Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 3 grudnia 2004 r.
Stawki podatku od towarów i usług przy usługach montażowych.
Izba Skarbowa w Rzeszowie
IS.II/1-0050/274/04

Pytanie podatnika dotyczy możliwości zastosowania 7-procentowej stawki podatku od towarów i usług przy usługach montażowych, łącznie ze sprzedażą elementów szaf wnękowych jako stałej zabudowy wnęk w pomieszczeniach mieszkalnych

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), dokonuje zmiany interpretacji przepisów prawa podatkowego udzielonej przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie w piśmie z dnia 22 października 2004 r. (znak: I US II-443-173/04), gdyż jest nieprawidłowa:

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie "sprzedaży i montażu stałej zabudowy - szaf wnękowych z drzwiami przesuwanymi w pomieszczeniach mieszkalnych". Dodatkowo pismem z dnia 29 listopada 2004 r. podatnik wniósł kserokopię opinii Urzędu Statystycznego w Łodzi Ośrodek Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych skierowanej do C., dotyczącej symbolu PKWiU na montaż trwałej zabudowy wnęki lub przestrzeni wnękowej, zgodnie z którą montaż przedmiotowych zabudów wykonywany przez podwykonawców, mieści się w grupowaniach:

PKWiU 45.42.13-00.00 - roboty instalacyjne pozostałych niemetalowych elementów stolarki budowlanej,

PKWiU 45.42.12-00.00 - roboty instalacyjne pozostałych metalowych elementów stolarki budowlanej.

Pytanie dotyczy możliwości zastosowania 7-procentowej stawki podatku od towarów i usług przy usługach montażowych, łącznie ze sprzedażą elementów szaf wnękowych jako stałej zabudowy wnęk w pomieszczeniach mieszkalnych.

W myśl art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dn. 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) w okresie od dnia przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej do dnia 31 grudnia 2007 r. stosuje się stawkę w wysokości 7 % w odniesieniu do robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą. Z kolei zgodnie z ust. 2 przez roboty związane z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, rozumie się roboty budowlane dotyczące inwestycji w zakresie obiektów budownictwa mieszkaniowego i infrastruktury towarzyszącej oraz remontów obiektów budownictwa mieszkaniowego. Natomiast zgodnie z art. 2 pkt 12 ww. ustawy przez obiekty budownictwa mieszkaniowego rozumie się budynki mieszkalne rodzinne stałego zamieszkania, sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych:

111 - budynki mieszkalne jednorodzinne,

112 - budynki o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe,

ex 113 - budynki zbiorowego zamieszkania - wyłącznie: budynki kościołów i innych związków wyznaniowych, klasztory, domy zakonne, plebanie, kurie, rezydencje biskupie oraz rezydencje Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Zatem w odniesieniu do usługi, której przedmiotem jest wykonywanie robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą obowiązywać będzie obniżona stawka podatku w wysokości 7 %.

Jednocześnie zauważyć należy, iż organami uprawnionymi do wydawania wiążących opinii klasyfikacyjnych w oparciu o PKWiU dla przedmiotowej usługi są stosowne organy GUS. Wobec czego w przypadku wykonywania przez podatnika usług montażu trwałej zabudowy wnęki lub przestrzeni wnękowej, mieszczących się w grupowaniach:

PKWiU 45.42.13-00.00 - roboty instalacyjne pozostałych niemetalowych elementów stolarki budowlanej,

PKWiU 45.42.12-00.00 - roboty instalacyjne pozostałych metalowych elementów stolarki budowlanej

roboty te zaklasyfikować należy do grupy 45.4 - roboty budowlane wykończeniowe (Dział 45 - roboty budowlane).

W świetle powyższego, mając na uwadze przedstawiony przez podatnika stan faktyczny, stwierdzić należy, że jeżeli przedmiotem umowy cywilnoprawnej jest sprzedaż elementów szaf wnękowych wraz z montażem w obiektach budowlanych odbiorcy, a zatem w cenie dostawy wyrobu zawarta jest również usługa ich montażu, to całość transakcji powinna być opodatkowana 22-procentową stawką podatku od towarów i usług. Jeżeli jednak usługa montażu szaf wnękowych jest odrębnym elementem umowy, podatnik może dokonując dostawy przedmiotowych wyrobów w wystawionej przez siebie fakturze odrębnie wykazać obrót z tytułu dostawy elementów szaf wnękowych opodatkowany 22-procentową stawką podatku VAT i odrębnie obrót za wykonaną usługę montażu opodatkowaną przy spełnieniu warunków określonych w art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług 7-procentową stawką podatku VAT. Jeżeli natomiast przedmiotem umowy cywilnoprawnej jest usługa remontowo-budowlana, to brak jest podstaw do wyłączenia z niej poszczególnych elementów jej ceny do odrębnej sprzedaży. Wystawiając faktury Podatnik ma prawo opodatkować całość usługi wg stawki 7-procentowej na podstawie art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług. Faktura VAT dokumentująca przedmiotową transakcję powinna zawierać jedną pozycję obejmującą całość wykonywanych robót wraz z wykorzystanymi materiałami, z przywołaniem odpowiedniego przepisu, na podstawie którego podatnik stosuje obniżoną stawkę podatku.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl