Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 4 maja 2015 r.
Izba Skarbowa w Łodzi
IPTPP4/4512-117/15-2/UNR

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 18 lutego 2015 r. (data wpływu 23 lutego 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od solidarnej odpowiedzialności w obrocie towarami wrażliwymi, o której mowa w art. 105a ustawy - jest:

* prawidłowe w zakresie zwolnienia od solidarnej odpowiedzialności w obrocie towarami wrażliwymi w sytuacji łącznego spełnienia warunków określonych w art. 105a ust. 3 pkt 3 ustawy o VAT;

* prawidłowe w zakresie weryfikacji wysokości kaucji gwarancyjnej oraz obowiązku umieszczania w wykazie podmiotów, które złożyły kaucję gwarancyjną i usuwania podmiotów z tego wykazu przez właściwego dla dostawcy naczelnika urzędu skarbowego;

* nieprawidłowe w zakresie uznania, że Naczelnik Urzędu Skarbowego właściwy dla podmiotu dokonującego dostawy towaru, o którym mowa w poz. 10 załącznika nr 13 do ww. ustawy, ponosi pełną odpowiedzialność za wysokość składanej kaucji gwarancyjnej.

UZASADNIENIE

W dniu 23 lutego 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie solidarnej odpowiedzialności przy obrocie paliwami płynnymi.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jako właściciel Firmy w ramach działalności gospodarczej prowadzi niezrzeszone stacje paliw i dokonuje zakupu towarów o których mowa w poz. 10 załącznika nr. 13 od podmiotów figurujących w wykazie Ministerstwa Finansów i z wpłaconą kaucją gwarancyjną w kwocie od 200 000,00 zł do 3 000 000,00 zł.

Paliwa są dostarczane głównie transportem sprzedawcy, lub sporadycznie odbierane w terminalach przez własne cysterny na granicy.

W dniu dostawy podmiot dokonujący dostawy weryfikowany jest pod względem uwidocznienia go na wykazie Ministerstwa Finansów. Wartość zakupu w danym miesiącu przekracza kwotę 50 000,00 zł.

W momencie nabywania towarów z zał. 13 poz. 10 do ustawy o VAT, Wnioskodawca nie ma żadnej wiedzy i nie ma podstaw podejrzewać dostawcę znajdującego się w wykazie Ministerstwa Finansów, że cała kwota podatku przypadająca na dokonaną na rzecz Wnioskodawcy dostawy nie zostanie zapłacona na rachunek urzędu skarbowego. Na dzień dokonania dostawy łącznie są spełnione i będą spełnione warunki:

* podmiot dokonujący dostawy towarów, o którym mowa ust. 1, jest i będzie wymieniony w wykazie, o którym mowa w art. 105c ust. 1 ustawy o VAT,

* wysokość kaucji gwarancyjnej, o której mowa w art. 105b ust. 1 ustawy o VAT odpowiada lub będzie odpowiadać co najmniej jednej piątej kwoty podatku należnego przypadającej na dostawy towarów dokonane w danym miesiącu na rzecz Wnioskodawcy lub kaucja ta wynosi lub będzie wynosiła co najmniej 3 000 000,00 zł, a wiedzę w zakresie prawidłowo złożonej kaucji gwarancyjnej Wnioskodawca opiera i będzie opierał o dane z wykazu Ministerstwa Finansów.

W przypadku zaistnienia okoliczności lub warunków, o których mowa w art. 105a ust. 2 ustawy o VAT Wnioskodawca nie będzie mógł wykazać, że okoliczności lub warunki, o których mowa w ww. przepisie nie miały wpływu na niezapłacenie podatku dlatego, że ustawa nie nakłada na organy podatkowe obowiązku udowodnienia dostawcy nierzetelnego zachowania, lecz nakłada obowiązek na podatnika (odbiorcę) aby wykazał przesłanki swojej niewinności.

W tak skonstruowanych przepisach prawa podatnik ma niewielkie szanse w sporze z organem, który dowolnie może interpretować zapis ww. ustawy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

1. Czy podatnik (Wnioskodawca), który w dniu dostawy towarów, o których mowa w poz. 10 załącznika nr 13 do ustawy spełnił przesłankę zawartą w art. 105a ust. 3 pkt 3 litera a, b tj.: zweryfikował dostawcę w dniu dostawy towarów na podstawie wykazu Ministerstwa Finansów, oraz łącznie były spełnione warunki:

* podmiot dokonujący dostawy ww. towarów był wymieniony w wykazie, o którym mowa w art. 105c ust. 1,

* wysokość kaucji gwarancyjnej, o której mowa w art. 105b ust. 1, odpowiada co najmniej jednej piątej kwoty podatku należnego przypadającego na dostawy towarów dokonane w danym miesiącu na rzecz Wnioskodawcy lub kaucja wynosiła co najmniej 3 000 000,00 zł.

zwolniony jest całkowicie z odpowiedzialności solidarnej za zaległości podatkowe dostawcy na podstawie art. 105a ust. 3 i nie mają tu zastosowania przepisy ust. 2 i ust. 4 wspomnianego art. 105a.

2. Kto ponosi odpowiedzialność za prawidłowe obliczenie kaucji gwarancyjnej odpowiadającej co najmniej jednej piątej kwoty podatku należnego od wartości sprzedaży towarów, o których mowa w załączniku nr 3 do ustawy, oraz za wpisanie lub usunięcie podmiotu z wykazu Ministerstwa Finansów o którym mowa w art. 105c.

Zdaniem Wnioskodawcy

Ad. 1.

Podatnik, o którym w art. 15 na rzecz którego dokonano dostawy towarów, o których mowa w zał. nr 13 poz. 10 do ustawy jest zwolniony z odpowiedzialności solidarnej i nie odpowiada solidarnie wraz z podmiotem dokonującym tej dostawy za jego zaległości podatkowe w części podatku proporcjonalnie przypadającej na dostawę dokonanej na rzecz tego podatnika (Wnioskodawcę), jeżeli na dzień dokonania dostawy zweryfikowane na podstawie wykazu Ministerstwa Finansów, o którym mowa w art. 105c ust. 1 były spełnione następujące warunki:

* podmiot dokonujący dostawy towarów, o których w ust. 1, był wymieniony w wykazie, o którym mowa w art. 105c ust. 1,

* wysokość kaucji gwarancyjnej, o której mowa w art. 105b ust. 1 odpowiada co najmniej jednej piątej kwoty podatku należnego przypadającej na dostawy towarów dokonane w danym miesiącu na rzecz danego podatnika lub kaucja wynosiła co najmniej 3 000 000,00 zł,

W przypadku spełnienia tych warunków na dzień dokonania dostawy nie mają zastosowania przepisy zawarte w art. 2 i ust. 4 art. 105a ustawy, które dotyczą wyłącznie transakcji z podmiotami niefigurującymi w wykazie Ministerstwa Finansów.

Ad. 2

Naczelnik Urzędu Skarbowego właściwy dla podmiotu dokonującego dostawy towaru, o którym mowa w poz. 10 załącznika nr 13 do ww. ustawy, ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe naliczenie wysokości składanej kaucji gwarancyjnej zawartej w art. 105b ww. ustawy, jak również, za wpisanie lub usunięcie z wykazu MF podmiotów dokonujących dostawy towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy.

Podatnik (Wnioskodawca) na rzecz którego dokonano dostawy wiarygodność dostawcy może zweryfikować tylko w oparciu o wiedzę zawartą w wykazie MF, prowadzonym przez upoważnionych Naczelników Urzędów Skarbowych. Wnioskodawca uważa, że Ministerstwo Finansów umieszczając na swoich stronach internetowych wykaz, tzw. zaufanych dostawców w sposób oczywisty bierze pełną odpowiedzialność za rzetelność przekazywanych informacji, oraz pogłębia tym samym zaufanie obywateli do organów administracji rządowej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego w zakresie zwolnienia od solidarnej odpowiedzialności w obrocie towarami wrażliwymi, o której mowa w art. 105a ustawy - jest:

* prawidłowe w zakresie zwolnienia od solidarnej odpowiedzialności w obrocie towarami wrażliwymi w sytuacji łącznego spełnienia warunków określonych w art. 105a ust. 3 pkt 3 ustawy o VAT;

* prawidłowe w zakresie weryfikacji wysokości kaucji gwarancyjnej oraz obowiązku umieszczania w wykazie podmiotów, które złożyły kaucję gwarancyjną i usuwania podmiotów z tego wykazu przez właściwego dla dostawcy naczelnika urzędu skarbowego;

* nieprawidłowe w zakresie uznania, że Naczelnik Urzędu Skarbowego właściwy dla podmiotu dokonującego dostawy towaru, o którym mowa w poz. 10 załącznika nr 13 do ww. ustawy, ponosi pełną odpowiedzialność za wysokość składanej kaucji gwarancyjnej.

Zgodnie z unormowaniem zawartym w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem, podlegają:

1.

odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;

2.

eksport towarów;

3.

import towarów na terytorium kraju;

4.

wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;

5.

wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stosownie do art. 2 pkt 6 ustawy przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Dostawa towarów mieści się w definicji sprzedaży, określonej w pkt 22 powołanego artykułu, który stanowi, że sprzedaż to odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Od 1 października 2013 r. wprowadzono instytucję odpowiedzialności podatkowej nabywcy za zobowiązania podatkowe w VAT sprzedawcy w zakresie dostaw towarów wymienionych w dodanym do ustawy o VAT załączniku nr 13 (towary wrażliwe), tj.:

* niektórych wyrobów stalowych nieobjętych mechanizmem odwrotnego obciążenia,

* paliw,

* złota nieobrobionego.

Odpowiedzialność solidarną podatnika z podmiotem dokonującym dostawy reguluje przepis art. 105a ustawy.

I tak na mocy art. 105a ust. 1 podatnik, o którym mowa w art. 15, na rzecz którego dokonano dostawy towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy, odpowiada solidarnie wraz z podmiotem dokonującym tej dostawy za jego zaległości podatkowe w części podatku proporcjonalnie przypadającej na dostawę dokonaną na rzecz tego podatnika, jeżeli:

1.

wartość towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy, nabywanych od jednego podmiotu dokonującego ich dostawy, bez kwoty podatku przekroczyła w danym miesiącu kwotę 50 000 zł, oraz

2.

w momencie dokonania dostawy towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy, podatnik wiedział lub miał uzasadnione podstawy do tego, aby przypuszczać, że cała kwota podatku przypadająca na dokonaną na jego rzecz dostawę tych towarów lub jej część nie zostanie wpłacona na rachunek urzędu skarbowego.

Podatnik miał uzasadnione podstawy do tego, aby przypuszczać, że cała kwota podatku przypadająca na dokonaną na jego rzecz dostawę towarów lub jej część nie zostanie wpłacona na rachunek urzędu skarbowego, jeżeli okoliczności towarzyszące tej dostawie towarów lub warunki, na jakich została ona dokonana, odbiegały od okoliczności lub warunków zwykle występujących w obrocie tymi towarami, w szczególności jeżeli cena za dostarczone podatnikowi towary była bez uzasadnienia ekonomicznego niższa od ich wartości rynkowej (art. 105a ust. 2).

Odpowiedzialność podatkowa nabywcy będzie miała zastosowanie w odniesieniu do transakcji o dużej wartości, tj. w przypadku gdy wartość nabywanych towarów wrażliwych od jednego dostawcy, bez kwoty podatku, przekroczyła w danym miesiącu kwotę 50 000 zł.

Przesłanka do zastosowania tej instytucji wystąpi, gdy w momencie dokonania dostawy towarów wrażliwych, nabywca wiedział lub miał uzasadnione podstawy do tego, aby przypuszczać, że cała kwota podatku przypadająca na dokonaną na jego rzecz dostawę tych towarów lub jej część nie zostanie wpłacona na rachunek urzędu skarbowego.

Ustawodawca określił zatem w ww. przepisie sytuacje kiedy mogą wystąpić uzasadnione podstawy do tego aby przypuszczać, że cała kwota podatku przypadająca na dokonaną dostawę tych towarów lub jej część nie zostanie wpłacona na rachunek urzędu skarbowego. Są to m.in. przypadki, gdy okoliczności towarzyszące tej dostawie towarów lub warunki na jakich została ona dokonana odbiegały od okoliczności lub warunków zwykle występujących w obrocie tymi towarami, w szczególności jeżeli cena za dostarczone podatnikowi towary była bez uzasadnienia ekonomicznego niższa od ich wartości rynkowej. Zwrócić jednak należy uwagę na fakt, że nie będzie podstaw do zastosowania odpowiedzialności, jeżeli np. niska cena zastosowana w danej transakcji jest wynikiem przyznanego nabywcy stosowanego w praktyce handlowej rabatu.

Na podstawie art. 105a ust. 3 ustawy, przepisu ust. 1 nie stosuje się:

1. Do nabycia towarów, o których mowa w poz. 10 załącznika nr 13 do ustawy, jeżeli:

a.

nabycie to jest dokonywane na stacjach paliw lub stacjach gazu płynnego, do standardowych zbiorników pojazdów używanych przez podatników nabywających te towary, do napędu tych pojazdów,

b.

dostawy tych towarów dokonuje podatnik dostarczający gaz przewodowy za pośrednictwem własnych sieci przesyłowych lub dystrybucyjnych, lub

2. Jeżeli powstanie zaległości podatkowych nie wiązało się z uczestnictwem podmiotu dokonującego dostawy towarów, o którym mowa w ust. 1, w nierzetelnym rozliczaniu podatku w celu odniesienia korzyści majątkowej, lub

3. Jeżeli na dzień dokonania dostawy towarów łącznie były spełnione następujące warunki:

a.

podmiot dokonujący dostawy towarów, o którym mowa w ust. 1, był wymieniony w wykazie, o którym mowa w art. 105c ust. 1,

b.

wysokość kaucji gwarancyjnej, o której mowa w art. 105b ust. 1, odpowiadała co najmniej jednej piątej kwoty podatku należnego przypadającej na dostawy towarów dokonane w danym miesiącu na rzecz danego podatnika lub kaucja ta wynosiła co najmniej 3 000 000 zł.

Zgodnie z art. 105b ust. 1 ustawy, podmiot dokonujący dostawy towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy, nieposiadający zaległości podatkowych, może złożyć w urzędzie skarbowym kaucję gwarancyjną stanowiącą zabezpieczenie zapłaty podatku w związku z dokonywaniem dostaw tych towarów. Warunek nieposiadania zaległości podatkowych ocenia się według stanu na dzień składania kaucji gwarancyjnej. Wysokość kaucji gwarancyjnej powinna odpowiadać co najmniej jednej piątej kwoty podatku należnego od przewidywanej przez podmiot, o którym mowa w ust. 1, w danym miesiącu wartości sprzedaży towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy, z tym że nie może być niższa niż 200 000 zł - art. 105b ust. 2 ustawy.

Minister właściwy do spraw finansów publicznych prowadzi w formie elektronicznej wykaz podmiotów dokonujących dostawy towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy, które złożyły kaucję gwarancyjną. Wykaz jest udostępniany w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw finansów publicznych (art. 105c ust. 1 i ust. 2 ustawy).

W myśl art. 105a ust. 4 ustawy, jeżeli podatnik wykaże, że okoliczności lub warunki, o których mowa w ust. 2, nie miały wpływu na niezapłacenie podatku, przepisu ust. 1 nie stosuje się.

W celu uwolnienia się od odpowiedzialności na podstawie przesłanki wynikającej z art. 105a ust. 4 ustawy, nabywca powinien wskazać dowody, że pomimo tego, że okoliczności towarzyszące danej dostawie towarów lub warunki na jakich została ona dokonana, odbiegały od okoliczności i warunków zwykle występujących w obrocie tymi towarami, nie miało to wpływu na niezapłacenie podatku przez sprzedawcę.

Jak wynika z dokonanej wyżej analizy przepisy art. 105a ust. 3 i ust. 4 ustawy zawierają katalog przesłanek, które umożliwiają wyłączenie od stosowania odpowiedzialności podatkowej nabywcy. Należy podkreślić, że dla uwolnienia się od odpowiedzialności podatkowej przez nabywcę wystarczy spełnienie przesłanek zawartych w art. 105a ust. 3 pkt 1, pkt 2 lub pkt 3 albo w ust. 4 ustawy.

Nabywca "może się wyłączyć" z odpowiedzialności solidarnej, jeżeli kupił towary od podmiotu wymienionego na dzień dokonania dostawy towarów w prowadzonym przez Ministra Finansów w formie elektronicznej i opublikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów wykazie podmiotów, które złożyły kaucję gwarancyjną i wysokość złożonej kaucji była odpowiednia, tj. odpowiadała co najmniej jednej piątej kwoty podatku należnego przypadającej na dostawy towarów dokonane w danym miesiącu na rzecz danego podatnika (nie mniej niż 200 000 zł) lub wynosiła co najmniej 3 000 000 zł.

Jeżeli zatem Wnioskodawca nabywa towary wskazane w załączniku nr 13 do ustawy od podmiotu wymienionego w wykazie, o którym mowa w art. 105c ust. 1 ustawy i wysokość kaucji gwarancyjnej złożonej przez ten podmiot odpowiada co najmniej jednej piątej kwoty podatku należnego przypadającej na dostawy towarów dokonane w danym miesiącu na rzecz Wnioskodawcy lub kaucja ta wynosi co najmniej 3 000 000 zł, to odpowiedzialność Wnioskodawcy za zaległości podatkowe dostawcy jest wyłączona. Należy jednak podkreślić, że wskazane wyżej warunki muszą być spełnione łącznie na dzień dokonania dostawy tych towarów. Zatem w sytuacji gdy kwota - wpisana w wykazie kaucji gwarancyjnej, czyli kwota którą Wnioskodawca może zweryfikować - jest mniejsza niż 3 000 000 zł i jednocześnie jest mniejsza niż jedna piąta kwoty podatku należnego przypadającej na dostawy towarów, o których mowa w zał. nr 13 do ustawy, dokonane w danym miesiącu na rzecz Wnioskodawcy (z tym że nie może być mniejsza niż 200 000 zł) - nie następuje wyłączenie odpowiedzialność Wnioskodawcy za zaległości podatkowe dostawcy.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca w ramach działalności gospodarczej prowadzi niezrzeszone stacje paliw i dokonuje zakupu towarów o których mowa w poz. 10 załącznika nr. 13 od podmiotów figurujących w wykazie Ministerstwa Finansów i z wpłaconą kaucją gwarancyjną w kwocie od 200 000,00 zł do 3 000 000,00 zł. Paliwa są dostarczane głównie transportem sprzedawcy, lub sporadycznie odbierane w terminalach przez własne cysterny na granicy. W dniu dostawy podmiot dokonujący dostawy weryfikowany jest pod względem uwidocznienia go na wykazie Ministerstwa Finansów. Wartość zakupu w danym miesiącu przekracza kwotę 50 000,00 zł. W momencie nabywania towarów z zał. 13 poz. 10 do ustawy o VAT, Wnioskodawca nie ma żadnej wiedzy i nie ma podstaw podejrzewać dostawcę znajdującego się w wykazie Ministerstwa Finansów, że cala kwota podatku przypadająca na dokonaną na rzecz Wnioskodawcy dostawy nie zostanie zapłacona na rachunek urzędu skarbowego. Na dzień dokonania dostawy łącznie są spełnione i będą spełnione warunki:

* podmiot dokonujący dostawy towarów, o którym mowa ust. 1, jest i będzie wymieniony w wykazie, o którym mowa w art. 105c ust. 1 ustawy o VAT,

* wysokość kaucji gwarancyjnej, o której mowa w art. 105b ust. 1 ustawy o VAT odpowiada lub będzie odpowiadać co najmniej jednej piątej kwoty podatku należnego przypadającej na dostawy towarów dokonane w danym miesiącu na rzecz Wnioskodawcy lub kaucja ta wynosi lub będzie wynosiła co najmniej 3 000 000,00 zł, a wiedzę w zakresie prawidłowo złożonej kaucji gwarancyjnej Wnioskodawca opiera i będzie opierał o dane z wykazu Ministerstwa Finansów.

Jak wskazano wyżej dla uwolnienia się od odpowiedzialności podatkowej przez nabywcę wystarczy spełnienie przesłanek zawartych w art. 105a ust. 3 pkt 1, pkt 2 lub pkt 3 albo w ust. 4 ustawy. Pytanie i przedstawione przez Wnioskodawcę stanowisko dotyczy sytuacji, w której w przedstawionym stanie faktycznym podmiot dokonujący dostawy towarów, o których mowa w ust. 1, jest w dniu dostawy wymieniony w wykazie, o którym mowa w art. 105c ust. 1 ustawy o VAT. Ponadto wysokość kaucji gwarancyjnej, o której mowa w art. 105b ust. 1 ustawy VAT odpowiada co najmniej jednej piątej kwoty podatku należnego przypadającej na dostawy towarów dokonane w danym miesiącu na rzecz Wnioskodawcy lub kaucja ta wynosi lub wynosiła co najmniej 3 000 000 zł, a wiedzę w zakresie prawidłowo złożonej kaucji gwarancyjnej Wnioskodawca opiera wyłącznie na podstawie wykazu Ministerstwa Finansów. Biorąc zatem pod uwagę powyżej wskazane przez Wnioskodawcy warunki w kontekście powołanych przepisów prawa podatkowego stwierdzić należy, że w sprawie będą spełnione wymagania wynikające z przepisu art. 105a ust. 3 pkt 3 ustawy.

Jak wskazał bowiem Wnioskodawca dostawca na dzień dostawy będzie wymieniony w wykazie, o którym mowa w art. 105c ust. 1 ustawy oraz wysokość wpłaconej kaucji gwarancyjnej odpowiada co najmniej jednej piątej kwoty podatku należnego przypadającego na dostawy towarów dokonane w dany miesiącu na rzecz Wnioskodawcy lub kaucja ta wynosi co najmniej 3 000 000 zł. Tym samym przy spełnieniu powyższych warunków Wnioskodawca nie będzie odpowiadał za zaległości podatkowe dostawcy. Tym samym również w opisanym stanie faktycznym, dla uwolnienia się Wnioskodawcy od solidarnej odpowiedzialności za zaległości podatkowe podatnika dokonującego na rzecz Wnioskodawcy dostawy nie muszą być spełnione przepisy zawarte w art. 105a ust. 2 i ust. 4.

Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie zwolnienia od solidarnej odpowiedzialności w obrocie towarami wrażliwymi w sytuacji łącznego spełnienia warunków określonych w art. 105a ust. 3 pkt 3 ustawy o VAT, należało uznać za prawidłowe.

Na mocy art. 105b ust. 10 ustawy w sprawie przyjęcia, przedłużenia terminu ważności, zmiany wysokości oraz zwrotu kaucji gwarancyjnej wydaje się niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni, postanowienie, na które przysługuje zażalenie.

Zgodnie z art. 105c ust. 3-6 ustawy naczelnik urzędu skarbowego niezwłocznie, jednak nie później niż następnego dnia roboczego po dniu wydania postanowienia o przyjęciu kaucji gwarancyjnej, wprowadza do wykazu następujące dane podmiotu, który złożył kaucję gwarancyjną:

1.

imiona i nazwisko lub nazwę;

2.

numer, za pomocą którego jest on zidentyfikowany na potrzeby podatku;

3.

wysokość złożonej kaucji gwarancyjnej.

Naczelnik urzędu skarbowego wprowadza do wykazu zmiany w zakresie danych, o których mowa w ust. 3, w przypadku:

1.

podwyższenia wysokości kaucji gwarancyjnej - nie później niż następnego dnia roboczego po dniu wydania postanowienia o podwyższeniu wysokości tej kaucji;

2.

zwrotu części kaucji gwarancyjnej - ostatniego dnia roboczego miesiąca, w którym złożono wniosek o jej zwrot;

3.

upływu terminu ważności części kaucji gwarancyjnej - ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym upłynie ten termin;

4.

innych zmian niż wymienione w pkt 1-3 - nie później niż następnego dnia roboczego po dniu, w którym naczelnik urzędu skarbowego został zawiadomiony o tych zmianach.

Zgodnie z art. 105c ust. 5 ustawy, w przypadku stwierdzenia, że złożona przez podmiot, o którym mowa w art. 105b ust. 1, kaucja gwarancyjna:

1.

jest co najmniej o 20% niższa od jednej piątej kwoty podatku należnego od wartości sprzedaży towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy, dokonanej przez niego w danym miesiącu, lub

2.

jest niższa niż 200 000 zł

- naczelnik urzędu skarbowego z urzędu usuwa ten podmiot z wykazu.

Ww. przepisu ust. 5 pkt 1 nie stosuje się, jeżeli wysokość kaucji gwarancyjnej wynosi co najmniej 3 000 000 zł (art. 105c ust. 6).

W świetle ww. przepisów kwestia dotycząca weryfikacji i ujmowania podmiotu w ww. wykazie pozostaje we właściwości naczelnika urzędu skarbowego, który w tej sprawie wydaje postanowienie. Przy czym należy zaznaczyć, że w toku postępowania dotyczącego złożenia kaucji gwarancyjnej organ podatkowy bada jedynie okoliczności, które są istotne dla uprawnienia do złożenia kaucji. Czyli weryfikuje czy podmiot składający kaucję faktycznie istnieje, czy ma zaległości podatkowe oraz czy to, on dokonuje lub będzie dokonywał dostawy towarów "wrażliwych".

Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie weryfikacji wysokości kaucji gwarancyjnej oraz obowiązku umieszczania w wykazie podmiotów, które złożyły kaucję gwarancyjną i usuwania podmiotów z tego wykazu przez właściwego dla dostawcy naczelnika urzędu skarbowego, należało uznać za prawidłowe.

Za to czy wysokość kaucji odpowiada co najmniej jednej piątej kwoty podatku należnego od przewidywanej przez podatnika w danym miesiącu wartości sprzedaży towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy - jeżeli złożona kaucja jest mniejsza niż 3 000 000 zł, ale większa niż 200 000 zł - odpowiada podmiot wnoszący kaucję. Przepis ten zakłada pewną dynamikę ustalania wysokości kaucji, która oparta jest na planowanej przez podatnika wysokości sprzedaży towarów wymienionych w załączniku nr 13 do ustawy. Zatem wysokość kaucji jest zależna od planowanej wysokości sprzedaży towarów wymienionych w poz. 10 załącznika nr 13. Co jednak nie zmienia faktu, że to na nabywcy ciąży obowiązek sprawdzenia - w celu uwolnienia się od solidarnej odpowiedzialności - czy na dzień dokonania przez niego nabycia towarów, wartość podatku naliczonego z tytułu jego nabyć towarów wymienionych w poz. 10 w załączniku nr 13 do ustawy o VAT - od podmiotu który złożył kaucję - nie przekracza kwoty stanowiącej jedną piątą złożonej przez dostawcę kaucji gwarancyjnej przypadającej na nabycia towarów dokonanych w danym miesiącu od danego dostawcy. Natomiast, Naczelnik Urzędu Skarbowego właściwy dla podmiotu dokonującego dostaw towarów, o których mowa w poz. 10 załącznika nr 13 do ustawy może dokonać weryfikacji wysokości kaucji, odnosząc się3. do dokonanych w danym miesiącu dostaw.

Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie uznania, że Naczelnik Urzędu Skarbowego właściwy dla podmiotu dokonującego dostawy towaru, o którym mowa w poz. 10 załącznika nr 13 do ww. ustawy, ponosi pełną odpowiedzialność za wysokość składanej kaucji gwarancyjnej, należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Niezależnie od powyższego zaznaczyć należy, że jednoznaczne rozstrzygnięcie o istnieniu, bądź braku przesłanek do zastosowania art. 105a ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług może mieć miejsce wyłącznie w drodze obiektywnie ustalonych okoliczności faktycznych. W rezultacie ocenę stosownych warunków towarzyszących danej transakcji będzie mógł dokonać właściwy organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w toku kontroli podatkowej lub skarbowej, bowiem postepowanie w sprawie wydania interpretacji indywidualnej, stosownie do treści art. 14b § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa, opiera się jedynie na interpretacji prawa podatkowego. Przepisy te nie określają instrumentów prawnych umożliwiających zebranie materiału dowodowego, który poddany kompleksowej analizie pozwala na jednoznaczne przesądzenie o spełnieniu warunków do zastosowania przedmiotowej procedury. W związku z powyższym rozstrzygając niniejszą kwestię oparto wyłącznie na przedstawionym przez Wnioskodawcę opisie sprawy.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy, które nie zostały objęte pytaniem - nie mogą być zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl