IS.I/2-415/292/2004, IS.I/2-415/293/2004 - Zwolnienie z opodatkowania świadczeń otrzymywanych przez nauczycieli w związku z dokształcaniem

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 4 marca 2005 r. Izba Skarbowa w Rzeszowie IS.I/2-415/292/2004, IS.I/2-415/293/2004 Zwolnienie z opodatkowania świadczeń otrzymywanych przez nauczycieli w związku z dokształcaniem

Pytanie podatnika dotyczy zwolnienia z opodatkowania świadczeń otrzymywanych przez nauczycieli w związku z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2004 r., dokonuje zmiany informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego z dnia 21 grudnia 2004 r. (znak: L.IUS.XVII/415/197/04) udzielonej przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie (z dnia 20 grudnia 2004 r. (znak: US.I.PB-415/4/2004) udzielonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Strzyżowie), w następujący sposób:

Stosownie do brzmienia art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), wolna od podatku dochodowego jest wartość świadczeń przyznanych zgodnie z odrębnymi przepisami przez pracodawcę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego pracownika, z wyjątkiem wynagrodzeń otrzymanych za czas urlopu szkoleniowego oraz za czas zwolnień z części dnia pracy, przysługujących pracownikom podejmujących naukę w szkołach lub podnoszących kwalifikacje zawodowe w formach pozaszkolnych.

W stosunku do nauczycieli za odrębne przepisy, o których mowa wyżej należy uznać regulacje zawarte w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 z późn. zm.) oraz rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. U. Nr 46, poz. 430). Zgodnie z § 2 ust. 2 pkt 1 i 2 ww. rozporządzenia ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli, o których mowa w art. 70a ust. 1 Karty Nauczyciela dofinansowuje się w części lub w całości opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły lub placówki.

W świetle powyższego, gdy świadczenia przyznawane przez pracodawcę nauczycielom na podnoszenie kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego udzielane są na podstawie powołanych wyżej przepisów, to na mocy art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych są zwolnione od opodatkowania podatkiem dochodowym. Omawiany na wstępie przepis art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zwalnia bowiem wartość świadczeń przyznanych zgodnie z odrębnymi przepisami przez pracodawcę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych, nie zwężając zwolnienia do określonych branż czy zawodów. W związku z tym przytoczony przepis dotyczy również nauczycieli.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl