Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 9 września 2004 r.
Zastosowanie procedury opodatkowania marży do dostawy samochodów używanych.
Izba Skarbowa w Rzeszowie Ośrodek Zamiejscowy w Krośnie
IS.IX/3-0050/120/04

Pytanie podatnika dotyczy:

1. możliwości zastosowania procedury opodatkowania marży uregulowanej w art. 120 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług do dostawy towarów używanych (samochodów) zakupionych do dnia 30.04.2004 r. oraz możliwości stosowania tej procedury przy dostawie towarów używanych w ramach umowy komisu, czy w przypadku dostawy towarów używanych w ramach umowy komisu ma zastosowanie procedura szczególna polegająca na opodatkowaniu marżą

Działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie zmienia udzieloną przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Jaśle informację o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w piśmie z dnia 25.06.2004 r. (znak: PP/443/27/04) udzieloną w odpowiedzi na zapytanie z dnia 25.05.2004 r. Zapytanie dotyczy możliwości zastosowania procedury opodatkowania marży uregulowanej w art. 120 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) do dostawy towarów używanych (samochodów) zakupionych do dnia 30.04.2004 r. oraz możliwości stosowania tej procedury przy dostawie towarów używanych w ramach umowy komisu.

Zgodnie z art. 120 ust. 4 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) w przypadku podatnika wykonującego czynności polegające na dostawie towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków nabytych uprzednio przez tego podatnika dla celów prowadzonej działalności lub importowanych w celu odprzedaży, podstawą opodatkowania podatkiem jest marża stanowiąca różnicę między całkowitą kwotą, którą ma zapłacić nabywca towaru, a kwotą nabycia, pomniejszoną o kwotę podatku. Definicję towaru używanego zawarto w przepisie art. 120 ust. 1 pkt 4 tej ustawy, i tak: przez towary używane rozumie się ruchome dobra materialne nadające się do dalszego użytku w ich aktualnym stanie lub po naprawie, inne niż określone w pkt 1-3 oraz inne niż metale szlachetne lub kamienie szlachetne (o symbolach wymienionych w przepisie). Procedura opodatkowania marżą dostawy towarów używanych zgodnie z art. 120 ust. 10 ustawy ma zastosowanie do dostawy towarów używanych, które podatnik nabył od:

- osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, niebędącej podatnikiem, o którym mowa w art. 15,

- podatników, o których mowa w art. 15, jeżeli dostawa tych towarów była zwolniona od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 113,

- podatników, jeżeli dostawa tych towarów była opodatkowana zgodnie z ust. 4.

Zgodnie z przepisem art. 174 cytowanej ustawy w przypadkach, o których mowa w art. 120 procedura polegająca na opodatkowaniu marży ma zastosowanie do dostaw towarów nabytych lub uprzednio importowanych przez podatników, o których mowa w art. 120 ust. 4 po dniu 30.04.2004 r. Procedury polegającej na opodatkowaniu marży nie stosuje się do dostaw towarów nabytych przed 30.04.2004 r. a będących przedmiotem dostawy po dniu 30.04.2004 r. Oznacza to, iż do towarów, które zostały nabyte lub importowane przed 1.05.2004 r. stosuje się ogólne zasady opodatkowania. Stanowisko takie zaprezentowane zostało w piśmie Ministerstwa Finansów Departament Podatków Pośrednich z dnia 12.08.2004 r. (znak: PP2-813-749/04/BU/PP-2453).

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie zauważa, iż zgodnie z przepisem art. 120 ust. 15 cytowanej ustawy podatnik, który oprócz zasad opodatkowania marżą stosuje również ogólne zasady opodatkowania jest on obowiązany prowadzić ewidencję zgodnie z art. 109 ust. 3, z uwzględnieniem podziału w zależności od sposobu opodatkowania; w odniesieniu do dostawy opodatkowanej na zasadach marży, ewidencja musi zawierać w szczególności kwoty nabycia towarów niezbędne do określenia kwoty marży.

Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 23.06.2004 r. (Dz. U. Nr 145, poz. 1541) zostało znowelizowane rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27.04.2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970) - do rozporządzenia z dnia 27.04.2004 r. został między innymi dodany przepis § 41a ust. 1 i 2. Przepisy te stanowią, iż w okresie do dnia 31.12.2004 r. obniżoną do wysokości 0 % stawkę podatku stosuje się również do tej części wartości dostawy na terytorium kraju używanych samochodów osobowych oraz innych samochodów o dopuszczalnej ładowności do 500 kg, która jest równa cenie nabycia samochodu. Przepis ten ma zastosowanie do podatników, którzy:

nie byli użytkownikami samochodów wymienionych w tym przepisie,

nabyli je przed dniem 1.05.2004 r., w celu ich dalszej odsprzedaży, od podmiotów:

a. niebędących podatnikami podatku, albo

b. będących podatnikami podatku, którzy na podstawie przepisów o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym obowiązujących przed dniem 1.05.2004 r. przy sprzedaży samochodu skorzystali z prawa zwolnienia tej czynności od tego podatku,

nie wykażą na fakturze kwoty lub kwot podatku od tej dostawy.

Zgodnie z przepisem § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23.06.2004 r. (Dz. U. Nr 145, poz. 1541) przepis § 41a stosuje się pod warunkiem, że podatnik przed dokonaniem dostawy przedłoży naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia wykaz samochodów, których dotyczy ten przepis, podając dane identyfikujące te samochody, a w szczególności markę, rodzaj oraz numer silnika, podwozia lub nadwozia. Rozporządzenie to weszło w życie w dniu 25.06.2004 r.

W złożonym piśmie podatnik zwrócił się również o rozstrzygnięcie czy w przypadku dostawy towarów używanych w ramach umowy komisu ma zastosowanie procedura szczególna polegająca na opodatkowaniu marżą.

Na mocy przepisów ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług zmianie uległy zasady opodatkowania transakcji wynikających z umowy komisu. Czynności wykonywane przez komisanta na podstawie umowy komisu nie są już traktowane jak usługa. Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również wydanie towarów na podstawie umowy komisu: między komitentem a komisantem, jak również wydanie towarów przez komisanta osobie trzeciej. W przypadku, gdy przedmiotem dostawy w ramach umowy komisu będą towary używane (spełniające definicję z art. 120 ust. 1 pkt 4 ustawy), komitentem będzie podmiot wymieniony w art. 120 ust. 10 ustawy, to wówczas komisant może zastosować przepisy w zakresie szczególnej procedury z art. 120 ust. 4, gdzie podstawą opodatkowania jest marża. Stanowisko zatem podatnika w tej kwestii jest prawidłowe. Dyrektor Izby Skarbowej zwraca jednak uwagę na przepis przejściowy art. 171 ust. 1 cytowanej ustawy, który stanowi, że w przypadku umowy komisu, gdy komitent wydał towar komisantowi przed dniem 1.05.2004 r. i nie powstał obowiązek podatkowy przed tym dniem, u komisanta i komitenta obowiązek ten oraz podstawę opodatkowania określa się do tych transakcji według zasad określonych w ustawie z dnia 8.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.), czyli według zasad obowiązujących do 30.04.2004 r.

Powyższej odpowiedzi udzielono na podstawie stanu faktycznego przedstawionego w zapytaniu oraz w oparciu o stan prawny obowiązujący na dzień wydania interpretacji.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl