Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 4 lutego 2015 r.
Podatek od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku VAT związanego z projektem.
Izba Skarbowa w Łodzi
IPTPP4/443-890/14-4/ALN

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 8 grudnia 2014 r. (data wpływu 15 grudnia 2014 r.) uzupełnionym pismem z dnia z 22 stycznia 2015 r. (data wpływu 28 stycznia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku VAT związanego z projektem pn. "..."- jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 grudnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku VAT związanego z projektem pn. "...".

Wniosek uzupełniono pismem z dnia z 22 stycznia 2015 r. (data wpływu 28 stycznia 2015 r.) o doprecyzowanie opisu stanu faktycznego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. (doprecyzowany w uzupełnieniu wniosku)

Stowarzyszenie Inicjatyw dla R. zarejestrowane zostało jako osoba prawna na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.). Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 18 lipca 2013 r. Celami statutowymi jest m.in. działanie na rzecz ogółu społeczności w zakresie: działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, rozwijanie zainteresowania społecznego sprawami nauki, edukacji, oświaty i wychowania, wyzwalanie inicjatyw i ofiarności społecznej wspierającej działalność szkół, organizowania współdziałania rodziców, nauczycieli, środowiska lokalnego, instytucji i organizacji dla realizacji postaw patriotycznych, obywatelskich dzieci i młodzieży, organizowania pomocy dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych, promowania edukacji zdrowotnej i ekologicznej, przeciwdziałania uzależnieniom, patologiom i wykluczeniu społecznemu, działania na rzecz integracji międzypokoleniowej środowisk lokalnych, promowania kultury, sztuki i tradycji regionu, ochrony i promocji zdrowia, działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, wspierania demokracji i budowania społeczeństwa obywatelskiego, aktywizacji i promowania kobiet w życiu społecznym, gospodarczym i kulturalnym, promocji i organizacji wolontariatu, działań na rzecz Integracji Europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, czynnego współdziałania z różnymi instytucjami, fundacjami, organizacjami, stowarzyszeniami.

Stowarzyszenie Inicjatyw dla R. zamierza realizować projekt polegający na remoncie i modernizacji budynku użyteczności społecznej w miejscowości R. ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania.

Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym jako czynny podatnik od towarów i usług. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Instytucją Zarządzającą jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Faktury dokumentujące wydatki związane z realizacją projektu pt. "..." wystawiane będą na Stowarzyszenie Inicjatyw dla R.

Na pytanie do wykonywania jakich czynności będą służyły Wnioskodawcy nabywane towary i usługi związane z realizacją projektu, tj. czy do czynności czy do opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, czy do zwolnionych od podatku od towarów i usług czy do niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, Wnioskodawca wskazał, że: Nabywane towary i usługi będą służyły Stowarzyszeniu na realizację zadań statutowych. Stowarzyszenie prowadzi działalność nieodpłatną. Zatem działalność nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Nie będą przedmiotem działalności opodatkowanej podatkiem VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Stowarzyszenie Inicjatyw dla R. ma możliwość odzyskania podatku VAT związanych z realizacją projektu finansowanego ze środków pochodzących z PROW na lata 2007-2013.

Zdaniem Wnioskodawcy.

Zdaniem Stowarzyszenia Inicjatyw dla R. nie ma możliwości odzyskania podatku VAT z faktur VAT. Stowarzyszenie Inicjatyw dla R. jest zwolnione od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku dochodowym od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.). Stowarzyszenie Inicjatyw dla R. nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT. Nabywane towary będą służyć wykonywaniu statutowej działalności stowarzyszenia. Nie będą przedmiotem działalności opodatkowanej podatkiem VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Zgodnie z art. 34 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.), stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Artykuł 86 ust. 1 ustawy, stanowi, iż w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

W świetle art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z treści cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje czynny, zarejestrowany podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca zamierza realizować projekt polegający na remoncie i modernizacji budynku użyteczności społecznej w miejscowości R. ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Instytucją Zarządzającą jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Faktury dokumentujące wydatki związane z realizacją projektu pt. "..." wystawiane będą na Stowarzyszenie.

Na pytanie do wykonywania jakich czynności będą służyły Wnioskodawcy nabywane towary i usługi związane z realizacją projektu, tj. czy do czynności czy do opodatkowanych podatkiem pod towarów i usług, czy do zwolnionych od podatku od towarów i usług czy do niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług Wnioskodawca wskazał, że: Nabywane towary i usługi będą służyły Stowarzyszeniu na realizację zadań statutowych. Stowarzyszenie prowadzi działalność nieodpłatną. Zatem działalność nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Nie będą przedmiotem działalności opodatkowanej podatkiem VAT.

Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym jako czynny podatnik od towarów i usług.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku VAT. W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie zostały spełnione, gdyż towary i usługi zakupione w ramach projektu nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Zatem, Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w związku z realizowanym projektem. Tym samym Zainteresowany nie ma prawa do otrzymania z tego tytułu zwrotu różnicy podatku, o której mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

W zakresie przedmiotowych wydatków Zainteresowany nie ma również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2013 r. poz. 1656). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. złożenie zgłoszenia rejestracyjnego, pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Ponieważ Wnioskodawca nie spełnia tych warunków, nie ma zatem możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 4 cyt. rozporządzenia.

Mając na uwadze opis sprawy oraz powołane przepisy należy wskazać, że Wnioskodawca nie ma prawa do odzyskania podatku VAT związanego z przedmiotowym projektem pn. "...", ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji projektu nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanym podatkiem VAT, a Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym jako czynny podatnik od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku, nie mogą być - zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy - Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl