IS-Pł-WV-443/316/2004 - Wystawienie faktury korygującej po wydaniu decyzji określającej zobowiązanie podatkowe

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 28 października 2004 r. Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku IS-Pł-WV-443/316/2004 Wystawienie faktury korygującej po wydaniu decyzji określającej zobowiązanie podatkowe

Pytanie podatnika

Czy prawidłowo zostanie rozliczona i zaewidencjonowana faktura korygująca podwyższająca cenę?

W miesiącu listopadzie 2002 r. spółka dokonała sprzedaży lokalu mieszkalnego przeznaczonego na usługi, stosując stawkę podatku VAT w wysokości 7%. W wyniku przeprowadzonej kontroli i postępowania podatkowego Naczelnik Urzędu Skarbowego zakwestionował zastosowanie tej preferencyjnej stawki i naliczył podatek VAT od tej sprzedaży w wysokości 22%. Mimo zmiany stawki podatku wartość brutto lokalu wynikająca z aktu notarialnego i z wydanej decyzji przez organ podatkowy - nie uległa zmianie.

W przedmiotowym piśmie spółka zwraca się do Naczelnika tut. Urzędu o stwierdzenie, czy prawidłowo zostanie rozliczona i zaewidencjonowana faktura korygująca, w podanym przykładzie, gdy faktura pierwotna wystawiona w miesiącu 07/2002 r.: cena netto - 10.000,00 zł, podatek wg stawki 7% - 700,00 zł, wartość brutto - 10.700,00 zł. W oparciu o Decyzję Urzędu Skarbowego (zmiana stawki): cena netto - 8.770,49 zł, podatek wg stawki 22% - 1.929,51 zł, wartość brutto - 10.700,00 zł. Faktura korygująca wystawiona i odbiór potwierdzony w miesiącu 09/2004 r.: cena netto - 10.000,00 zł, podatek wg stawki 22% - 2.200,00 zł, wartość brutto - 12.200,00 zł. Wystawiona faktura korygująca ujęta będzie w rejestrze sprzedaży za m-c 09/2004. Spółka uważa, iż według zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie m.in. zasad wystawiania faktur, może wystawić fakturę korygującą dla nabywcy lokalu. W tym przypadku, wystawienie faktury korygującej spowoduje zmianę ceny sprzedanego lokalu ponieważ podatek VAT zostanie naliczony od kwoty netto.

W sytuacji wydania decyzji określającej zobowiązanie podatkowe, podatnik nie może wystawić faktury korygującej, ponieważ wymagałaby ona złożenia deklaracji korygującej za okres objęty decyzją organu podatkowego. Zgodnie z zasadą określoną w art. 81b § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) prawo do korekty deklaracji przysługuje m.in. jeżeli w toku postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej nie stwierdzono naruszenia prawa lub nie wydano decyzji określającej zobowiązanie podatkowe.

Zasady wystawiania faktur korygujących regulują przepisy § 19 i 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 971). W myśl § 20 ust. 1 fakturę korygującą wystawia się również, gdy podwyższono cenę po wystawieniu faktury (...). Rozliczenia przedmiotowej faktury sprzedawca dokonuje w miesiącu jej wystawienia i posiadania potwierdzenia jej odbioru - § 19 ust. 4 cyt. rozporządzenia.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl