IS.I/2-4151/2/05 - Używanie samochodu do wyjazdów związanych z doglądaniem wynajmowanej nieruchomości - koszt uzyskania przychodu wynajmującego

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 27 czerwca 2005 r. Izba Skarbowa w Rzeszowie IS.I/2-4151/2/05 Używanie samochodu do wyjazdów związanych z doglądaniem wynajmowanej nieruchomości - koszt uzyskania przychodu wynajmującego

Pytanie podatnika

Podatnik uzyskuje dochody z najmu. Ze względu na miejsce położenia wynajmowanej nieruchomości konieczne są częste wyjazdy w celu kontroli stanu budynków, rozmów z najemcami, przeprowadzenia drobnych remontów, w związku z czym podatnik zamierza kupić samochód osobowy, który będzie wykorzystywany do ww. celu. Czy odpisy amortyzacyjne dokonane od wartości początkowej ww. samochodu, jego ubezpieczenie oraz naprawy i przeglądy okresowe stanowią koszty uzyskania przychodów z najmu, (w całości czy częściowo)?

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), uchyla z urzędu postanowienie Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie z dnia 5 kwietnia 2005 r. (znak: IIUS.PB-I/415/14/0) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego.

Pismem z dnia 11 marca 2005 r. pan Antoni D. zwrócił się do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie (art. 14a ordynacji podatkowej). Z opisanego we wniosku stanu faktycznego wynika, że pan D. nie prowadzi działalności gospodarczej; uzyskuje natomiast dochody z najmu. Wnioskodawca opłaca podatek dochodowy od osób fizycznych na zasadach ogólnych oraz jest podatnikiem podatku VAT. Jeden z budynków będących przedmiotem najmu położony jest w M., wobec czego konieczne są częste wyjazdy w celu kontroli stanu budynków, rozmów z najemcami, przeprowadzenia drobnych remontów. W związku z powyższym pan D. nosi się z zamiarem kupna samochodu osobowego, który będzie wykorzystywany do ww. celu. W tym stanie faktycznym podatnik wniósł o udzielenie interpretacji, czy: odpisy amortyzacyjne dokonane od wartości początkowej ww. samochodu, jego ubezpieczenie oraz naprawy i przeglądy okresowe stanowią koszty uzyskania przychodów z najmu, (w całości czy częściowo). Zdaniem wnioskodawcy, kosztami uzyskania przychodu z najmu są wszelkie poniesione koszty związane z eksploatacją samochodu osobowego, tj. wydatki na ubezpieczenie samochodu osobowego, zakup paliwa i okresowe przeglądy oraz odpisy amortyzacyjne.

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie w postanowieniu z dnia 5 kwietnia 2005 r. (znak: IIUS.PB-I/415/14/05) uznał, że stanowisko podatnika zawarte w ww. wniosku jest nieprawidłowe. Jednocześnie w uzasadnieniu postanowienia wskazano że, jeżeli przedmiotowy samochód będzie również wykorzystywany do wyjazdów związanych z wynajmem nieruchomości - kosztem uzyskania przychodu mogą być wydatki związane z jego bieżącą eksploatacją, głównie zakup paliwa, drobne naprawy dotyczące uszkodzeń w trakcie tych wyjazdów. Nie uznano natomiast za koszt uzyskania przychodu odpisów amortyzacyjnych od samochodu osobowego oraz wydatków na ubezpieczenie pojazdu i przeglądy okresowe, albowiem wydatki te są ponoszone bez względu na to, do jakich celów wykorzystywany jest samochód.

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie analizując wniosek pana Antoniego D. oraz treść postanowienia Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie z dnia 5 kwietnia 2005 r. (znak: IIUS.PB-I/415/14/05) zważył, co następuje:

W świetle art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) nąjem z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą wymieniony został jako odrębne źródło przychodów.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, kosztami uzyskania przychodów z poszczególnych źródeł są wszelki koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 tej ustawy. Wskazać przy tym należy, że ustawodawca nie określił katalogu wydatków (kosztów) uznawanych za koszt uzyskania przychodu z najmu. Kosztami tymi są, stosownie do cyt. art. 22 ust. 1 ww. ustawy, wszelkie koszty poniesione w celu uzyskania przychodów z najmu, z wyjątkiem wymienionym w art. 23 tej ustawy.

W niniejszej sprawie pan D., przedstawiając własne stanowisko w kwestii kosztów uzyskania przychodu z tytułu najmu, stwierdził, że zarówno amortyzacja naliczana od wartości początkowej przedmiotowego samochodu, ubezpieczenie tego samochodu, jak i wydatki na zakup paliwa oraz wydatki remontowe stanowią koszt uzyskania przychodów z najmu. Organ I instancji w sentencji postanowienia z dnia 5 kwietnia 2005 r. (znak: II US.PB-I/415/14/05) uznał stanowisko wnioskodawcy za nieprawidłowe, po czy w uzasadnieniu postanowienia stwierdził, że "jeżeli samochód ten będzie między innymi wykorzystywany do celów wyjazdów związanych z wynajmem nieruchomości, kosztem uzyskania przychodów mogą być koszty związane z jego bieżącą eksploatacją, głównie zakup paliwa, drobne naprawy dotyczące uszkodzeń w trakcie tych wyjazdów". Wystąpienie powyższej sprzeczności skutkuje stwierdzeniem, iż postanowienie zostało wydane z rażącym naruszeniem prawa i w konsekwencji podlega uchyleniu w trybie art. 14b § 5 pkt 2 ordynacji podatkowej, zgodnie z którym organ odwoławczy w drodze decyzji uchyla z urzędu postanowienie, o których mowa w art. 14a § 4 tej ustawy, jeżeli postanowienie rażąco narusza prawo.

Mając na uwadze powyższe - orzeczono jak w rozstrzygnięciu.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl