Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 9 lutego 2005 r.
Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług obsługi księgowej nieruchomości.
Izba Skarbowa w Rzeszowie
IS.II/1-0050/89/04

Pytanie podatnika

Podatniczka w ramach zarejestrowanej działalności gospodarczej podatniczka wykonuje usługę w zakresie obsługi księgowej nieruchomości, którą zamieszkuje, na podstawie umowy z zarządcą nieruchomości. Czy powyższa usługa po dniu 1.05.2004 r. będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług oraz o możliwość skorzystania ze zwolnienia określonego w § 8 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.04.2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 ze zm.)?

Odpowiedź

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2004 r., dokonuje zmiany interpretacji przepisów prawa podatkowego udzielonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Stalowej Woli w piśmie z dnia 30 czerwca 2004 r. (znak: US.III-443/15/2004):

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż w ramach zarejestrowanej działalności gospodarczej podatniczka wykonuje usługę w zakresie obsługi księgowej nieruchomości, którą zamieszkuje, na podstawie umowy z zarządcą nieruchomości. Podatniczka zwróciła się o wyjaśnienie, czy powyższa usługa po dniu 1 maja 2004 r. będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług oraz o możliwość skorzystania ze zwolnienia określonego w § 8 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 ze zm.).

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) podatnikami podatku od towarów i usług są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Ponadto zgodnie z art. 15 ust. 3 pkt 3 za wykonywaną samodzielnie działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, z tytułu których przychody zostały wymienione w art. 13 pkt 2 - 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), jeżeli z tytułu wykonania tych czynności osoby te są związane ze zlecającym wykonanie tych czynności prawnymi więzami tworzącymi stosunek prawny pomiędzy zlecającym wykonanie czynności i wykonującym zlecane czynności co do warunków wykonywania tych czynności, wynagrodzenia i odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności.

Z kolei zgodnie z art. 13 pkt 8 lit. b powołanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychody z działalności wykonywanej osobiście uważa się przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od właściciela (posiadacza) nieruchomości, w której lokale są wynajmowane lub działającego w jego imieniu zarządcy albo administratora - jeżeli podatnik wykonuje te usługi wyłącznie dla potrzeb związanych z tą nieruchomością, z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej.

Mając na uwadze powyższe, w kontekście stanu faktycznego przedstawionego przez podatniczkę, zawarta przez nią w ramach prowadzonej działalności gospodarczej umowa obsługi księgowej nieruchomości nie korzysta z wyłączenia zawartego w art. 15 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług, a tym samym podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych.

Odnosząc się natomiast do możliwości skorzystania ze zwolnienia określonego w § 8 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, należy zaznaczyć, iż dotyczy ono wyłącznie usług w zakresie zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi, świadczonymi na zlecenie, z wyłączeniem wyceny nieruchomości mieszkalnych (PKWiU ex 70.32.11), natomiast podatniczka świadczy usługi w zakresie rachunkowo-księgowym (PKWiU 74.12.20). Jak więc z tego wynika, powyższe zwolnienie nie obejmuje świadczonej przez podatniczkę usługi.

W związku z powyższym stanowisko wyrażone przez podatniczkę jest nieprawidłowe.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl