Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 23 lipca 2004 r.
Dotacje mające na celu dofinansowanie działalności instytucji kultury a podatek od towarów i usług.
Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku
IS-Pł-WV-443/136/04

Pytanie podatnika

Czy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług datacja otrzymana przez muzeum na pokrycie ogólnych kosztów działalności, dotacja celowa przeznaczona na opłacenie czynszu i dotacja przyznana na konkretny cel tj. na realizację przedsięwzięcia druku informatorów o kolekcjach secesyjnych?

Odpowiedź

W przedmiotowym piśmie strona zwróciła się z prośbą o wyjaśnienie w przedmiocie podatku VAT, w świetle nowej ustawy o podatku od towarów i usług, kwestii dotacji:

1) przyznanej przez inny podmiot na konkretny cel tj. na realizację przedsięwzięcia druku informatorów o kolekcjach secesyjnych;

2) od organizatora jakim jest Zarząd Województwa na pokrycie ogólnych kosztów działalności i dotacji celowej przeznaczonej na opłacenie czynszu.

Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) - podstawą opodatkowania jest obrót. Obrotem jest natomiast kwota należna z tytułu sprzedaży, obejmująca całość świadczenia należnego od nabywcy, pomniejszona o kwotę należnego podatku, a także otrzymana dotacja, subwencja i inna dopłata o podobnym charakterze związana z dostawą lub świadczeniem usług. Przepis art. 19 ust. 21 w/w ustawy precyzuje, że obowiązek podatkowy z tytułu należnych na podstawie odrębnych przepisów dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze powstaje z chwilą uznania rachunku bankowego podatnika. W przypadku uznania rachunku bankowego podatnika zaliczką, obowiązek podatkowy powstaje w tej części.

W świetle powyższego, dotacje mające na celu dofinansowanie działalności np. instytucji kultury, nie uzależnione od ilości i wartości świadczonych usług, nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Tak więc dotacje przyznane muzeum na funkcjonowanie obiektu nie mają bezpośredniego związku z ceną, nie mają bezpośredniego związku z daną dostawą towarów lub świadczeniem usług i jako takie nie podlegają opodatkowaniu.

Dotacja przyznana przez inny podmiot na realizację przedsięwzięcia - wydania informatorów o kolekcjach secesyjnych ma związek z dostawą konkretnego towaru, jego ceną i zgodnie z w/w artykułem podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Z dotacji otrzymanej od innego podmiotu niż organizator będzie pokryty koszt wykonania zdjęć do informatorów, koszty tłumaczenia i projektu graficznego oraz koszt druku nakładu tychże informatorów wykonanych przez drukarnie. Dotacja przedmiotowa, o której mowa, podlega opodatkowaniu taką stawką podatku VAT, jaką jest opodatkowana dostawa danego towaru. W przedmiotowej sprawie towarem będzie informator o kolekcjach secesyjnych oznaczony symbolem ISBN.

Zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt 3 lit. a cytowanej ustawy o VAT w okresie od dnia przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej do dnia 31 grudnia 2007 r. stawkę podatku 0% stosuje się do dostaw w kraju i wewnątrzwspólnotowego nabycia książek (PKWiU ex 22.11) - z wyłączeniem książek adresowych o zasięgu krajowym, regionalnym i lokalnym, książek telefonicznych, teleksów i telefaksów (PKWiU 22.11.20-60.10), nut, map i ulotek - oznaczonych stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN.

Jeżeli wydany informator będzie spełniał w/w warunki, to zarówno jego dostawa, jak i dotacja na jego wykonanie będzie opodatkowana stawką podatku VAT w wysokości 0%.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl