IS.Si-WV/443-79/04/DG - Prawo do obniżenia kwoty podatku wynikające z faktur z tytułu nabycia paliw silnikowych oraz oleju napędowego

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 20 lipca 2004 r. Izba Skarbowa w Warszawie Ośrodek Zamiejscowy w Siedlcach IS.Si-WV/443-79/04/DG Prawo do obniżenia kwoty podatku wynikające z faktur z tytułu nabycia paliw silnikowych oraz oleju napędowego

Pytanie podatnika Spółka przedstawiła pisemne zapytanie, czy ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z sumy kwot podatku określonych w fakturach z tytułu nabycia paliw silnikowych oraz oleju napędowego wykorzystywanych do napędu posiadanych przez podatnika samochodów ciężarowych (specjalnych) do wywozu śmieci oraz do wywozu nieczystości płynnych. Spółka nie posiada świadectw homologacji na w/w pojazdy.

Dyrektor Izby Skarbowej prostuje udzieloną odpowiedź.

Zgodnie z art. 88 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11marca 2004 r. o podatku od towarów i usług) Dz. U. Nr 54, poz. 535) obniżenia kwoty podatku należnego lub zwrotu różnicy nie stosuje się do nabywanych przez podatnika paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 5. W świetle tych przepisów prawo do obniżenia podatku należnego przy zakupie paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu jest związane z rodzajem samochodu, który ustala się na podstawie wyciągu ze świadectwa homologacji lub odpisu decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji, wydawanych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.

Z przepisów ustawy o podatku od towarów i usług nie wynika, aby sam brak u podatnika ww. dokumentów, wynikający z obiektywnej niemożności jego uzyskania, skutkował uznaniem jego pojazdu za samochód osobowy lub inny określony w art. 86 ust. 3 i 5, co jednocześnie uniemożliwi odliczenie podatku naliczonego, o którym mówi art. 88 ust. 1 pkt 3 ustawy. Istotne jest bowiem, aby z homologacji wydanej dla danego typu samochodu wynikało uprawnienie, którego istnienie podatnik dowodzi, tj. że ładowność przedmiotowego samochodu jest wyższa niż określona podanym w przepisie wzorem lub że samochód jest pojazdem specjalnym.

Obowiązek homologacji pojazdów oraz możliwość zwolnienia z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji wprowadzono dnia 1 stycznia 1984 r. zgodnie z art. 55 ustawy z dnia 1 lutego 1983 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 6, poz. 35). Pierwsze świadectwa homologacji wydane zostały przez Ministra Komunikacji z datą 31 stycznia 1984 r. Zarówno w okresie wcześniejszym, jak i obecnie świadectwa te wydaje minister właściwy ds. transportu na podstawie wyników badań homologacyjnych. Świadectwa te są przechowywane w Ministerstwie Infrastruktury. Posiada je także podmiot (producent, importer), dla którego zostały one wydane. Ponadto od 1984 r. producent lub importer nowych pojazdów obowiązany był dołączyć do sprzedawanych pojazdów wyciąg świadectwa homologacji, będący dla organu rejestrującego źródłem informacji o jego danych technicznych. W sytuacji, kiedy podatnik posiada używany samochód ciężarowy z państw członkowskich Unii Europejskiej, należy wyjaśnić, że europejskie świadectwa homologacji przechowują odpowiednie władze homologacyjne państw członkowskich, które te świadectwa wystawiły oraz producent danego typu pojazdu. Dlatego też podatnik powinien ustalić, czy dla użytkowanego przez niego typu pojazdu samochodowego takie świadectwo istnieje.

W związku z powyższym dla samochodu wyprodukowanego po dniu 1 stycznia 1984 r. uprawnienie do odliczenia podatku naliczonego związanego z nabyciem paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu przysługuje jedynie w sytuacji, gdy z odpisu świadectwa homologacji lub z odpisu decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania takiego świadectwa wynika, iż: 1) dopuszczalna ładowność takiego samochodu jest większa od określonej wskazanym w przepisie wzorem (art. 86 ust. 3 ustawy) lub 2) dany samochód jest pojazdem specjalnym (art. 86 ust. 4 ustawy).

Jeśli chodzi o samochody wyprodukowane wcześniej (przed 1984 r.) uprawnienie do obniżenia podatku należnego w związku z nabywaniem paliw silnikowych, olejów napędowych oraz gazu można ustalić na podstawie innych posiadanych dokumentów, np. dowodu rejestracyjnego.

Niniejszej informacji udzielono w oparciu o aktualny stan prawny oraz stan faktyczny przedstawiony w zapytaniu.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl