Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 31 sierpnia 2004 r.
Zwolnienie z podatku VAT usług dostępu do sieci internetowej.
Izba Skarbowa w Rzeszowie
IS.II/2-443/254/04

Pytanie podatnika dotyczy zwolnienia z podatku VAT usług dostępu do sieci internetowej

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, dokonując weryfikacji w trybie art. 14b ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informacji udzielonej podatnikowi przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie z dnia 20.07.2004 r. (znak: I US-II/443/57/2004) w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, wyjaśnia, co następuje:

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) zwalnia się od podatku usługi wymienione w zał. nr 4 do ustawy. W punkcie 13 tegoż załącznika wymienia, ale jako zwolnione usługi transmisji danych i wiadomości - wyłącznie usługi dostępu do sieci internet świadczone na rzecz uczniów, studentów, szkół, zakładów kształcenia nauczycieli, placówek oświatowych, szkół wyższych, wyższych szkół zawodowych i placówek naukowych Polskiej Akademii Nauk oraz na rzecz państwowych i samorządowych instytucji kultury. Równocześnie, jako zwolnione w poz. 14 ww. załącznik wymienia także usługi na dostęp wdzwaniany i szerokopasmowy do internetu dla użytkowników indywidualnych nieprowadzących działalności gospodarczej na dostęp szerokopasmowy.

Z przedstawionego w zapytaniu stanu faktycznego wynika, iż strona jest instytucją kultury zaliczaną do jednostek samorządowych, a nadto, na co wskazuje w piśmie z dnia 30.06.2004 r., nie prowadzi także działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług na dostęp szerokopasmowy do internetu.

Mając zatem na uwadze powyższe stwierdzić należy, że jednostka korzysta ze zwolnienia z podatku od towarów i usług z tytułu świadczonych usług dostępu do sieci internet.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl