IPTPP4/4512-80/15-4/ALN - Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 dla projektu.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 27 kwietnia 2015 r. Izba Skarbowa w Łodzi IPTPP4/4512-80/15-4/ALN Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 dla projektu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 4 lutego 2015 (data wpływu 9 lutego 2015 r.) uzupełnionym pismem z dnia 7 kwietnia 2015 r. (data wpływu 9 kwietnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 dla projektu "...." - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 lutego 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 dla projektu "....".

Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 7 kwietnia 2015 r. (data wpływu 9 kwietnia 2015 r.) w zakresie doprecyzowania opisu sprawy i reprezentacji.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. (ostatecznie doprecyzowany w uzupełnieniu wniosku)

Klub jest organizacją pożytku publicznego. Zgodnie z ustawą art. 43 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług organizacje są zwolnione z podatku VAT. Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej, nie prowadzi żadnej działalności odpłatnej. W związku z powyższym organizacja nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług.

Wnioskodawca aktualnie realizuje umowę przyznania pomocy na operację z zakresu przyznania pomocy w ramach projektów działania 413 "Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju" objętego na lata 2007-2013 z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Obszarów Wiejskich podpisaną z samorządem województwa. Z uwagi na fakt, że Wnioskodawca nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT i nie składa deklaracji VAT-7 może zaliczyć poniesione wydatki brutto jako koszt kwalifikowalny, który w całości podlega zwrotowi w ramach wniosku o płatność. Brak stosownego dokumentu z Izby Skarbowej uniemożliwi zaliczenie poniesionych wydatków brutto jako koszt kwalifikowalny.

Nazwa projektu dla którego Wnioskodawca stara się o interpretację indywidualną brzmi "...". Wnioskodawca umowę podpisał 27.08.2014 z Urzędem Marszałkowskim, nr umowy:....

Towary zakupione dla wyżej wymienionego projektu służą do podgrzewania wody przez energię słoneczną. Ciepła woda jest wykorzystywana podczas treningów, przez zawodników piłki nożnej. Zawodnicy grają w klubie społecznie, to ich pasja. Dostęp do podgrzewanej wody mają również osoby, będące na terenie boiska, gdyż instalacja jest podłączona do łazienek budynku Klubu. Wszyscy członkowie klubu pracują społecznie na rzecz klubu. Klub nie pobiera żadnych opłat za korzystanie z ciepłej wody. Wyżej wymienione czynności tj., korzystanie z cieplej wody, dzięki zakupionemu sprzętowi i usłudze nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Wszystkie faktury VAT są wystawiane na Klub.

Instalacja została już zamontowana na obiekcie.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy organizacja pożytku publicznego ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 dla projektu "....".

Zdaniem Wnioskodawcy, organizacja pożytku publicznego nie ma możliwości odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacja ww. projektu. Otrzymanie powyższej interpretacji podatkowej jest niezbędne celem złożenia uzupełnienia wniosku o płatność do Urzędu Marszałkowskiego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Według art. 34 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.), stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Artykuł 86 ust. 1 ustawy, stanowi, iż w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

W świetle art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z treści cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje czynny, zarejestrowany podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest organizacją pożytku publicznego. Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej, nie prowadzi żadnej działalności odpłatnej. W związku z powyższy organizacja nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług.

Wnioskodawca aktualnie realizuje umowę przyznania pomocy na operację z zakresu przyznania pomocy w ramach projektów działania 413 "Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju" objętego na lata 2007-2013 z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Obszarów Wiejskich podpisaną z samorządem województwa.

Towary zakupione dla wyżej wymienionego projektu służą do podgrzewania wody przez energię słoneczną. Ciepła woda jest wykorzystywana podczas treningów, przez zawodników piłki nożnej. Dostęp do podgrzewanej wody mają również osoby, będące na terenie boiska, gdyż instalacja jest podłączona do łazienek budynku Klubu. Wszyscy członkowie klubu pracują społecznie na rzecz klubu. Klub nie pobiera żadnych opłat za korzystanie z ciepłej wody. Wyżej wymienione czynności tj., korzystanie z cieplej wody, dzięki zakupionemu sprzętowi i usłudze nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Wszystkie faktury VAT są wystawiane na Wnioskodawcę. Instalacja została już zamontowana na obiekcie.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku VAT. W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie są spełnione, gdyż towary i usługi zakupione w ramach projektu nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT, ponadto Zainteresowany nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Zatem, Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem. Tym samym Zainteresowany nie ma prawa do otrzymania z tego tytułu zwrotu różnicy podatku, o której mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

Mając na uwadze opis sprawy oraz powołane przepisy należy wskazać, że Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 dla projektu "...", ponieważ towary i usługi zakupione w ramach projektu nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług oraz Zainteresowany nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.

Wskazać należy, iż Wnioskodawca we wniosku wskazał, iż wniosek dotyczy zdarzenia przyszłego (poz. 50 wniosku). Jednakże z wniosku wprost wynika, iż dotyczy on zaistniałego stanu faktycznego. Mając zatem na uwadze przedmiot wniosku, tut. Organ uznał, iż wniosek dotyczy zaistniałego stanu faktycznego, a nie zdarzenia przyszłego.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy, które nie zostały objęte pytaniem - nie mogą być zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone.

Należy zauważyć, iż pojęcie "kosztu kwalifikowalnego" nie jest pojęciem podatkowym i organy podatkowe nie są właściwe do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowalnych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków pomocowych. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne przy dokonywaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowalnym. W związku z powyższym nie zajęto stanowiska w tej sprawie.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy - Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w..., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl