IS.II/1-0050/93/04, IS.II/1-0050/69/04 - Refundacja leków z Narodowego Funduszu Zdrowia

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 2 sierpnia 2004 r. Izba Skarbowa w Rzeszowie IS.II/1-0050/93/04, IS.II/1-0050/69/04 Refundacja leków z Narodowego Funduszu Zdrowia

Pytanie podatnika dotyczy momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu otrzymania przez aptekę refundacji za leki z Narodowego Funduszu Zdrowia, sposobu obliczania podatku należnego od otrzymanej refundacji oraz sposobu ewidencjonowania obrotu z tytułu sprzedaży leków podlegających refundacji

Na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie dokonuje zmiany informacji udzielonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kolbuszowej w piśmie z dnia 6 lipca 2004 r. (znak: US.I.2/443/16/2004):

Pytanie podatniczki dotyczyło momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu otrzymania przez aptekę refundacji za leki z Narodowego Funduszu Zdrowia, sposobu obliczania podatku należnego od otrzymanej refundacji oraz sposobu ewidencjonowania obrotu z tytułu sprzedaży leków podlegających refundacji.

Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) obrotem będącym podstawą opodatkowania jest także otrzymana dotacja, subwencja i inna dopłata o podobnym charakterze związana z dostawą lub świadczeniem usług. Do dopłat, o których mowa w przytoczonym przepisie, stanowiących obrót będący podstawą opodatkowania, zaliczyć należy również refundację za leki otrzymywaną przez apteki z Narodowego Funduszu Zdrowia. Obowiązek podatkowy z tytułu należnych na podstawie odrębnych przepisów dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze powstaje z chwilą uznania rachunku bankowego podatnika (art. 19 ust. 21 cyt. ustawy o VAT). Powyższy przepis oznacza, iż obowiązek podatkowy od otrzymanej refundacji z NFZ powstanie u podatniczki z chwilą, gdy kwota refundacji wpłynie na jej konto w banku. W przypadku uznania rachunku bankowego podatniczki zaliczką z tytułu refundacji, obowiązek podatkowy powstaje w tej części (art. 19 ust. 21 cyt. ustawy o VAT). Należy zwrócić przy tym uwagę, iż przyjmuje się, że w kwocie przekazanej refundacji zawarty jest podatek VAT, należny z tytułu otrzymania dopłaty. Stawką właściwą dla refundacji będzie taka stawka, jaką opodatkowuje się dostawę leku podlegającego refundacji. Jeśli chodzi o obowiązek podatkowy od tej części należności za lek, którą płaci nabywca, obowiązek ten powstaje na zasadach ogólnych, a więc z chwilą wydania leku, bądź jeśli dostawa towaru powinna być potwierdzona fakturą, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7 dniu, licząc od dnia wydania leku (art. 19 ust. 1 i 4 cyt. ustawy o VAT).

Wyjaśniając wątpliwości podatniczki, należy wskazać, iż stanie prawnym obowiązującym pod rządami ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50, z późn. zm.) obowiązek podatkowy powstawał od całej kwoty należnej za sprzedany lek (łącznie z częścią refundowaną) już w chwili wydania leku (bądź z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7 dniu, licząc od dnia wydania leku).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl