Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 29 kwietnia 2015 r.
Izba Skarbowa w Łodzi
IPTPP4/4512-83/15-2/UNR

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 3 lutego 2015 r. (data wpływu 9 lutego 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawidłowości rozliczenia transakcji nabycia produktów rolnych - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 lutego 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawidłowości rozliczenia transakcji nabycia produktów rolnych.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Spółka jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT. Wnioskodawca prowadzi skup i sprzedaż owoców i warzyw. W latach 2010-2014 Wnioskodawca dokonał kilku zakupów fasoli od rolnika, który na wystawianych przez Spółkę fakturach RR podpisał oświadczenia, że jest rolnikiem ryczałtowym. Za zakupiony towar Wnioskodawca zapłacił w ustawowym terminie do 14 dni na wskazany rachunek bankowy. Kwota wypłaconego rolnikowi podatku VAT została wykazana w deklaracji VAT-7 za poszczególne okresy. Teraz Wnioskodawca otrzymał od tegoż rolnika pismo, że przeprowadzona u niego kontrola Urzędu Skarbowego ustaliła utratę statusu rolnika ryczałtowego od października 2010 r., tj. od momentu rozpoczęcia działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług rolniczych - PKWiU ex 01.62.10.0. W związku z powyższym dokonał korekty udokumentowania sprzedaży za ten okres i przesłał w załączeniu faktury VAT za sprzedane Wnioskodawcy produkty oraz kserokopie faktur RR celem ich anulowania. Faktury VAT sprzedaży za lata 2010-2014 mają bieżącą numerację łamaną na 2014 rok. Daty sprzedaży na fakturach to np. 26.11.2010 a wystawienia 29 grudnia 2014 r. To nie duplikat f-ry. Rolnik ten wyjaśnił, że nie był świadomy, że składa błędne oświadczenie, iż jest rolnikiem ryczałtowym uważając wówczas, że postępuje prawidłowo.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

Czy Wnioskodawca musi dokonać korekty na minus deklaracji VAT-7 w poszczególnych okresach, kiedy dokonywał odliczenia zryczałtowanego podatku od nabywanych produktów rolnych z faktur RR wystawionych na rolnika, który utracił status rolnika ryczałtowego, mimo posiadania przez Wnioskodawcę podpisanego oświadczenia o byciu rolnikiem ryczałtowym na każdym dokumencie.

Czy Wnioskodawca może dokonać tej korekty w okresie bieżącym wprowadzając na miejsce anulowanych przez rolnika faktur RR, wystawionych faktur sprzedaży VAT, pomimo bieżącej daty ich wystawienia.

Zdaniem Wnioskodawcy

Wnioskodawca uważa, iż rolnik wprowadził go w błąd, wprawdzie jak sam oświadcza nieświadomie, ale to on powinien dokonać zwrotu podatku VAT, który został nienależnie odliczony z faktury RR. Spółka nie może w bieżącym okresie - jak to sugeruje rolnik anulować faktury RR i uwzględnić wystawionych przez niego faktury sprzedaży VAT. Mimo dobrej woli ze strony Spółki Wnioskodawca ma obawy jak należy postąpić w zaistniałej sytuacji.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Artykuł 86 ust. 1 ustawy stanowi, iż w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku odkreślonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług, z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4.

Na podstawie art. 86 ust. 2 pkt 3 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi zryczałtowany zwrot podatku, o którym mowa w art. 116 ust. 6.

Przepisy art. 86 ust. 10 i ust. 11 ustawy wskazują na terminy, w jakich podatnik może z tego uprawnienia skorzystać.

Zgodnie z treścią art. 86 ust. 10 ustawy, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 1 oraz pkt 2 lit. a - powstaje nie wcześniej, niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę lub dokument celny (art. 86 ust. 10b pkt 1 ustawy). Jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego w terminach określonych w ust. 10, 10d i 10e, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych (art. 86 ust. 11).

W art. 109 ust. 3 ustawy o VAT, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2015 r. postanowiono, że podatnicy, z wyjątkiem podatników wykonujących wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 oraz podatników, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9, są obowiązani prowadzić ewidencję zawierającą: kwoty określone w art. 90, dane niezbędne do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania, wysokość podatku należnego, kwoty podatku naliczonego obniżające kwotę podatku należnego oraz kwotę podatku podlegającą wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi z tego urzędu oraz inne dane służące do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej, a w przypadkach określonych w art. 120 ust. 15, art. 125, art. 130d, art. 134 oraz art. 138 - dane określone tymi przepisami niezbędne do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej."

W myśl art. 2 pkt 19 ustawy, rolnikiem ryczałtowym jest rolnik dokonujący dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczący usługi rolnicze, korzystający ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3, z wyjątkiem rolnika obowiązanego na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Rolnikowi ryczałtowemu dokonującemu dostawy produktów rolnych dla podatnika podatku, który rozlicza ten podatek, przysługuje zryczałtowany zwrot podatku z tytułu nabywania niektórych środków produkcji dla rolnictwa opodatkowanych tym podatkiem. Kwota zryczałtowanego zwrotu podatku jest wypłacana rolnikowi ryczałtowemu przez nabywcę produktów rolnych (art. 115 ust. 1 ustawy).

Zgodnie z art. 116 ust. 1 ustawy, podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT czynny nabywający produkty rolne od rolnika ryczałtowego wystawia w dwóch egzemplarzach fakturę dokumentującą nabycie tych produktów. Oryginał faktury jest przekazywany dostawcy.

Faktura dokumentująca nabycie produktów rolnych powinna być oznaczona jako "Faktura VAT RR" i zawierać co najmniej elementy wymienione w ust. 2 tego artykułu, w tym kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku od wartości nabytych produktów rolnych (art. 116 ust. 2 pkt 10 ustawy).

W myśl art. 116 ust. 3 ustawy, faktura VAT RR powinna również zawierać oświadczenie dostawcy produktów rolnych w brzmieniu: "Oświadczam, że jestem rolnikiem ryczałtowym zwolnionym od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług".

Zgodnie z art. 116 ust. 5 ustawy, w przypadku rezygnacji ze zwolnienia od podatku określonego w art. 43 ust. 1 pkt 3 składający oświadczenie, o którym mowa w ust. 4, informuje o tym niezwłocznie nabywcę.

Stosownie do art. 116 ust. 6 ustawy, zryczałtowany zwrot podatku zwiększa u nabywcy produktów rolnych kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym dokonano zapłaty, pod warunkiem że:

1.

nabycie produktów rolnych jest związane z dostawą opodatkowaną;

2.

zapłata należności za produkty rolne, obejmująca również kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku, nastąpiła na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego nie później niż 14. dnia, licząc od dnia zakupu, z wyjątkiem przypadku, gdy rolnik zawarł umowę z podmiotem nabywającym produkty rolne określającą dłuższy termin płatności;

3.

w dokumencie stwierdzającym dokonanie zapłaty należności za produkty rolne zostaną podane numer i data wystawienia faktury potwierdzającej nabycie tych produktów albo na fakturze potwierdzającej zakup produktów rolnych podano dane indentyfikacyjne dokumentu stwierdzającego dokonanie zapłaty.

Za datę dokonania zapłaty uważa się datę wydania dyspozycji bankowej przekazania środków finansowych na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego, jeżeli dyspozycja ta została zrealizowana (art. 116 ust. 7 ustawy).

Ustawa o podatku od towarów i usług nie zawiera przesłanek wskazujących na to, iż obrót towarowy prowadzony przez podatnika podatku VAT z rolnikami ryczałtowymi powinien być pozbawiony możliwości korygowania faktur VAT RR. Brak przepisów szczególnych, które regulowałyby kwestię korekty faktury VAT RR, nie oznacza, że nie ma podstaw do jej skorygowania. Mimo wyjątkowego charakteru tych faktur, podstawę do ich korekty stanowią - wobec braku przepisów szczególnych - przepisy ogólne obowiązujące przy korygowaniu faktur VAT.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 35, z późn. zm) do dokumentowania czynności dokonanych przed dniem 1 stycznia 2014 r. stosuje się przepisy art. 106 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed tym dniem, oraz przepisy wydane na jego podstawie, z zastrzeżeniem ust. 2.

Stosownie natomiast do art. 12 ust. 2 ww. ustawy, do wystawiania faktur korygujących faktury wystawione przed dniem 1 stycznia 2014 r. i faktury wystawione zgodnie z ust. 1 oraz do wystawiania faktur będących duplikatami takich faktur stosuje się odpowiednia przepisy art. 106j-106I ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

W myśl art. 106j) ust. 1 ustawy, w przypadku gdy po wystawieniu faktury:

1.

udzielono obniżki ceny w formie rabatu, o której mowa w art. 29a ust. 7 pkt 1,

2.

udzielono opustów i obniżek cen, o których mowa w art. 29a ust. 10 pkt 1,

3.

dokonano zwrotu podatnikowi towarów i opakowań,

4.

dokonano zwrotu nabywcy całości lub części zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4,

5.

podwyższono cenę lub stwierdzono pomyłkę w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury

- podatnik udzielający rabatu wystawia fakturę korygującą.

Elementy, jakie powinna zawierać faktura korygująca w ww. przypadku, zostały wymienione w art. 106j) ust. 2 ustawy.

Wystawioną zgodnie z ww. przepisami fakturę korygującą należy przekazać rolnikowi ryczałtowemu, który powinien potwierdzić odbiór. Wykazany w fakturze VAT RR podatek to kwota zryczałtowanego zwrotu podatku, która jest jednocześnie podatkiem naliczonym u wystawcy faktury. Korekta faktur VAT RR wpływa wyłącznie na zmianę podatku naliczonego u nabywcy towaru. Wystawca faktury VAT RR jest jednocześnie nabywcą towaru, tak więc za datę otrzymania faktury korygującej przyjmuje się datę jej wystawienia.

Z okoliczności przedstawionych w złożonym wniosku wynika, że Wnioskodawca jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT. Wnioskodawca prowadzi skup i sprzedaż owoców i warzyw. W latach 2010-2014 Wnioskodawca dokonał kilku zakupów fasoli od rolnika, który na wystawianych przez Spółkę fakturach RR podpisał oświadczenia, że jest rolnikiem ryczałtowym. Za zakupiony towar Wnioskodawca zapłacił w ustawowym terminie do 14 dni na wskazany rachunek bankowy. Kwota wypłaconego rolnikowi podatku VAT została wykazana w deklaracji VAT-7 za poszczególne okresy. Wnioskodawca otrzymał od tegoż rolnika pismo, że przeprowadzona u niego kontrola Urzędu Skarbowego ustaliła utratę statusu rolnika ryczałtowego od października 2010 r. W związku z powyższym rolnik dokonał korekty udokumentowania sprzedaży za ten okres i przesłał faktury VAT za sprzedane Wnioskodawcy produkty. Faktury VAT sprzedaży za lata 2010-2014 mają bieżącą numerację łamaną na 2014 rok.

Jak wynika z przywołanych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług cechą szczególną dokumentowania transakcji zawieranych z rolnikiem ryczałtowym jest to, że fakturę z tytułu sprzedaży produktów rolnych przez rolnika ryczałtowego wystawia nie rolnik (sprzedawca), lecz nabywca będący podatkiem podatku od towarów i usług. Jeżeli zatem podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT czynny nabywa produkty rolne od rolnika ryczałtowego, to zgodnie z art. 116 ustawy o podatku od towarów i usług, zobowiązany jest do zastosowania się do wskazanego w tym przepisie sposobu postępowania.

Wypłacony zwrot podatku stanowił dla nabywcy produktów rolnych kwotę podatku naliczonego podlegającą odliczeniu w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym dokonano zapłaty, o ile spełnione zostały warunki określone w art. 116 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług. A zatem, gdy nabycie produktów rolnych związane jest z dostawą opodatkowaną, w określonym terminie nastąpiła zapłata należności na rachunek bankowy podmiotu będącego rolnikiem ryczałtowym w chwili realizacji dostawy, a w dokumencie stwierdzającym dokonanie zapłaty należności za produkty rolne wskazano dane faktury potwierdzającej nabycie, wówczas w takiej sytuacji nabywcy przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę stanowiącą zryczałtowany zwrot podatku. Wskazać należy w tym miejscu, że istota przyjętego mechanizmu zwrotu podatku na rzecz rolnika ryczałtowego wyraża się w znajdujących swoje źródło w zasadzie neutralności podatku od towarów i usług gwarancjach realizacji uprawnienia nabywcy produktów do odzyskania zwrotu naliczonego rolnikowi ryczałtowemu podatku, nie zaś w utrudnianiu, czy też uniemożliwianiu wykonywania tego uprawnienia.

Fakt, iż w momencie zapłaty należności na rzecz podmiotu, który złożył oświadczenie o posiadanym statusie rolnika ryczałtowego, podmiot ten w rzeczywistości nie był rolnikiem ryczałtowym w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy, nie może powodować w okresie wystawienia faktury RR utraty przysługującego uprawnienia tylko z tego względu, iż dostawca produktów rolnych zmienił swój status podatkowy i nie powiadomił nabywcy produktów rolnych o tym fakcie.

W sytuacji, gdy Wnioskodawca został poinformowany o zmianie statusu podatkowego rolnika, tj. o fakcie jego rejestracji jako podatnika VAT czynnego, zobowiązany jest dokonać korekty wystawionych uprzednio faktur RR na podstawie art. 106j) ust. 1 pkt 5 ustawy, gdyż Wnioskodawca w rzeczywistości dokonywał zakupów od podatnika VAT zobowiązanego do rozliczenia całości obrotu uzyskiwanego w prowadzonym gospodarstwie rolnym na zasadach ogólnych. W wyniku dokonanej korekty nie wystąpi kwota należności oraz nie wystąpi kwota zryczałtowanego zwrotu podatku, o której mowa w przepisach art. 116 ustawy. Przedmiotowa korekta powinna zostać ujęta przez Wnioskodawcę w ewidencji i deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym faktura korygująca została wystawiona.

W przypadku, gdy Wnioskodawca otrzymał fakturę dokumentującą nabywane towary, wystawioną przez zarejestrowanego czynnego podatnika podatku VAT - zbywcę produktów rolnych to Wnioskodawca uprawniony jest, w zakresie w jakim nabywane towary są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, do odliczenia kwoty podatku w niej zawartej na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT. Prawo to Wnioskodawca może zrealizować w terminie określonym w cyt. przepisach art. 86 ust. 10-11 ww. ustawy.

Mając na uwadze powyższe, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl