IS.IX/1-415/52a/04 - Obowiązek złożenia pierwszej deklaracji PIT-5

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 3 czerwca 2005 r. Izba Skarbowa w Rzeszowie Ośrodek Zamiejscowy w Krośnie IS.IX/1-415/52a/04 Obowiązek złożenia pierwszej deklaracji PIT-5

Pytanie podatnika

dotyczy obowiązku złożenia pierwszej deklaracji PIT-5

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie przepisów art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2004 r., dokonuje zmiany udzielonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Sanoku informacji z dnia 29 marca 2004 r. (znak: US.PDa - 415/4/04) o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego wydanej w trybie art. 14a § 1 ww. ustawy stanowiącej odpowiedź na złożone przez pana zapytanie w przedmiocie obowiązku złożenia pierwszej deklaracji PIT-5:

Wnioskiem z dnia 11 marca 2004 r. zwrócił się pan do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Sanoku o udzielenie pisemnej interpretacji o zakresie stosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w przedmiocie obowiązku złożenia pierwszej deklaracji PIT-5. Zdaniem pana pierwsza deklaracja PIT-5 powinna być złożona w miesiącu, w którym występuje do zapłaty pierwsza zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Obowiązek składania deklaracji PIT-5 wynika z postanowień art. 44 ust. 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą". Z przepisu tego wynika, iż podatnik w terminach płatności zaliczek za miesiące od stycznia do listopada ma obowiązek składać urzędom skarbowym deklaracje według ustalonego wzoru o wysokości dochodu osiągniętego od początku roku. Zaliczki te za okres od stycznia do listopada uiszcza się w terminie do 20 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Zaliczkę za grudzień, w wysokości należnej za listopad, uiszcza się w terminie do dnia 20 grudnia. A zatem podatnik pierwszą deklarację PIT-5 w roku podatkowym składa w terminie płatności pierwszej zaliczki na podatek. Obowiązek wpłacania zaliczek i sposób ich obliczania wynika z art. 44 ust. 3 ustawy. Zgodnie z tym przepisem dla podatników osiągających dochody z działalności gospodarczej bądź z najmu lub dzierżawy obowiązek wpłacania zaliczki powstaje, poczynając od miesiąca, w którym dochody te przekroczyły kwotę powodującą obowiązek zapłacenia podatku. Zaliczkę za ten miesiąc stanowi podatek obliczony od tego dochodu według zasad określonych w art. 26, 27 i 27b ustawy. Zatem obowiązek złożenia pierwszej deklaracji w roku podatkowym powstaje w przypadku wystąpienia obowiązku odprowadzenia pierwszej zaliczki na podatek obliczonej zgodnie z ww. przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Powyższe stanowisko potwierdziło Ministerstwo Finansów w piśmie z dnia 9 maja 2005 r. (znak: PB2/RB-033-049-190/05).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl