IPTPP4/443-724/12-6/JM

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 1 lutego 2013 r. Izba Skarbowa w Łodzi IPTPP4/443-724/12-6/JM

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 15 października 2012 r. (data wpływu 19 października 2012 r.), uzupełnionym pismem z dnia 12 stycznia 2013 r. (data wpływu 16 stycznia 2013 r.) oraz pismem z dnia 28 stycznia 2013 (data wpływu 29 stycznia 2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT, po zarejestrowaniu się jako podatnik VAT czynny, z faktury zaliczkowej oraz z faktury dokumentującej zakup środka trwałego wystawionych przed dokonaniem rejestracji:

* w deklaracji za m-c kwiecień 2012 r. - jest nieprawidłowe;

* poprzez dokonanie korekty na podstawie art. 91 ust. 2 ustawy - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 października 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT, po zarejestrowaniu się jako podatnik VAT czynny, z faktury zaliczkowej oraz z faktury dokumentującej zakup środka trwałego wystawionych przed dokonaniem rejestracji.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z dnia 12 stycznia 2013 r. (data wpływu 16 stycznia 2013 r.) oraz pismem z dnia 28 stycznia 2013 (data wpływu 29 stycznia 2013 r.) w zakresie doprecyzowania opisu stanu faktycznego.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jest rolnikiem, który od miesiąca kwietnia 2012 zarejestrował się jako czynny podatnik podatku VAT.

W miesiącu grudniu 2011 r. Wnioskodawca wpłacił zaliczkę na zakup środka trwałego i otrzymał fakturę zaliczkową, w miesiącu lutym 2012 r. został sfinalizowany zakup środka trwałego i wystawiona faktura VAT pomniejszona o otrzymaną zaliczkę.

Faktura dokumentująca zakup środka trwałego oraz faktura zaliczkowa została wystawiona na Wnioskodawcę.

W momencie zakupu Wnioskodawca zamierzał wykorzystywać środek trwały do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Wnioskodawca będzie wykorzystywał zakupiony środek trwały do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Wnioskodawca przed zarejestrowaniem jako czynny podatnik podatku VAT nie prowadził i nie prowadzi nadal działalności gospodarczej jest tylko zarejestrowany jako rolnik - czynny podatnik podatku VAT.

Środek trwały był i jest wykorzystywany w rolnictwie.

Wartość środka trwałego brutto to kwota 101.998,98.

Zakupiony został Wóz Paszowy.

Przed zarejestrowaniem jako czynny podatnik podatku VAT Wnioskodawca posiadał status rolnika ryczałtowego zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy.

Środek trwały o którym mowa w wniosku przed zarejestrowaniem jako czynny podatnik VAT służył w miesiącu marcu 2012 do czynności zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy.

Zakupiony środek trwały był i jest nadal w całości wykorzystywany tylko i wyłącznie do prowadzenia działalności rolniczej, tj. do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

1.

Czy będąc czynnym podatnikiem podatku VAT od miesiąca kwietnia 2012 r. Wnioskodawca może w tym miesiącu odliczać VAT naliczony od zakupionego środka trwałego i od zaliczki wpłaconej w XII 2011.

2.

Jeżeli nie to czy istnieje inny termin odliczania VAT od zakupionego środka trwałego zgodnie z art. 91 ust. 2 w okresie 5 lat.

Zdaniem Wnioskodawcy, środek trwały służy do prowadzenia gospodarstwa rolnego. Odliczenie faktury z II 2012 następuje w ciągu 2 miesięcy od daty otrzymania, w związku z powyższym Wnioskodawca uważa, że można odliczyć cały podatek VAT w deklaracji za m-c IV 2012 nie pomniejszając zaliczki, która była wpłacona w miesiącu XII 2011.

Innym sposobem odliczenia Wnioskodawca widzi rozliczenie zgodnie z art. 91 ust. 2 w okresie 5 lat.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT po zarejestrowaniu się jako podatnik VAT czynny z faktury zaliczkowej oraz z faktury dokumentującej zakup środka trwałego wystawionych przed dokonaniem rejestracji uznaje się:

* nieprawidłowe - w zakresie prawa do odliczenia w deklaracji za m-c kwiecień 2012 r.,

* prawidłowe - w zakresie prawa do odliczenia poprzez dokonanie korekty na podstawie art. 91 ust. 2 ustawy.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Działalność rolnicza - zgodnie z zapisem art. 2 pkt 15 ustawy, obejmuje produkcję roślinną i zwierzęcą, w tym również produkcję materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcję warzywniczą, gruntową, szklarnianą i pod folią, produkcję roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadowniczą, chów, hodowlę i produkcję materiału zarodkowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcję zwierzęcą typu przemysłowego oraz chów i hodowlę ryb i innych organizmów żyjących w wodzie, także uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin: "in vitro", fermową hodowlę i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowlę i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, chów i hodowlę dżdżownic, entomofagów i jedwabników, prowadzenie pasiek oraz chów i hodowlę innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym oraz sprzedaż produktów gospodarki leśnej i łowieckiej, z wyjątkiem drewna okrągłego i drzew tropikalnych (PKWiU 02.20.13.0) oraz bambusa (PKWiU ex 01.29.30.0), a także świadczenie usług rolniczych.

Biorąc pod uwagę przytoczoną definicję działalności gospodarczej (art. 15 ust. 2 ustawy) uznać należy, iż działalność rolnicza (art. 2 pkt 15 ustawy) mieści się w pojęciu działalności gospodarczej.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej, dokonywaną przez rolnika ryczałtowego oraz świadczenie usług rolniczych przez rolnika ryczałtowego.

Przez rolnika ryczałtowego rozumie się rolnika dokonującego dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczącego usługi rolnicze, korzystającego ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3, z wyjątkiem rolnika obowiązanego na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia ksiąg rachunkowych - art. 2 pkt 19 ustawy.

Przez produkty rolne, zgodnie z art. 2 pkt 20 ustawy, rozumie się towary wymienione w załączniku nr 2 do ustawy oraz towary wytworzone z nich przez rolnika ryczałtowego z produktów pochodzących z jego własnej działalności rolniczej przy użyciu środków zwykle używanych w gospodarstwie rolnym, leśnym i rybackim. Natomiast przez usługi rolnicze, zgodnie z art. 2 pkt 21, rozumie się usługi wymienione w załączniku nr 2 do ustawy.

Natomiast zgodnie z art. 43 ust. 3 ustawy, rolnik ryczałtowy dokonujący dostawy produktów rolnych lub świadczący usługi rolnicze, które są zwolnione od podatku na podstawie ust. 1 pkt 3, może zrezygnować z tego zwolnienia pod warunkiem dokonania zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w art. 96 ust. 1 i ust. 2.

Zgodnie z treścią art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do postanowień art. 86 ust. 2 pkt 1it. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Ustawodawca przyznał podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, tj. zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia określonych przesłanek negatywnych.

Jednocześnie realizacja tego prawa została obostrzona wieloma ograniczeniami ustawowymi wynikającymi z art. 88 i 90 ustawy oraz obowiązkami dokonywania korekt podatku naliczonego (art. 91).

Warunkowość realizacji określonego w art. 86 ust. 1 ustawy prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony powoduje, że nieziszczenie się warunku pozytywnego, jakim jest wykorzystanie towaru (usługi) do realizacji czynności opodatkowanej, np. towar został wykorzystany do czynności zwolnionych od VAT - powoduje konieczność weryfikacji odliczenia podatku naliczonego. Z drugiej zaś strony stwarza również możliwość odliczenia podatku naliczonego od zakupionych towarów i usług, które początkowo przeznaczone do wykonywania czynności nieuprawniających do odliczenia ostatecznie zostają wykorzystane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT. W takim przypadku zastosowanie znajdują zasady określone w przepisach art. 91 ustawy, dotyczące korekty kwot podatku naliczonego.

Na mocy art. 90 ust. 1 ustawy, w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Jeżeli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot, o których mowa w ust. 1, podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, z zastrzeżeniem ust. 10 (art. 90 ust. 2 ustawy).

Zgodnie z art. 90 ust. 3 ustawy, proporcję, o której mowa w ust. 2, ustala się jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo.

Stosownie do art. 91 ust. 1 ustawy, po zakończeniu roku, w którym podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o którym mowa w art. 86 ust. 1, jest on obowiązany dokonać korekty kwoty podatku odliczonego zgodnie z art. 90 ust. 2-10, z uwzględnieniem proporcji obliczonej w sposób określony w art. 90 ust. 2-6 lub 10 lub przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust. 11 i 12, dla zakończonego roku podatkowego.

Szczególną uwagę należy w tym miejscu zwrócić na art. 91 ust. 2 ustawy, w myśl którego w przypadku towarów i usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, a także gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli zostały zaliczone do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych nabywcy, z wyłączeniem tych, których wartość początkowa nie przekracza 15.000 zł, korekty, o której mowa w ust. 1, podatnik dokonuje w ciągu 5 kolejnych lat, a w przypadku nieruchomości i praw wieczystego użytkowania gruntów - w ciągu 10 lat, licząc od roku, w którym zostały oddane do użytkowania. Roczna korekta w przypadku, o którym mowa w zdaniu pierwszym, dotyczy jednej piątej, a w przypadku nieruchomości i praw wieczystego użytkowania gruntów - jednej dziesiątej kwoty podatku naliczonego przy ich nabyciu lub wytworzeniu. W przypadku środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, których wartość początkowa nie przekracza 15.000 zł, przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio, z tym że korekty dokonuje się po zakończeniu roku, w którym zostały oddane do użytkowania.

Korekty, o której mowa w ust. 1 i 2, dokonuje się w deklaracji podatkowej składanej za pierwszy okres rozliczeniowy roku następującego po roku podatkowym, za który dokonuje się korekty, a w przypadku zakończenia działalności gospodarczej - w deklaracji podatkowej za ostatni okres rozliczeniowy (art. 91 ust. 3 ustawy).

Zgodnie z art. 91 ust. 7 ustawy, przepisy ust. 1-6 stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy podatnik miał prawo do obniżenia kwot podatku należnego o całą kwotę podatku naliczonego od wykorzystywanego przez siebie towaru lub usługi i dokonał takiego obniżenia, albo nie miał takiego prawa, a następnie zmieniło się prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tego towaru lub usługi.

Przepis ten znajduje zastosowanie m.in. w sytuacji gdy podatnik nabywając towar lub usługę z przeznaczeniem do działalności zwolnionej nie miał prawa do odliczenia kwoty podatku naliczonego przy ich nabyciu, a następnie zmienione zostało przeznaczenie tych towarów poprzez rozpoczęcie wykorzystywania ich do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

W myśl art. 91 ust. 7a ustawy, w przypadku towarów i usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, a także gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli zostały zaliczone do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych nabywcy, z wyłączeniem tych, których wartość początkowa nie przekracza 15.000 zł, korekty, o której mowa w ust. 7, dokonuje się na zasadach określonych w ust. 2 zdanie pierwsze i drugie oraz ust. 3. Korekty tej dokonuje się przy każdej kolejnej zmianie prawa do odliczeń, jeżeli zmiana ta następuje w okresie korekty.

Zgodnie z art. 91 ust. 7b ustawy, w przypadku towarów i usług innych niż wymienione w ust. 7a, wykorzystywanych przez podatnika do działalności gospodarczej, korekty, o której mowa w ust. 7, dokonuje się na zasadach określonych w ust. 1, ust. 2 zdanie trzecie i ust. 3, z zastrzeżeniem ust. 7c.

Jeżeli zmiana prawa do obniżenia podatku należnego wynika z przeznaczenia towarów lub usług, o których mowa w ust. 7b, wyłącznie do wykonywania czynności, w stosunku do których nie przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego, lub wyłącznie do czynności, w stosunku do których takie prawo przysługuje - korekty, o której mowa w ust. 7, dokonuje się w deklaracji podatkowej składanej za okres rozliczeniowy, w którym wystąpiła ta zmiana. Korekty tej nie dokonuje się, jeżeli od końca okresu rozliczeniowego, w którym wydano towary lub usługi do użytkowania, upłynęło 12 miesięcy (ust. 7c ww. artykułu).

W przypadku zmiany prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony od towarów i usług, innych niż wymienione w ust. 7a i 7b, w szczególności towarów handlowych lub surowców i materiałów, nabytych z zamiarem wykorzystania ich do czynności, w stosunku do których przysługuje pełne prawo do obniżenia podatku należnego lub do czynności, w stosunku do których prawo do obniżenia podatku należnego nie przysługuje, i niewykorzystanych zgodnie z takim zamiarem do dnia tej zmiany, korekty podatku naliczonego dokonuje się w deklaracji podatkowej składanej za okresy rozliczeniowe, w których wystąpiła ta zmiana (ust. 7d ww. artykułu).

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca jest rolnikiem, który od kwietnia 2012 zarejestrował się jako czynny podatnik podatku VAT. W grudniu 2011 r. Wnioskodawca wpłacił zaliczkę na zakup środka trwałego i otrzymał fakturę zaliczkową, w lutym 2012 r. został sfinalizowany zakup środka trwałego i wystawiona faktura VAT pomniejszona o otrzymaną zaliczkę. Faktura dokumentująca zakup środka trwałego oraz faktura zaliczkowa została wystawiona na Wnioskodawcę. Przed zarejestrowaniem jako czynny podatnik podatku VAT Wnioskodawca posiadał status rolnika ryczałtowego zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy. Środek trwały o którym mowa w wniosku przed zarejestrowaniem jako czynny podatnik VAT służył w miesiącu marcu 2012 do czynności zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy. Wnioskodawca będzie wykorzystywał zakupiony środek trwały do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Z powyższego wynika, iż w momencie zapłaty zaliczki na zakup środka trwałego oraz zakupu ww. środka trwałego Wnioskodawca miał status rolnika ryczałtowego zwolnionego od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy. Zatem Zainteresowany nie miał możliwości skorzystania z prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zapłatę zaliczki na zakup środka trwałego oraz ww. zakup, na podstawie cyt. wyżej art. 86 ust. 1 ustawy, bowiem w momencie zapłaty zaliczki oraz nabycia środka trwałego podatek ten nie podlegał odliczeniu z uwagi na pierwotne przeznaczenie poniesionych wydatków dla celów prowadzenia działalności zwolnionej od podatku.

Jednak z uwagi na fakt, iż Zainteresowany od kwietnia 2012 r. zarejestrował się jako czynny podatnik podatku VAT, a tym samym Zainteresowany rozpoczął w ramach prowadzonej działalności rolniczej wykonywanie czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, więc w kwestii możliwości odliczenia podatku naliczonego związanego z wydatkami dotyczącymi zapłaty zaliczki oraz nabycia środka trwałego znajdą zastosowanie przepisy art. 91, w szczególności ust. 2 oraz 7a.

Na skutek rezygnacji ze statusu rolnika ryczałtowego (w kwietniu 2012 r.) zmieniło się prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Stosownie do art. 91 ust. 1-7 ustawy istnieje możliwość skorygowania odliczenia podatku naliczonego z tytułu zapłaty zaliczki oraz zakupu środka trwałego, gdyż wydatki te służą czynnościom opodatkowanym, tj. działalności rolniczej opodatkowanej podatkiem od towarów i usług na zasadach ogólnych od kwietnia 2012 r.

Wobec powyższego Wnioskodawca będzie miał prawo do odliczenia podatku naliczonego poprzez dokonanie korekty podatku naliczonego z tytułu zapłaconej zaliczki na zakup środka trwałego oraz z tytułu jego zakupu, którego wartość początkowa przekracza 15.000 zł - przy uwzględnianiu dyspozycji art. 91 ust. 7a ustawy, na zasadach określonych w ust. 2 zdanie pierwsze i drugie oraz ust. 3. Przedmiotowej korekty należy dokonać w deklaracji podatkowej składanej za pierwszy okres rozliczeniowy roku następującego po roku podatkowym, za który dokonuje się korekty, jeżeli Wnioskodawca będzie rozliczać się miesięcznie to za miesiąc styczeń, jeżeli kwartalnie - za I kwartał roku następującego po roku, w którym nastąpiła zmiana przeznaczenia, w wysokości 1/5 kwot podatku naliczonego przy nabyciu wyżej wymienionego środka trwałego zarówno z faktury dokumentującej zaliczkę jak i z faktury dokumentującej zakup.

Należy zaznaczyć, iż w przypadku wykorzystania przedmiotowego środka trwałego do czynności opodatkowanych od kwietnia 2012 r., oddanego do użytkowania w lutym 2012 r., istnieje możliwość odliczenia 1/5 kwoty podatku naliczonego za każdy rok, w którym przedmiotowy środek trwały będzie wykorzystywany do czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Pierwsza korekta powinna zostać dokonana za 2012 r. w deklaracji dla podatku od towarów i usług składanej za pierwszy okres rozliczeniowy 2013 r. Jeżeli do końca 5-letniego okresu korekty środek trwały będzie wykorzystywany wyłącznie do czynności opodatkowanych Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do korekty za kolejne lata (tekst jedn.: za lata 2013, 2014, 2015, 2016), każdorazowo w wysokości 1/5 podatku naliczonego. Jeżeli natomiast w okresie tym nastąpi kolejna zamiana przeznaczenia ww. środka trwałego, Wnioskodawca winien dokonać stosownej korekty.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl