z pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub w formie spółki niemającej osobowości prawnej przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników:

1.

wykonywał w roku poprzedzającym rok podatkowy, lub

2.

wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym

* w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w sposób określony w art. 30c i jest obowiązany do złożenia właściwych deklaracji o wysokości dochodu osiągniętego od początku roku i wpłacenia zaliczek obliczonych przy zastosowaniu skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, oraz odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu tych zaliczek.

Zdaniem Wnioskodawcy, pomimo iż zachodzi zbieżność pomiędzy czynnościami, które wykonuje w ramach stosunku pracy w Spółce z o.o., a przedmiotem działalności Spółki komandytowej, której będzie komandytariuszem, oraz sam fakt, że komplementariuszem Spółki komandytowej jest jego pracodawca, tj. Spółka z o.o., nie spowoduje w tym przypadku zastosowania przepisu art. 9a ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Spółka komandytowa będzie bowiem dokonywać budowy oraz sprzedaży mieszkań i lokali użytkowych nie na rzecz Spółki z o.o. (tj. pracodawcy), lecz na rzecz osób trzecich. Z tego względu, nie będzie spełniona jedna z przesłanek zastosowania art. 9a ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w postaci świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy podatnika.

Na opodatkowanie według liniowej 19% stawki podatkowej nie mają żadnego wpływu okoliczności, że na podstawie aktu powołania przez Zgromadzenie Wspólników (bez umowy o pracę) Wnioskodawca jest członkiem zarządu Spółki z o.o., oraz jednym z udziałowców tej Spółki. Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wiążą ewentualną utratę prawa do opodatkowania podatkiem liniowym jedynie z faktem wykonywania usług na rzecz podmiotu, z którym łączył lub łączy podatnika stosunek pracy, a nie stosunek wynikający z powołania przez Zgromadzenie Wspólników (bez umowy o pracę) oraz stosunek wynikający z faktu bycia udziałowcem Spółki z o.o.

Reasumując, okoliczność, że wspólnikiem Wnioskodawcy (tj. komplementariuszem Spółki komandytowej) będzie Spółka z o.o., w której Wnioskodawca jest zatrudniony na umowę o pracę, i w której w ramach owego stosunku pracy wykonuje czynności związane z budową oraz sprzedażą mieszkań i lokali użytkowych (tożsame z czynnościami wchodzącymi w zakres działalności Spółki komandytowej), oraz w której jest członkiem zarządu i udziałowcem - nie będą powodować utraty prawa do opodatkowania dochodów, z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w formie Spółki komandytowej, w sposób liniowy, tj. 19% stawką podatku dochodowego od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl