IS.II/2-443/132/07 - Czy otrzymana przez spółkę kwota ze sprzedaży płyt podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 28 stycznia 2008 r. Izba Skarbowa w Rzeszowie IS.II/2-443/132/07 Czy otrzymana przez spółkę kwota ze sprzedaży płyt podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), z urzędu zmienia postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ropczycach z dnia 22 maja 2007 r. znak: US.PP/443-4/07 w sprawie interpretacji prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, i uznaje stanowisko podatnika, że otrzymanie przez spółkę "określonej kwoty ze sprzedaży płyt", nie skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług, zawarte we wniosku z dnia 1 marca 2007 r., uzupełnionym w dniu 8 maja 2007 r., za prawidłowe.

Wnioskiem z dnia 1 marca 2007 r., uzupełnionym w dniu 8 maja 2007 r., D. sp. z o.o. z siedzibą w Sędziszowie Małopolskim zwróciła się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ropczycach o udzielenie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że spółka zawarła z muzykiem "umowę sponsoringu", na podstawie której zobowiązała się do zapłaty określonej kwoty, płatnej w ratach do zakończenia procesu nagrywania materiału muzycznego, a muzyk zobowiązał się do reklamowania spółki, umieszczając jej logo na wydanych płytach. Jak podano we wniosku, raty zostały zapłacone po otrzymaniu od muzyka faktury za usługę reklamy, "wystawione faktury mają charakter ostatecznej płatności za usługę Sponsoringu", a poniesione wydatki stały się kosztem uzyskania przychodu spółki "w momencie zaistnienia tzn. chwilą wydania płyty, gazetki zawierającej reklamę firmy". Ponadto na mocy zawartej umowy spółka ma prawo do otrzymania z góry określonej kwoty ze sprzedaży płyt.

Na tle takiego stanu faktycznego sformułowano zapytanie: czy otrzymana przez spółkę kwota ze sprzedaży płyt podlega opodatkowaniu podatkiem VAT? Zdaniem wnioskodawcy kwota ze sprzedaży płyt stanowi niejako "udział w zysku", i nie występuje ani dostawa towaru, ani świadczenie usługi.

Postanowieniem z dnia 22 maja 2007 r. znak: US.PP/443-4/07, wydanym w trybie przepisów art. 14a § 1, i § 4 Ordynacji podatkowej, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ropczycach uznał stanowisko jednostki za nieprawidłowe. W uzasadnieniu stanowiska ten organ podatkowy stwierdził, że wypłacenie udziału wynika z wcześniej zawartej umowy pomiędzy podatnikiem a sponsorowanym muzykiem i "udział" stanowi zapłatę za określone zachowanie mieszczące się w definicji usługi, określonej przepisem art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą VAT. Stąd, zdaniem organu udzielającego interpretacji, otrzymujący zapłatę zobowiązany jest do wystawienia faktury VAT z zachowaniem przepisów art. 106 ust. 1 ustawy VAT.

Oceniając prawidłowość wymienionego postanowienia, w trybie art. 14b § 5 pkt 2 Ordynacji podatkowej, Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W przedstawionym stanie faktycznym strony zawarły umowę, na mocy której doszło faktycznie do nabycia przez spółkę usług reklamy. Dodatkowo na podstawie jej postanowień spółce przysługiwała "z góry określona kwota ze sprzedaży płyt". W sytuacji, gdy strony umowy "sponsorowanego wydania płyt" umówiły się - jak w przedstawionym stanie faktycznym - iż sponsorowany oprócz wykonania usługi reklamy wypłaci sponsorowi (spółce) z góry określoną kwotę ze sprzedaży płyt, otrzymanie tej kwoty przez sponsora nie rodzi obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług. Środków tych nie można utożsamiać z zapłatą należności za świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ustawy VAT, nie są one bowiem związane z jakimkolwiek świadczeniem pomiędzy tymi podmiotami. Okoliczność, że muzyk zobowiązał się do pomniejszenia swoich przychodów ze sprzedaży towarów (płyt), poprzez przekazanie spółce określonego udziału ze sprzedaży płyt, nie ma w analizowanym przypadku związku z wcześniejszym zachowaniem się spółki, która, jak wynika ze stanu faktycznego, za całość wyłożonych środków nabyła usługę reklamy.

Wobec takich ustaleń, Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie uznaje za prawidłowe stanowisko podatnika, że w przedstawionym stanie faktycznym otrzymanie określonej kwoty ze sprzedaży płyt nie skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego w podatku od towarów.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl